Fylkesråd for næring, Mona Fagerås, og adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, var enige om at et godt samarbeid mellom politikere og næringsliv er viktig for framtidas arbeidsliv.

Framtida starter nå

5 juni, 2016 11:26 Del Del Del

Lørdag 4. juni inviterte Nordland SV til politisk verksted på Scandic Meyergården. Tema var «Framtida starter nå», og invitasjonen var tverrpolitisk og knyttet til oppstarten av fylkestinget som avholdes på Mo fra mandag 6. juni.

Fremtidens arbeids- og næringsliv sto på dagsorden, og det grønne skiftet var sentralt. På seminaret innledet blant andre Arve Ulriksen fra Mo Industripark, Olaf Brastad fra Bellona, og fylkesråd for næring Mona Fagerås fra Nordland fylkeskommune.

 

Fremtiden er grønn

Arve Ulriksen fortalte om Mo Industripark sine ambisjoner om å bli en grønn industripark i verdensklasse, og visjonen om å være en industriell motor med verdiskaping og bærekraft i fokus. I dette ligger et betydelig arbeid innenfor tre store satsingsområder: energieffektivisering, gjenvinning og reduksjon av utslipp. Forsknings- og forbedringsprosjekter står sentralt, og for å lykkes er gode samarbeidspartnere viktig.

Lokalt ga Ulriksen honnør til Rana SV som et parti med mye industrikunnskap, og som en god støttespiller for industrien. Videre er Enova og Nordland fylkeskommune sentrale samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet. Ulriksen ga ros til Nordland fylkeskommune sitt arbeid med industri- og innovasjonsstrategi, og den støtten de har gitt knyttet til FoU-løft Helgeland.

Utviklingen av et kraftfullt forskningsmiljø på Helgeland er nøkkelen for å realisere potensialet for grønn vekst i industrien, både på Mo og i resten av fylket. Ulriksen trakk frem etableringen av Sintef Helgeland, og deltakelsen i det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi; HighEFF, som viktige milepæler her. I arbeidet med bærekraft er videre Bellona en viktig samarbeids- og sparringspartner, som bidrar til å dra utviklingsarbeidet i riktig retning.

 

Grønn aksellerasjon

Olaf Brastad i Bellona trakk fram den store miljøevolusjonen norsk prosessindustri har gjennomgått de siste 30 årene. Han ville heller snakke om en grønn akselerasjon enn et grønt skifte. Ingen andre sektorer har jobbet så systematisk med miljøforbedringer som prosessindustrien, påpekte han. Her ble industribedriftene i Nordland og fylkeskommunen nevnt som proaktive når det gjelder industriell tenking og påvirkning. En viktig utfordring, ifølge Brastad, er at industri- og materialkunnskap er blitt langt dårligere i Norge. Verden trenger materialer som stål og aluminium for en grønn vekst, til blant annet nye innovasjoner innen elektronikk, bilindustri mv. Disse materialene kan norsk industri levere med lavest energiforbruk og utslipp pr. produsert enhet. Ingen har større forutsetning for å være pådriver i utviklingen av sirkulær økonomi enn prosessindustrien, avsluttet Brastad.

Proaktiv næringsutvikler

Fylkesråd for næring, Mona Fagerås, snakket om fylkesrådets og fylkeskommunens rolle som næringsutvikler. Hun er imponert over de industrielle miljøene, og setter pris på det gode samarbeidet mellom industrien i fylket og Nordland fylkeskommune. Hun kom inn på utfordringen og nødvendigheten av å erstatte jobber i den rivende teknologiske utviklingen, som fører til økende grad av automatisering og digitalisering. Her må man være proaktive for å sikre nye arbeidsplasser i kjølvannet av de som forsvinner, sa hun. Fylkesråden ønsker å være proaktiv, og kom inn på flere industriprosjekter som fylkeskommunen har gitt støtte til, og som hun ser fram til å følge videre. Dette gjelder blant annet datasentersatsingen som Mo- og Saltenmiljøet samarbeider om, og et hydrogenprosjekt hvor Bellona har prosjektledelsen, og flere industrimiljø i Nordland er med.

Del Del Del