To sentrale personer i Miljøteknikk Terrateam AS gjennom mange år, Alf Granlund og Grete Henriksen.

Gjør industriavfall om til ressurs

18 april, 2011 12:48 Del Del Del

Mye av industriavfall kan bli gjenvunnet eller uskadeliggjort. Miljøteknikk Terrateam AS behandlet i fjor 30.000 tonn forurenset masse. Mye av dette blir gjenbrukt og resten blir støypt inn i Mofjellet i form av en solidifiseringsprosess

Bedriften er stor på gjenvinning, og vi tar i mot alt fra forurenset jord og slam og støv fra industrien. Mye av avfallet henter vi her i Mo Industripark, men også i Trøndelag, Nord-Norge, Vestlandet, og fra Kiruna, og Boden i Sverige, sier Alf Granlund, tidligere daglig leder ved Miljøteknikk Terrateam AS.
Miljøteknikk har i alt tre industrisugebiler. Disse sugebilene er utstyrt med kraftige sugeaggregat og egner seg godt til rengjøring av blant annet industribygninger, ventilasjonskanaler, blindkjellere, støvkummer og rivningsbygg. Bilene blir mye brukt på Vale Manganese Norway AS, Celsa Armerringstål AS, og Fesil Rana Metall AS.
– Vi suger opp støv etter behov, og det blir stort sett hver dag, spesielt når det er vedlikehold, og driftstans på ovnene. Vi tilbyr bedriftene en totalløsning der vi suger opp forurenset støv og slam. Pakken inkluderer støvsuging, transport og sluttbehandling. Vi er også en del utenfor industriparken med bilene. Vi gjør oppdrag for blant annet Statkraft, i tillegg til noen private kunder i forbindelse med skifting av drenering og grusmasse. Ved hjelp av disse bilene har vi også mulighet for å blåse inn masse i forskjellige prosjekter, forteller Alf og fortsetter:
– Annet avfall kommer som regel til oss enten ved at leverandøren frakter det selv, eller vi gir et tilbud som inkluderer transport. Mye kommer hit med båt og noe med bil. Alt går gjennom et forbehandlingsanlegg hvor det blir tatt prøver. Vi har et eget laboratorium som tar seg av det, og så bruker vi eksterne laboratorier til det vi ikke selv har utstyr for, forteller Granlund.


Avfallets prosess

Bedriften bruker to behandlingsmetoder. Den ene er en solidifiseringsprosess, som er bedriftens hovedområde, og den andre er den biologiske behandlingen. Det siste er en liten del av virksomheten.
Miljøteknikk Terrateam tar prøver av massene som mottas. De analyseres for tungmetaller og organiske forbindelser. Så begynner stabiliseringsprosessen. Før massene behandles foretas kjemiske analyser, sortering, knusing og homogenisering.
Miljøteknikk må til enhver tid forsikre seg om at de kan ta i mot og behandle massen i henhold til konsesjonen.
– Noe av det som blir resirkulert er rensestøvet, eller det såkalte rødstøvet fra Celsa Armerringsstål AS. Det havner i et pelletiseringsanlegg, hvor det omdannes til pelletskuler. Det skipes til Eras metall AS i Høyanger for gjenvinning, forteller Alf.
Massene støypes inn i Mofjellet
Sluttbehandlingen av forurensede masser, produksjonsavfall og farlig avfall blir mono-littisk støpt inn i de gamle gruvene i Mofjellet.
Det foregår ved tilsetting av sement og kjemikalier.
– Gruven ville i dag sannsynligvis ligget som en ubrukt ressurs, dersom ikke Miljøteknikk hadde tatt den i bruk til sitt virke.
Gruvegangene i Mofjellet strekker seg flere kilometer innover i fjellet, fordelt på tre plan, og rommer cirka 1,5 millioner kubikk luftrom. Med dagens tempo og virksomhet er det deponiplass i mange år framover. Populært sagt driver vi med omvendt gruvedrift, sier Alf.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) stiller strenge krav, og det er viktig at det ikke blir noen avrenning fra massene. Når massene blir støpt inn i fjellet påvirkes ikke deponiene av vær og vind, noe som gir       betydningsfulle miljøfordeler.
Biologisk behandling
Den andre behandlingsformen Miljøteknikk tar seg av er biologisk behandling av organisk forurenset masse. Dette er i hovedsak masse som er oljeforurenset og derfor må gjennom denne behandlingsprosessen.
– Denne massen går først gjennom en biologisk prosess hvor det blir tilsatt en oppblanding med bark og næringsstoffer. Den biologiske prosessen kan ta alt i fra en måned til ett år. De opparbeidede massene legges i ranker på et tett underlag, med oppsamling av eventuelt sigevann, som senere resirkuleres. Når massen er ferdigbehandlet kan det bli brukt som jord i veifyllinger på industriområdet eller på kommunale fyll-plasser. Den biologiske prosessen utgjør en liten del av virksomheten vår, sier Alf.
– Før en levering blir det alltid tatt prøver av massene og tilsendt bedriften. Viser prøvene at massene er for mye forurenset i henhold til krav i konsesjon, kan Miljøteknikk Terrateam ikke motta det. Dette er vi svært bevisst på, understreker Alf.
Bedriften driver sin virksomhet på Stiger-platået like ved inngangen til Mofjellet Berghaller AS.
Fakta om MiljøteknikkTerrateam AS
• Driften startet opp i 1993. Første januar 1999 ble Terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS oppkjøpt av Øijord og Aanes AS og fusjonerte med Øijord og Aanes Miljøteknikk AS. Firmanavnet ble da endret til Miljøteknikk Terrateam AS.
• Alf Granlund har vært daglig leder for bedriften siden oppstarten, men gikk av med pensjon første februar dette året. Han er fortsatt med i styret.

• Terje Nerdal tok over som daglig leder for Gra

nlund da han sluttet.

• I dag har bedriften 21 ansatte.
Del Del Del