slider3

MIP Sikkerhetssenter

I Mo Industripark er det et klart fokus på kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, og MIP Sikkerhetssenter sørger for at sikkerhet ivaretas på beste måte gjennom et utstrakt samarbeid med den enkelte bedrift.

Avdeling MIP Sikkerhetssenter har ansvaret for sikkerheten i industriparken, inklusiv Rana Industriterminal. Dette omfatter også ansvar for adgangskontroll i industriparken og drift av portene.

Sikkerhetssenteret er lokalisert ved hovedporten til industriparken, og den har døgnbemannet uttrykkingsvakt, hele året (24/7), betjent av to høyt kompetente operatører med inngående kunnskap om alle virksomheter i industriparken. MIP Sikkerhetssenter har egen brannbil og ambulanse.

Dersom alarmen går ved en bedrift i Mo Industripark har sikkerhetsvaktene meget rask responstid, og de samarbeider med innsatsleder og- eller røykdykkerne ved den aktuelle bedriften. Disse er første ledd i bekjempelse av skader og er raskt på plass og i aktivitet, slik at de kan bistå offentlig utrykningspersonell når de ankommer.

Aktiviteten i MIP Sikkerhetssenter er en prioritert del av tilbudet av infrastrukturtjenester til leietakere i Mo Industripark. Det sikrer i tillegg til det rent sikkerhetsmessige at industriparken holder høy standard på miljøsiden, gjennom blant annet felles standarder for sikkerhet og miljø, og kostnadseffektive løsninger. MIP Sikkerhetssenter er en av flere viktige fordeler ved etablering i en klynge som Mo Industripark, ved at de bidrar til at den enkelte bedrift kan holde fokus på egen kjernevirksomhet, gjennom samarbeid med andre innenfor miljø og sikkerhet.

 

Industrivern

I Mo Industripark er det etablert et felles industrivern. Denne innsatsstyrken teller omlag 90 personer, som øver regelmessig hele året. Øvelsene foregår både på kurs- og øvelsessenteret og i de enkelte bedrifter. Det er MIP Sikkerhetssenter som koordinerer industrivernets aktivitet, og de har også ansvar for øvelsene. Ved større hendelser kan hele industrivernet bistå de som er berørt.

Industrivernet er et stort spleiselag, og for den enkelte bedrift betyr dette samarbeidet at de oppnår langt høyere sikkerhet i egen virksomhet, i forhold til om de skulle står for dette alene. Det gir også langt lavere kostnader for den enkelte å delta i dette samarbeidet.

 

Kurssenter

MIP Sikkerhetssenter har drift av et eget kurs- og øvelsessenter, der eget personell deltar som instruktører. Dette sikrer faglig samkjøring om felles standarder i sikkerhetsarbeidet, og de tilbyr et bredt spekter av kurstilbud. I tillegg forestår de salg av sikkerhetsmateriell. Kurssenteret benytter seg av instruktører som blant annet er utdannet ved Norges Brannskole og har lang erfaring som instruktører.

Fordelene ved opplæring og realistisk øvelse i egen bedrift er av stor betydning for sikkerhetsarbeidet i den enkelte bedrift. Slik etablerer bedriftene erfaring og får erfare hvordan for eksempel røykutvikling kan skje, samt at de kan øve på søk og evakuering i eget miljø, der innsatsen er beregnet å foregå.

Det er gjennomført flere sertifiseringer av kurssenteret, noe som er et krav for å arrangere flere typer av slike sikkerhets- og vernekurs.

MIP Sikkerhetssenter har et eget øvelsessenter som ligger inne i Mo Industripark, om lag 100 meter fra hovedporten. Her gis det praktisk opplæring og øvelse i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg.

 

Kontroller

MIP Sikkerhetssenter skal til enhver tid inneha en kompetanse og være sertifisert for å kunne ta reparasjoner og kontroll på røykdykkerutstyr. Her inngår også trykkprøvingskontroller av trykkluftflasker og beholdere, samt luftfylling av kontrollert pusteluft.

Myndighetene har satt et krav til bedrifter at håndslokkere skal være kontrollert en gang pr. år. Denne kontrollen kan utføres ved sikkerhetssenteret. Nødvendig dokumentasjon i henhold til gjeldende standarder medfølger alltid slike kontroller.

Denne siden handler om avdelingen MIP Sikkerhetssenter i Mo Industripark AS. Vil du lese om sikkerhet i Mo Industripark se på siden sikkerhetsrutiner i Mo Industripark.

Tjenestene som MIP Sikkerhetssenter tilbyr finner du her

aasen

Tore Aasen

Celca Nordic

«Det er fint med en samarbeidspartner som er oppdatert og som vi kan konsultere. Det er flott at man har noen som er oppdatert på de ferskeste påbud og forskrifter. Og ikke minst; de er lett tilgjengelig døgnet rundt. Spørsmål, hva som helst, – de er der.»

RichardE
Richard Erlandsen
Sikkerhetssjef
75 13 68 92
975 70 204
richard.erlandsen ( a ) mip.no

AsleH
Asle Hjartøy
Kurskoordinator
75 13 68 92
994 89 447
asle.hjartoy ( a ) mip.no