Styreleder i Saura AS, Johan Petter Barlindhaug.

Industriell styring av oljeframtida i nord

16 februar, 2015 15:33 Del Del Del

– Industrien og politikerne i Nordland må ta styringen, sier Johan Petter Barlindhaug, styreleder i Saura AS. De går nå sammen med Mo Industripark AS for å sikre en helhetlig og samlende strategi for reelle industrielle ringvirkninger av olje- og gassutvinningen i nord. Målet er å ha på plass en strategisk områdeløsning ved en eventuell åpning av Nordland VI.

Saura i Gildeskål er pekt ut som det eneste alternativet mellom Helgeland og Vesterålen som kan fungere som base og ilandføringsanlegg. Her er det gode havneforhold og tilgang på store nok industriområder. Helgeland har allerede en etablerte logistikk, forsyningskapasitet og leverandørindustri og Helgeland har landsdelens største verkstedmiljø. – Dette må vi ta i bruk og sørge for at det vokser ytterligere når den videre utbyggingen kommer, sier Arve Ulriksen, adm. direktør i Mo Industripark AS.

Ilandføring er den beste måten å sikre en gradvis overgang til landbasert industri. – Vi kan ikke bare pumpe opp olja og gassen og selge den som råvare ut av landet. – Dette er en mulighet til å sikre nasjonal velstand fram i tid, sier Ulriksen.

Partene trekker fram fem sentrale områder å ta hensyn til når funksjoner knyttet til ilandføring skal plasseres:
1. Hensyn til kystnært fiske og havbruk står sterkt. Alvorlige arealkonflikter må unngås.
2. Miljøet må sikres med en nasjonalt ledende oljevernbase. Lokaliseres ut fra responstid, sikkerhet, kompetanse og økonomi. Her er det viktig at fiskerne deltar aktivt.
3. Ilandføring av olje og kondensat gir størst varige ringvirkninger og muligheter for å utvikle industrien. Ilandføring bør skje der det er best for prosess, logistikk, økonomi og miljøsikkerhet.
4. Forsyningsvirksomhet og industrielle tjenester må skje på kommersielle vilkår og ta utgangspunkt i eksisterende baser, industrielle kapasiteter og maritim infrastruktur.
5. Utredning av industrielle muligheter knyttet til kondensat og naturgass skal være en forutsetning før åpning av Nordland VI. Det anbefales å bygge videre på eksisterende industristrategi for Nordland, samt utredninger i Gassmaks-prosjektet i regi av Nordland Fylkeskommune.

Med dette utgangspunktet vil Mo Industripark AS og Saura AS arbeide videre for å få en bredest mulig regional oppslutning om en strategisk områdeløsning når Nordland VI eventuelt åpnes.

Del Del Del