Varsling

Dersom uhellet er ute – ring etter hjelp på de vanlige nødnumrene. Om det ikke krever umiddelbar respons, kan du ringe direkte til MIP Sikkerhetssenter.

Brann og gasshendelser
110

Politi
112

Ambulanse
113

MIP Sikkerhetssenter
75 13 62 05

Vår beredskap

Avdeling MIP Sikkerhetssenter har ansvaret for sikkerheten i industriparken, inklusiv Rana Industriterminal. Dette gjør vi gjennom å tilby beredskap, koordinere felles sikkerhetsarbeid i bedriftene og tilby kursaktivitet.

Beredskap

Sikkerhetssenteret er lokalisert ved hovedporten til industriparken, og den har døgnbemannet utrykningsvakt, hele året (24/7), betjent av to høyt kompetente operatører med inngående kunnskap om alle virksomheter i industriparken. MIP Sikkerhetssenter har egen brannbil og ambulanse.

Industrivern

I Mo Industripark er det etablert et felles industrivern. Denne innsatsstyrken teller omlag 90 personer, som øver regelmessig hele året. Øvelsene foregår både på kurs- og øvelsessenteret og i de enkelte bedrifter. Det er MIP Sikkerhetssenter som koordinerer industrivernets aktivitet. Ved større hendelser kan hele industrivernet bistå de som er berørt.

Kontroller

MIP Sikkerhetssenter har kompetanse og sertifiseringer for å kunne ta reparasjoner og kontroll på brannvernmateriell som røykdykkerutstyr, håndslukkere, trykkluftflasker og beholdere, samt luftfylling av kontrollert pusteluft.

Storulykkeforskriften

Mo Industripark AS er omfattet av storulykkeforskriften. Formålet med forskriften er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår og å begrense konsekvensene slike ulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

SIKKERHETSRUTINER I MO INDUSTRIPARK

Her har vi samlet de viktigste momentene for deg som skal besøke Mo Industripark.

Industrivirksomhet representerer alltid en fare for uønskede hendelser og krever høy oppmerksomhet og et godt forhold til sikkerhetsrutiner. Mo Industripark AS har et overordnet ansvar for sikkerhet, mens den enkelte bedrift har ansvar innenfor sine områder.

Alle som skal jobbe i industriparken må ha en sikkerhetskurs hos MIP-sikkerhetssenter. Spørsmål rundt prosedyrene kan rettes til sikkerhetssjef Richard Erlandsen (975 70 204 )

Sikker jobbanalyse

Alle bedrifter som jobber i Mo Industripark skal benytte felles skjema for Sikker jobbanalyse. Dette gjeler også underleverandører fra firma som er lokalisert utenfor industriparken. Denne analysen skal bidra til å kunne forstå faremomenter og gjøre nødvendige tiltak før arbeidet starter.

Felles rutiner for fallsikring

Ved arbeid i som skal foregår over 2 meter uten faste plattformer må fallsikring benyttes. For alle som jobber i Mo Industripark er det laget felles rutiner for fallsikring.

Portene i Mo Industripark

Nesten hele Mo Industripark inngjerdet. Besøkende og ansatte kan få fast eller midlertidig innkjøringstillatelse. Denne tilgangen deles ut i portvakten som også kan fortelle hvordan du finner frem til bedriftene.

Om du har godkjent adgangstillatelse og ønsker å ta meg deg besøkende, må du klarere dette med din bedrift.

Åpningstid portvakten:

0730 til 1600 på hverdager.

Trafikkregler

Vanlige trafikkregler som vikeplikt og trafikkskilt er gjeldende i Mo Industripark. Fartsgrensen er 40 km/t hvis ikke annet er skiltet.

Parkering skal skje på godkjente plasser ellers kan det føre til farlige situasjoner for eksempel for utrykningskjøretøy.

Tunge kjøretøy

Trafikken i Mo Industripark skiller seg ut ved at det er store kjøretøy som kan frakte flytende slagg, metaller og annet.  Disse har lang bremselengde, spesielt på vintertid. Glatt føre gjør at de tunge kjøretøyene trenger lengre bremselengde.

Vær oppmerksom i kryss

Et eksempel på fareområder er krysset etter skansenporten. Mye trafikk sluses gjennom porten, store kjøretøy fra Celsa passerer forbi, og det kommer trafikk fra valseløypa. Trafikk fra verkstedløpa får her opphevet forkjørsretten og må kjør sakte gjennom krysset.

Gassdistribusjon

Mange kilometer med gassrør distribuerer av CO, propan, acetylen, oksygen, trykkluft og nitrogen som brukes i blant annet prosessindustrien. Rørene er fargemerket.

Noen steder krysser gassrørene veitrafikk. Dette må du være oppmerksom ved transport av høye gjenstander

CO-gass og gassklokken

CO-gassen er spesielt farlig og brukes i store mengder.  Gassen mellomlagres i en gassklokke. Den er særdeles giftig, lettantennelig, luktfri og usynlig. Rundt gassklokken er det et sikringsfelt på 120 meter hvor det ikke skal utføres arbeidsoperasjoner uten godkjennelse fra energisentralen til MIP. For gassrørene er dette feltet 3 meter.

Risikoanalyse

Det er utformet en felles overordnet risikoanalyse for Mo Industripark. Denne er utformet som en del av industrivernberedskapen.

Droneflyvning

Det er utarbeidet en rutine for bruk av droner i Mo Industripark. Formål med prosedyren er å gi en beskrivelse av fremgangsmåten for tillatelser og gjeldende rutiner for droneflyging i luftrommet over Mo Industripark.