For norsk økonomi, norske arbeidsplasser og norsk velferd er det avgjørende at Norge blir en vinnernasjon i omstillingen til lavutslippssamfunn, sier klima- og miljøminister Vidar Helgensen. Foto: Bjørn Stuedal

Fremtidens konkurransekraft er grønn

22 september, 2016 11:38 Del Del Del

–  Vi kan leve godt på fossil energi en stund til, men vi kan ikke tillate oss å bli fossile i hodet. Vi er på klima- og energiminister Vidar Helgesens kontor i Kongens gate i Oslo. Tema for intervjuet med statsråden er – blant annet – veikartet  for fremtidens prosessindustri, bærekraft og grønn konkurransekraft.

Bodøfødte Helgesen var EU-minister og stabssjef ved statsminister Erna Solbergs kontor, frem til han overtok posten som klima- og miljøminister etter Tine Sundtoft, den 16. desember i fjor. Bare fire dager før dette ble Parisavtalen, som Sundtoft hadde vært med på å fremforhandle, vedtatt. Den 21. juni, sommersolverv og dagen da sola ”snudde”, ble avtalen ratifisert av Stortinget. Helgesen anser også avtalen som et vendepunkt i internasjonal klimapolitikk.

– Dette er den første klimaavtalen som forplikter alle verdens land. Således er den et historisk vendepunkt i det internasjonale klimasamarbeidet, sier Helgesen.

– I forhold til målet om 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030, i forhold til 1990-nivå, er det ikke noe nytt i Parisavtalen. Dette hadde vi meldt inn som et ambisiøst klimamål på forhånd. Det samme hadde EU. Dette gjør Norge til en av nasjonene med de mest ambisiøse kuttmålene. For oss blir det nå viktig å få på plass enkelthetene som må til for å innfri 2030-forpliktelsene nasjonalt. Industrien er fra før inne i EUs kvotesystem. Det nye er at vi også vil samarbeide med EU om å kutte utslippene som ikke er med i kvotesystemet, blant annet transport, bygg og landbruk skal med. Transport, og landbruk, blir vår store utfordring, sier Helgesen.

Det nye ved Parisavtalen er målet om også å tilstrebe å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med før-industriell tid.

– For å oppnå dette er vi forpliktet til å påta oss et konkret utslippsmål som skal oppdateres med fem-års sykluser. Hvert femte år skal det settes et nytt mål som skal være mer ambisiøst enn det forrige. Dette representerer et vendepunkt i global klimapolitikk, og en oppjustering av Norges ambisjonsnivå, sier Høyre-statsråden.

 

Industrien som forbilde

Noe av det første Helgesen påpekte fra sin nye statsrådpost, var at dersom Norge ikke tar de strategisk riktige valgene for å bygge fremtidens konkurransekraft, risikerer vi å bli en taper i den globale konkurransen. Og fremtidens konkurransekraft, den er grønn.

Et av verktøyene for å nå målene er rapporten «Veikart for prosessindustrien», som den 9. mai ble overlevert av Norsk Industri, til ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Veikartet har som visjon at norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen betydelig gjennom økt produksjon og utvikling av nye prosesser og produkter, samtidig som klimagassutslippene skal reduseres til null innen 2050. Mo Industripark AS er med i rapporten gjennom to case; et innenfor energieffektivisering og et innenfor sirkulær økonomi. Dette er en rapport Helgesen har store forventninger til.

– Veikartet er helt avgjørende i omstillingen til lavutslippssamfunn, der vi ikke skal omstille til et lavkostsamfunn. For å opprettholde velstanden må vi utvikle lønnsomme grønne arbeidsplasser. Vi må føre en omstillingspolitikk som sikrer vekst, velstand og lavutslipp, der Norge fremstår attraktivt for forskning, innovasjon, investeringer og arbeidsplasser innen ny teknologi, sier statsråden.

– Her har industrien gått foran og kan allerede vise til sterkt reduserte utslipp samtidig som konkurransekraften er ivaretatt. Industrien har vært tidlig ute og er godt forberedt på fornybarrevolusjonen og kravene som kommer, sier klima- og miljøministeren, som mener at andre sektorer kan lære mye av det som er gjort og gjøres innen norsk industri i forhold til det grønne skiftet.

– Vi kan leve godt på fossil energi ei stund til, men vi kan ikke tillate oss å bli fossile i hodet. Vi må bli attraktive innenfor den nye økonomien og den nye teknologien. I en nasjon som har vært temmelig avhengig av velstanden som olje- og gass har gitt oss, krever det en stor omstilling. Vi har ofte minnet oss selv på at vi ikke må bli for oljeavhengige, men må nok erkjenne at vi likevel har blitt det, sier Helgesen.

 

Lite sexy, men viktig

I tillegg til arbeidet med en strategi for grønn konkurransekraft er energimeldingen og industrimeldingen viktige saker for industrien. Statsråd Helgesen sier at regjeringens oppgave er å sørge for at en best mulig helhetlig energi-, klima- og industripolitikk blir sett i sammenheng.

– De ansvarlige departement involverer andre departement i prosessen. Det sikrer en helhet. Industrimeldingen har et klart grønt skifte-perspektiv. Så selv om hver melding har ulikt perspektiv, utgjør de samlet en helhet, sier Helgesen, som understreker at utviklingen skjer raskt på disse områdene.

– Regjeringen vil legge til rette for å trekke til oss etableringer. Virkemidler her er en betydelig satsing på forskning, selskapsskattereformen med et grønt skatteskift, og ny lov om offentlige anskaffelser der miljø skal vektlegges ved offentlige innkjøp, sier Helgesen, som mener at lovendringen som pålegger offentlige innkjøpere å ta klimahensyn ved innkjøp, har fått ufortjent lite oppmerksomhet.

– Kanskje virker dette usexy, men det er et utrolig viktig tiltak som blant annet kan skape innovasjon. Det næringslivet nå må gjøre, er å holde offentlig sektor til ansvar slik at dette følges fulgt opp. Muligheten for dette er nå forbedret, etter at vi har sørget for å gjeninnføre klageadgangen som Stoltenberg-regjeringen fjernet, sier Helgesen.

 

Innovasjon og ny teknologi

Hvordan kan man så sikre at bærekraft og næringsutvikling kan gå hand i hand?

– Generelle virkemidler må virke, og det må sikres lønnsomhet i det å satse grønt.

Forholdet til EU blir også viktig. Vi må ha rammer lik de EU har, for å sikre forutsigbarhet. Vi har også styrket Innovasjon Norges miljøteknologiordning, som støtter demonstrasjonsprosjekter som kan bidra til å realisere Norges klima- og miljømål. Slik kan utslippene i industrien reduseres, samtidig som vi trygger norske arbeidsplasser. Kilder til store CO2-utslipp må ikke befinne seg i en tilstand av fornektelse, men omstille seg.

– Fremtidens arbeidsplasser skapes gjennom satsing på innovasjon og ny teknologi. Regjeringen vil øke omstillingstakten. Det innebærer at vi må legge til rette for å løse oppgaver bedre og grønnere. For å klare det må vi legge til rette for forskning og innovasjon. På den måten kan vi både skape trygge arbeidsplasser og en bærekraftig fremtid, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Del Del Del