Skal vi styrke og utvikle den industrielle konkurransekraften framover må den være grønn, og vi må starte arbeidet nå, sier adm. dir. i Mo Industripark Arve Ulriksen.

Framtidens velferd bygges på grønn konkurransekraft

4 november, 2016 13:11 Del Del Del

Av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

28. oktober la ekspertutvalget for grønn konkurransekraft fram sine anbefalinger til regjeringen. Anbefalingene peker ut retninger for hvordan vi i Norge kan utvikle et lavutslippssamfunn fram mot 2050. Det handler om å skape nye grønne jobber, det handler om å skape grønne verdier og det handler om å nå klimamålene som settes i en internasjonal Parisavtale, i EUs klimapolitikk og også i Norges egen klimapolitikk.

Fra et industrielt perspektiv er vi fornøyd med hovedbudskapene ekspertutvalget kommer med. I arbeidet med rapporten har ekspertutvalget vært ute og lyttet til næringsliv og industri. De utfordret oss, og bestilte 11 veikart fra forskjellige sektorer som har vært med å legge innhold i anbefalingene som ligger i sluttrapporten. I overrekkelsen ble «Veikart for prosessindustrien» løftet fram som meget tydelig i sine ambisjoner om en nullvisjon med økt verdiskaping fram mot 2050. Her har Mo Industripark bidratt, og blir trukket fram både for arbeidet med energigjenvinning og sirkulær økonomi.

                              

Planlegge for fremtiden nå

Rapporten fra ekspertutvalget peker på viktige premisser for en utvikling mot grønn konkurransekraft. På nyåret får vi en industrimelding som vi håper vil følge dette opp, og spisse dette direkte knyttet til industriell utvikling. I fremleggelsen av rapporten brukte Connie Hedegaard et sitat: «Fremtiden tilhører de som forbereder seg for den i dag.». Det er et godt sitat. Vi må være framoverlente og offensive i Norge når det gjelder industripolitikk dersom vi skal beholde en posisjon som verdensledende – og også som grønn industrinasjon.

Når verden i fellesskap er blitt enige om en klimaavtale så vil de konkurransefordelene vi har opparbeidet i norsk industri raskt bli utfordret. Store nasjoner som Kina vil sette seg ambisiøse mål for å bli best i verden på klimavennlig industri. Norsk industri har vist seg konkurransedyktig i internasjonal konkurranse fram til nå. Skal vi styrke og utvikle den industrielle konkurransekraften framover må den være grønn, og vi kan ikke lene oss på tidligere godt arbeid.

 

Offensiv og fremtidsrettet industristrategi

Ekspertutvalget påpekte at det ikke er noen motsetning mellom en offensiv industristrategi i Norge og målene om et lavustlippssamfunn i 2050. Tvert imot, industrien er en viktig del av løsningen. Skal vi i industrien levere på produksjon som lavutslippssamfunnet vil etterspørre må vi være fremtidsrettet både når det gjelder kraftrammebetingelser, infrastruktur og FoU-virkemidler.

For å ta det siste først. Regjeringen leverte på midler til oppstart av en katapult-ordning, som kom med i årets statsbudsjett. 50 millioner til delfinansiering av industrielle testsenter er en veldig god nyhet, og en god start. Gode FoU-virkemidler er i dag et konkurransefortrinn i norsk industri, jeg kan her også trekke fram Nox-fondet som en meget god ordning. Derfor er det positivt at ekspertutvalget anbefaler et CO2-fond etter modell av dette. Fremtidsrettede og helhetlige virkemiddelprogram må videreutvikles og styrkes i industripolitikken framover. Utvalget la også vekt på at virkemiddelapparatet konsekvent må legge til rette for grønn innovasjon. Norsk industri har behov for risikoavlastende ordninger som bidrar til å utvikle fremtidens lavutslippsteknologi.

På kraftsiden stiller vi i industrien store spørsmålstegn ved at Stortinget har vedtatt å åpne for privatisering når det gjelder utenlandskabler. I dag er det nok ingen som kan se konsekvensene av en slik endring. Det var også poenget til industrien, med Norsk Industri i spissen, som ba om en nærmere utredning av konsekvensene av en slik endring. I energimeldingen som kom tidligere i år var regjeringen tydelige på at norsk kraft skal tas i bruk til industriell utvikling og verdiskaping. Vi vet ikke i hvor stor grad norsk vannkraft fortsatt vil være det konkurransefortrinnet det er i dag, men vi bør ha en politikk som legger til rette for at vannkraften både kan skape verdier i Norge, og bidra til klimagevinster.

Investering i fremtidsrettet infrastruktur, både offentlig og privat, er også et viktig premiss for å skape grønn konkurransekraft. Spesielt i nord er vi avhengig av gode transportløsninger, både for produkter og mennesker, som gjør at vi kan konkurrere i et globalt marked. Her står både flyplass og dypvannskai fram som nødvendig infrastruktur på Helgeland for å realisere det vekstpotensialet vi har i flere næringer her.

 

Dialog og samspill nødvendig

Industrien ønsker å bli utfordret på gode klimaløsninger. Vi har vist at vi tar slike utfordringer, og at vi leverer på dem. For å lykkes med en omstilling som både er økonomisk og klimamessig må vi samarbeide tett. For å bli ledende på grønn konkurransekraft må vi utvikle en helhetlig og offensiv industripolitikk, og levere på den.

Vi skal fortsette den gode dialogen med politikerne og andre interessenter, fortsette å få fram budskapet om hva industrien kan levere, og fremfor alt fortsette arbeidet med å utvikle gode løsninger som skaper verdier på en bærekraftig måte.

 

Del Del Del