- Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

Campus Helgeland – en berikelse og en betydelig utfordring for regionen

17 oktober, 2015 9:41 Del Del Del

Kronikk av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS.

La det være sagt først som sist – Campus Helgeland er allerede i ferd med å bli et eventyr, en drøm som blir til virkelighet.

Dette takket være enkeltpersoners store pågangsmot og tro på at det er mulig å skape et tyngre akademisk miljø på Helgeland, godt sammenvevd med Helegands industrikultur. De har evnet å se helgelandsregionen både i et industrielt perspektiv og i et samfunnsperspektiv. Jeg beundrer innsatsen og evnen til å være framsynt. Ingen nevnt, ingen glemt.

Jeg noterer meg med stor interesse at dette miljøet nå ser ut til å nå sin visjon på 1000 studenter og vitenskapelige ansatte betydelig raskere enn det de først hadde sett for seg. Det er i så fall en bragd. Det er en stor utfordring i seg selv å gjøres seg relevant for studenter i dagens Norge. Studietilbudene florerer ved Campus Helgeland, selv om det ikke er langt mellom høyskoler og universitet i dette landet. I tillegg må vi tenke på at verden er blitt betydelig mindre de senere år, ikke bare rent geografisk på grunn av stadig mer effektive samferdselstilbud, men også fordi internettbaserte utdanningstilbud seiler opp som en konkurrent til tradisjonell tilstedeværelse på campusene. Flere studenter velger også å reise utenlands eller å ta utdanning via de nye digitale kanalene. Flere av verdens ledende utdanningsinstitusjoner har nå slike utdanningstilbud – og tilbudene er populære. Foreløpig er det, slik jeg opplever det, etterutdanningsmarkedet som svømmer over med digitale utdanningstilbud. Dette kan imidlertid fort endre seg betydelig som følge av den voldsomme utviklingen innenfor den digitale verden.

Det er i dette perspektivet vi må se utfordringene Campus Helgeland står overfor. Vi må våge å stille oss følgende spørsmål; Kan Campus Helgeland lykkes også i fremtiden? Kan vi utvikle gode nok utdanningstilbud samt markedsføre og forankre konseptet tilstrekkelig i vår region, og har vi nok utholdenhet («stayerevne») til å stå løpet full ut?

Jeg skal forsøke å belyse disse utfordringene og samtidig kommentere de aller viktigste pågående prosessene som vil påvirke vår evne til å lykkes med Campus Helgeland.

 

Fakta 1;

«Campus Helgelands visjon er å være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde på samhandling mellom utdanning og arbeidsliv.»

 

 

Fakta 2;

Tilstede på campus Helgeland finner vi; Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Narvik, Karrieresenteret, Opus Rana, Rana Bibliotek, Nordland Fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket, Rana Utviklingsselskap (RU), Ranaregionen Næringsforening, SINTEF og Kunnskapsparken Helgeland. Campus Helgeland er lokalisert nært landsdelens største industriklynge (Mo Industripark), som også er tilholdssted for Inkubator Helgeland og Nordlandsforskning. Campus Helgeland ligger også nær spennende offentlige institusjoner som Nasjonalbiblioteket og Statens innkrevingssentral.

Forsknings- og vekstmiljø

Campus er ikke bare et utdanningsmiljø. Den er også blitt et forsknings- og vekstmiljø! Jeg mener det var svært klokt å samlokalisere utdanning med forskning og vekstmiljøet. Skal vi lykkes med å bli «et nasjonalt forbilde» må dette miljøet forsterkes og vi må lykkes med å knytte industrien så tett opp mot dette miljøet som mulig. Dette arbeides det med i dag på en troverdig måte. Campus Helgeland sin skjebne er avhengig av at vi i industrien engasjerer oss i utviklingen av Campus og her skulle jeg ønske at enda flere industribedrifter er mer aktive i sin tilstedeværelse på Campus. I tillegg må også de politiske miljøene våre både lokalt og regionalt se verdien av å gjøre dette miljøet så dynamisk som mulig. I dette ligger også at Rana Utviklingsselskap, som en aktør i grensesnittet mellom politikk og næringsliv/industri, opprettholder sin nåværende organisasjonsform, fordi næringsliv og industri gis anledning til direkte deltakelse, og ikke minst påvirke Rana kommunes arbeid med næringsutvikling, politiske prosesser og tilrettelegging for vekst og flere arbeidsplasser i Rana.

  • Rana Utviklingsselskap er i dag naturlig til stede i miljøet på Campus.

 

Campus Helgeland har allerede etablert flere gode utdanningstilbud på bachelornivå, men også på mastergradsnivå. I forhold til det siste har man etablert studier innenfor to meget sentrale områder; teknologiledelse og ikke minst offentlig administrasjon. Disse to retningene vil i betydelig grad styrke vår evne til å bygge et nødvendig akademisk slagkraftig miljø på Helgeland, som kan utvikle regionen inn i fremtiden. Etter mitt skjønn er dette en innertier til de som har vært involvert i etableringen av disse studiene. Vi må ta inn over oss at andre regioner, med stor akademisk tyngde og som det samtidig er naturlig å sammenlikne oss med, har en egen evne til å lykkes med å skaffe seg nasjonal oppmerksomhet med store statlige ressursoverføringer som resultat. Dette må ikke bare være en målsetting, men også en kraftig motivasjon for oss fremover.

 

Spille hverandre gode

På Helgeland har vi en av de sterkeste samlingene av vekstmiljø i hele Nord-Norge, med tett kobling til industri og næringsliv. Vi må her skjønne betydningen av rendyrking og etablering av klare skillelinjer mellom disse miljøene, slik at de utfyller og styrker hverandre!

På den annen side ser jeg at budsjettene til dette vekstmiljøet samlet sett er lave sammenliknet med utviklingsmiljø vi bør sammenlikne oss med (summen av privat og offentlig kapital). Vi kunne fått mye mere til om vi hadde flere ressurser til rådighet. Også koordineringen mellom utviklingsaktørene kan bli bedre.

En evaluering av disse forholdene bør finne sted, og en slik evaluering må initieres av oss selv.

Når det gjelder ansvaret for dette må jeg først og fremst peke på meg selv, siden jeg er styreleder i RU og styremedlem i Kunnskapsparken Helgeland. I tillegg så er Mo Industripark AS representert i styret i Inkubator Helgeland. Vi er også på eiersiden i alle disse tre vekstmiljøene.

Rana kommune har vedtatt en strategisk næringsplan (SNP). Kommunestyret skal om kort tid vedta handlingsplanen til SNP for de neste tre årene. Her ligger flere spennende prosjekt som vil være et viktig grunnlag for at den forbedrede koordineringen finner sted. Flere av prosjektene vil også uten tvil ha kraft til å sette retning fremover for satsinger i regi av Campus Helgeland.

Handlingsplanen for SNP vil være viktig både for RU, for vekstmiljøet, industri, næringsliv og ikke minst for politikerne våre.

Meningen med å skrive dette er å utfordre oss selv til å bli bedre til å spille hverandre gode. Vi både kan og må skape enda større effekt og bedre resultater ut av vår samlede innsats.

 

Forventninger til UiT

Professor Bjørn Olsen er nå utnevnt som ny rektor ved Nord Universitet (UiN) – og han er fra Helgeland! Jeg føler meg trygg på at UiN har fått en rektor som ser hele Nordland og fylkets flerfoldige behov, struktur og egenart. Dette var viktig for vår region, og den nye rektoren blir en viktig premissgiver for Campus Helgeland. Jeg vil med dette gratulere Bjørn Olsen med denne viktige samfunnsrollen og med hans gjerning.

Vi må også få lov til å utrykke våre forventinger til at UiN fortsetter sin satsing på Campus. Jeg vil her også få utrykke at Universitetet i Tromsø (UiT) ennå ikke har gjort sitt inntog på Campus. Jeg møtte rektoren ved UiT, Anne Husebekk, på Campus for noen måneder siden, og jeg sa i klartekst at UiT ikke i stor nok grad hadde gjort seg relevant for Helgeland og næringslivet her. Unntaket er innenfor akvakultur-/marin biologi-området.

Riktignok er de svært dyktige innenfor flere samfunnsområder, herunder utdanning og forskning på marin biologi og medisin, men industrien for øvrig har de i liten grad henvendt seg til. Nå når Høyskolen i Narvik blir underlagt UiT, så mener jeg det er på høy tid at UiT viser et kraftfullt engasjement overfor Campus Helgeland. Jeg mener de må etablere seg med et vitenskapelig miljø som styrker satsingsområdene innenfor vår region.

Senter for industriell forretningsutvikling (SIF), som er underlagt handelshøyskolen ved UiN, er et friskt pust på Campus. De har en klar strategi for forskningen som er nært knyttet opp til industri og næringsliv. Jeg konstaterer med stolthet at de ligger godt i rute med utdanning av nye forskere på PhD-nivå (i år har to personer allerede sluttført sin utdannelse og den tredje er i kjømda i 2015). Vi kan allerede nå konkludere at disse forskerne allerede har lyktes med å publisere forskningsresultat på Nivå 2, som er det øverste publiseringsnivået (det vil si publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift).

Det er for oss meget viktig at satsingen på dette senteret fortsetter og at finansiering av nye doktorgradsstudenter faller på plass. Prosessen på dette området er allerede i gang og jeg venter i spenning. Hvis vi sammenlikner Helgeland med andre regioner i dette landet som lykkes med å skape utvikling og vekst, så ser vi at de samhandler med sterke akademikermiljø som er med å gi troverdighet til satsingene. Det er i dag ikke tvil om at Helgeland mangler en slik akademisk tyngde, selv om vi nå ser en tendens til en positiv endring.

 

Utvikle Helgeland

Beliggenheten til Campus Helgeland er meget viktig. Det var klokt å legge dette miljøet midt i sentrum og midt i byrommet. Næringsliv og politikere må også fremover gjøre kloke valg slik at vi skaper et intimt og attraktivt sentrum som studentene trives og samhandler med. Jeg har selv erfart at dette ofte kan være tungen på vektskålen i forhold til endelig valg av studiested.

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring, som følger av følgende spørsmål: Hvorfor er det ennå så få studenter fra Helgeland som søker til masterstudiet innenfor teknologiledelse?

Av det jeg kan se kommer flertallet av studenter fra andre steder i landet. Det er jo i og for seg svært bra at man lokker til seg flinke studenter fra andre steder i landet. Flertallet av de som tar denne studieretningen bør likevel komme fra Helgeland.

For de resterende studieretningene er bildet annerledes. Her kommer flertallet fra Helgeland.

 

Min oppfordring til framtidige studenter (og til rådgivere) er derfor at de setter seg inn i de fordelene de vil få ved Campus Helgeland. Bedrifter og offentlig virksomhet på Helgeland har behov for dyktige medarbeidere, og spesielt unge, dyktige folk som kan bidra til å utvikle nære bånd mellom Campus, forskning og næringsliv i regionen for å utvikle regionen inn i fremtiden.

 

Del Del Del