– Veikartet er vårt svar på Parisavtalen. Vi legger oss på et veldig høyt ambisjonsnivå, sier bærekraftsjef i Celsa, Susanne Nævermo-Sand.

Celsa skal kutte alt utslipp av CO2

5 november, 2018 11:00 Del Del Del

Celsa Nordic satser hardt på miljø og har hårete mål for framtidig bærekraft: Allerede innen 2030 skal selskapet ha halvert utslippene og lukket kretsløpet for biprodukter. 

Hovedmålet skal være nådd i 2050. Da vil Celsa Nordic ha stanset alt utslipp av CO2 og redusert 70 prosent av de lokale utslippene. Alt av selskapets transport i Norden skal være fossilfri og uten CO2-utslipp.
Dette framgår av Celsas  Nordics nye veikart for bærekraft, som innlemmer retningslinjer for dette arbeidet i selskapets beslutningsprosesser.
– Veikartet er vårt svar på Parisavtalen.Vi legger oss på et veldig høyt ambisjonsnivå, men det må vi dersom vi skal kunne nå slike mål og være en god bidragsyter. Miljø har alltid hatt fokus i Celsa. Dette bare forsterker vår bærekraftkultur sier Celsa Nordics bærekraftsjef, Susanne Nævermo-Sand.

Stort ansvar
Celsa Nordic er et av Norges største resirkuleringsselskap og eneste skrapprodusent i Norden.  Hvert år gjenvinner selskapet om lag 700 000 tonn skrapstål, noe som tilsvarer å smelte to Eiffeltårn i uken.
– Dette fører med seg et stort ansvar – og det tar vi på alvor. Teknologien som stålverket vårt er tuftet på, er en elektrisk ovn, som går på vannkraft. Dette er det mest miljøvennlige stålverket i den globale stålindustrien, siden det bare slipper ut en sjettedel så mye CO2 i atmosfæren som andre større stålverk beregnet på samme type produksjon, framholder Nævermo-Sand.

Celsa Nordic har vært en pioner når det gjelder miljø- engasjement i stålindustrien i Europa, og ønsker å beholde den posisjonen i framtiden. Bedriftens mål er å redefinere stål som et miljøvennlig byggemateriale og å hjelpe andre selskaper med å heve miljøstandarden på prosjektene sine.
I det nye veikartet har bedriften definert fire bærekraftsøyler, og hver av disse har sitt eget sett med mål:

 1. CO2-utslipp
  I denne søylen iverksettes Celsas handlingsplaner for å redusere CO2-utslippene. Dette er knyttet til energieffektivisering av prosessene og valg av råmaterialer med mindre karbonavtrykk.
 2. Lokale utslipp
  Lokale utslipp består hovedsakelig av støv og støy fra produksjonsanlegg og aktiviteter rundt fabrikkene, for eksempel støv fra ovner og transport. Det er viktig for Celsa å få ned disse utslippene, som altså skal reduseres med 70 prosent innen 2050.
 3. Biprodukter
  Celsa Nordic produserer årlig nesten 100 000 tonn biprodukter, som slagg og støv. Allerede går 95 prosent av dette inn igjen til gjenbruk eller salg, men de siste fem prosentene, som i dag må legges i deponi, skal også gå til gjenbruk. I 2030 er målet at ingenting skal deponeres.
 4.  Fossilfri transport
  Celsa Nordic er avhengig av transport, både med bil og båt for å få tilgang på skrapjern og frakte stålet ut til kundene i Norden. Ambisjonen er å bli et av de ledende selskapene innen bruk av fossilfri transport, både for området intern og ekstern transport.

Aksjonslister
– Bak pilarene er aksjonslister. Der har vi definert hvilke prosjekter som må gjøres for å nå målene. Det foreligger store investeringsplaner for teknologi og innovasjonsutvikling, opplyser Susanne Nævermo-Sand.
Å dekarbonisere industrien er ikke enkelt, fastslår hun. Industrien står i dag for 28 prosent av de globale CO2-utslippene.

Kan ta kjempeposisjon
– De tiltakene vi gjør er veldig lite synlige i et globalt perspektiv, men det vi kan bidra med i Norge og i de nordiske landene er en veldig sterk innovasjons- og teknologikutur. Både Europa og Norden har en kjempeposisjon å ta, påpeker Nævermo Sand.
Celsas veikart for bærekraft ble for første gang presentert eksternt under industrikonferansen i Bodø i slutten av september, men internt har det vært jobbet i flere måneder med prosjektet i form av blant annet informasjonsmøter, workshops og spredning av budskapet innenfor alle sine virksomheter i Norden .
– Det viktigste for oss med bærekraft er ikke noe som bare skal se fint ut på et papir eller en publikasjon, men noe som må være forankret i organisasjonen.  På denne måten forstår alle ansatte hva dette går ut på og vil jobbe for å oppnå målene, sier hun.

– Bærekraft må være forankret i organisasjonen, sier bærekraftsjef i Celsa Nordic, Susanne Nævermo-Sand. Her sammen med prosessoperatørene Per Reidar Eng og Aleksander Maude.

Mange fordeler
Bærekraftarbeid gir ifølge Nævermo-Sand en rekke andre fordeler ut over de miljømessige. Blant annet bygger man opp en markedsverdi av produktene som er veldig viktig.
– Vi vet også at vi blir mer attraktive for rekruttering. Vi viser at vi tar ansvar og er et selskap som satser langsiktig.  For framtidige generasjoner, de som utdannes nå, har et helt nytt syn på arbeidsmarkedet. De ser etter selskaper som tar ansvar for miljø og har en langsiktighet på en helt annen måte enn vi tidligere gjorde, forteller hun.
– Når vi har slike kortsiktige og langsiktige mål med aksjonslister, bygger vi også en enda sterkere innovasjonskultur og endringskultur, noe som gjør at vi åpner for nye teknologiløsninger og markedsområder, sier bærekraftsjefen.

Flere må gjøre jobben
Hun påpeker at også myndighetene må gjøre sin del av jobben dersom Celsa og industrien skal være i stand til å nå bærekraftsmålene sine:
– Vi må få en høyere andel fornybar energi til en konkurransedyktig pris for at dette skal kunne gå, og det må være attraktivt å kjøpe produkter som har et grønt avtrykk. I dag mister vi markedsandeler i forhold til import av mindre miljøvennlig stål fra land utenfor Europa.
–  Ved innkjøp til statlige prosjekter i Norge skal miljø vektes 30 prosent ved tildelingen. Dette ønsker vi skal bli enda mer synlig. Industrien trenger mye støtte for å nå målene. Vi må ha gode rammebetingelser og virkemiddel for å kunne gjøre denne forvandlingen, slår Nævermo-Sand fast.

 

 

CELSA NORDIC:
Celsa Armeringsstål AS er den ledende produsenten av armeringsstålprodukter i Norden. Fabrikkanlegget består av et stålverk og et valseverk og ligger i Mo Industripark i Mo i Rana. Råmaterialet i produksjonen er hovedsakelig skrapmetall. Ambisjonen er å produsere 750 000 tonn stål i året fram mot 2025.

Celsa Nordic Group omfatter også Celsa Steel Services (CSS)-selskaper i Finland, Sverige, Danmark og Norge. CSS-anleggene har ansvaret for den siste foredlingen og salget av armeringsproduktene i sine respektive land.

Del Del Del