- Digital21 strategien er viktig lesning for både offentlig og privat sektor, sier Arve Ulriksen, Administrerende direktør i Mo Industripark as

En nasjonal digitaliseringsstrategi er klar

14 september, 2018 17:00 Del Del Del

Regjeringens Digital21 prosess er nylig fullført, og den endelige strategien ble lagt frem mandag 3. september. Dette er et viktig arbeid som langt på vei skisserer en mye etterlengtet nasjonal digitaliseringsstrategi.

Fire teknologiområder
Målet med Digital21 var å utforme en strategi som skal bidra til å løfte norsk næringslivs evne til å utvikle og ta i bruk teknologi i takt med digitaliseringen. Arbeidet, som har pågått et knapt år, har vært godt forankret nasjonalt. Til sammen rundt 600 deltakere har bidratt på innspillmøter 11 steder i hele landet, også her i Mo i Rana. Tilnærmingen har i tillegg vært tverrsektoriell og peker på avgjørende satsingsområder for Norge i årene fremover.
Digital21 foreslår en satsing på fire strategiske teknologiområder som blir særlig viktig for Norge: kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Alle er områder vi i Mo Industripark AS de senere årene har rettet oss inn mot gjennom vår satsing på datasenterindustrien.

Datasentersatsing sentralt
MIP AS jobber for at vi skal ha robuste IT miljø her i regionen for å være enda bedre rustet til å møte digitaliseringen. Derfor har vi vært med å etablere Arctic Circle Data Center, samt ønsket en internasjonal datasenteraktør med spisskompetanse innen en verdifull fremtidsrettet teknologi – blokkjede – velkommen. Målet er at de skal kunne tilby tjenester og bidra i prosjekter knyttet til nettopp kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer.

Dette vil etter vårt skjønn kunne være et viktig bidrag til å løfte industrien raskere inn i den digitale tidsalderen som kommer med full styrke – i alle sektorer. Økt digitalisering i næringslivet er en særlig viktig målsetting i Digital21 arbeidet.

Konkrete anbefalinger
Strategien definerer også en omfattende liste med 64 anbefalte tiltak rettet mot fem hovedoppgaver: 1) Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss, 2) Etablere relevant en kunnskaps- og teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet, 3) Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning; 4) Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikling av næringsrettet infrastruktur og 5) Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering.

For de mange der ute som fortsatt har en oppfatning av at digitalisering er et ullent begrep som er vanskelig å få tak i og som omfatter både alt og ingenting på samme tid, er denne strategien anbefalt lesning. Den både konkretiserer tiltak og kommer med forsag til helhetlig satsinger i tiden fremover for å lykkes med digitaliseringen. Regjeringen har kjørt flere 21 prosesser, og nettopp digitalisering får betydning i ulik grad i alle sektorer. Strategien Digital21 nå har lagt frem er sånn sett sektorovergripende.

Digital selvtillit?
Når vi vet at inntil 40 000 jobber kan automatiseres vekk hvert år fremover, og at hastigheten nye jobber genereres på ikke står i stil, er det grunn til bekymring. Samtidig må produktiviteten i samfunnet opp hvis vi skal forsvare våre høye lønnskostnader i Norge. Digitaliseringen er derfor både en løsning og en utfordring. Nye arbeidsplasser må komme innen flere sektorer, og NHO har pekt på at de fleste bør komme i private sektor. Digitalisering skaper i dag 6000 nye jobber årlig, men potensialet for større vekst er stort. Dette må vi utnytte bedre.

Norske næringslivsledere har gjennom undersøkelser vist seg å ha stor selvtillit når det kommer til digital kompetanse, og som nasjon har vi lenge hatt en høy digitaliseringsgrad blant vår befolkning. Men i næringslivssammenheng blir vi raskt tatt igjen og forspranget vårt viskes stadig mer ut. Vi har alle muligheter til å være fremst i løypa, men da trenger vi at stadig flere anser digitalisering som noe mer enn det å flytte arbeidsoppgaver fra papir til skjerm.

Kritisk for landsdelen
Nord-Norge mangler i dag kapasitet i de digitale fremføringsveiene. Bedre fiberkapasitet er derfor helt nødvendig. Dette jobbes det med fra de nordligste fylkene, med Bodø regionens utviklingsselskap og MIP AS med på laget. Vi er fornøyd med at Digital21 har vært konkret i strategien som nå er lagt frem og peker på at vi må sørge for nødvendig digital infrastruktur som et av sine foreslåtte tiltak.

For landsdelen er det også kritisk at vi setter inn støtet nå slik at vi ikke kommer bakpå i digitaliseringskappløpet. For om vi lykkes med den nye digitale tidsalderen her i Nord, har vi kanskje enda mer å vinne enn våre venner lengre sør. Utfordringer knyttet til eksempelvis avstander og rekruttering av riktig kompetanse, kan i stor grad elimineres og føre til at vårt næringsliv og vår industri får bedret konkurransedyktigheten. Dersom vi ikke lykkes med digitalisering her i nord, kan vi fort bli den største taperen og bli stående på sidelinjen mens andre deler av landet og verden for øvrig fosser frem.

Kronikk av Arve Ulriksen, Adm.dir Mo Industripark AS

Del Del Del