Miljø

Miljo

Det er lenge siden rødrøyken farget Rana. I løpet av de mer enn tjue årene som har gått siden omstillingen av Norsk Jernverk AS, har de store prosessbedriftene og MIP AS investert vel 700 millioner kroner i tiltak for det ytre miljøet, i nye renseanlegg, opprydding i gamle deponier og andre miljøtiltak. Det har bidratt til betydelige miljøforbedringer.

Ansvar for utslipp

Hver enkelt av bedriftene i Mo Industripark har ansvar for sine egne utslipp. Mo Industripark AS kan bare svare for utslipp som følge av vår aktivitet.

Utslippstilatelser

Flere av bedriftene i Mo Industripark har utslippsgrenser, gitt av KLIF, knyttet til sin produksjon.Disse kan du finnes nederst på denne siden. Disse bedriftene gir ut egne miljøberetninger, der de redegjør for utslipp til luft og vann.

Klage?

Om du ikke vet hvilken bedrift klagen skal rettes til kan vi hjelpe deg. Send en mail til miljo@mip.no så videresender vi den til riktig bedrift.

Kortreist kraft

baat

Mo Industripark foredler store mengder fornybar energi fra Rana-distriktet. Høye fjell, isbreer og mye nedbør har skapt et enormt energireservoar for industriell utvikling i Rana. For hver båt med ferdig produkt som skipes ut fra Rana er det brukt 400 båter friskt vann for å skape elektrisiteten til produksjonen. Lokal vannkraft utgjør et betydelig miljøfortrinn sammenlignet med metallurgisk industri i Europa, som er basert på kullkraft, kjernekraft eller langtransportert energi med store overføringstap.

Nordland 2012:

Produksjon:     15 868 GWh

Forbruk:      10 196 GWh

Derav kraftintensiv industri: 5 755 GWh

Å sende elektrisk energi ned til Europa fører til store tap i linjene. Ut fra et miljømessig synspunkt er ”kortreist kraft” og ”minimalisering av linjebygging”, er Nordland det rette sted for ny kraftintensiv industri. Å flytte prosessindustri ut av Norge er farlig for det globale klimaet!

Gjenvinning

I Mo Industripark har gjenvinning og energieffektivitet meget høy prioritet. Prosessindustrien ser det som en prioritert oppgave at man skal utnytte disse gavene fra naturen best mulig. Gjennom mange år har Rana-industrien gjenvunnet og utvekslet mer enn 450 GWh energi i et normalår – en fjerdedel av el-energiinnsatsen. Overskuddsenergi fra en bedrift utnyttes som en ressurs av nabobedriftene.

Utslipp til luft

utslipp til luft

I 2006 var det samlede årlige støvutslipp, både gjennom piper og som diffuse utslipp, beregnet til å ligge i overkant av 700 tonn fra industrien i Mo Industripark. (NILU). De årlige støvutslippene i 1970 lå på minst 20.000 tonn støv, definert som utslipp gjennom piper. Det var andre tider, andre holdninger og annen teknologi.

Prosessbedriftene i industriparken har satt i verk en rekke små og store tiltak for å begrense spredning av støvutslipp. Dette gjelder både internt i den enkelte bedrift og som fellestiltak, blant annet et omfattende feieprogram for veier og lagringsplasser i industriparken. Det virker. I løpet av de siste 10 årene har antall dager med døgnoverskridelser og lavere generell konsentrasjonen av svevestøv blitt redusert betraktelig.

 

Noen av tiltakene som er gjort mot utslipp de siste 5 årene

Nytt renseanlegg ved SMA Mineral AS i 2008 (kalkovnen)

Ombygging av prosessen ved stålverket til Celsa Armeringsstål AS, med tilhørende nytt renseanlegg i 2008. (Consteel-anlegget)

Ny ovnshette ved Vale Manganese Norway AS i 2008

MIP AS har asfaltert nye områder på i alt 100 dekar i Mo Industriparken i perioden 2007-2012. Mye av dette er gjort for å forhindre støvflukt..

MIP AS har plantet gress på 30 DA  for å forhindre støvflukt.

Et intensivt feieprogram for veier og lagerområder et satt igang. Feiebiler kjører rundt på tørre dager. Nytt utstyr hos underleverandører gir også mulighet for feiing på vinteren.

Utslipp til vann

utslippvann

Mo Industripark AS overvåker utslipp til hovedavløpet fra industribedriftene. Gjennom en utvidelse av antall målestasjoner har vi en bedre oversikt over kildene til utslippene. Her er en oversikt over utviklingen av utslipp i hovedavløpet. De store bedriftene har utslippskonsesjoner fra Miljødirektoratet.

SMA Mineral AS

SMA Mineral AS har en ny utslippstillatelse gjeldende fra 1. februar 2008 fra KLIF. Bedriften het tidligere MoKaDo AS, og tidligere utslippstillatelse var knyttet til dette navnet.

Last ned utslippstilatelse

Celsa Armeringsstål AS

Dette er KLIF’s utslippstillatelse for Celsa Armeringsstål AS, ut fra siste endring gjort 28/7-2010.

Last ned utslippstilatelse

Fesil Rana Metall AS

Dette er gjeldende utslippstillatelse fra KLIF for Fesil AS, Rana Metall.

Last ned utslippstilatelse

Mo Industripark AS

Dette er utslippstillatelsen fra KLIF for Mo Industripark AS.

Last ned utslippstilatelse

Glencore Mangalese Norway AS

Dette er KLIF’s utslippstillatelse for Glencore Manganese Norway AS (tidligere Vale Manganese Norway AS – og før det RDMN):

Last ned utslippstilatelse