Kapasiteten ved en av de travleste terminalene i Norge, Rana Industriterminal er svært presset. Ny dypvannskai trengs nå, skriver Arve Ulriksen i denne kronikken

Klarsignal fra Regjeringen avgjørende for økt verdiskaping i nord

4 juni, 2019 11:59 Del Del Del

Investeringer i milliardklassen i industrihovedstaden i nord står i fare dersom ikke Regjeringen gir klarsignal til å forskuttere 120 millioner i farledsutbedring gjennom statlig ordning.
 

Kronikk av Arve Ulriksen, adm. dir. Mo Industripark AS

Utvidet ramme
Kapasiteten på et av de største og travleste havneavsnittene i Norge, som ligger i Mo i Rana, vil med organisk vekst og varslet årlig vekst i norske havner, raskt nærme seg øvre grense. Dette gjør at mange av de over 100 bedriftene i Mo Industripark, som hver dag forholder seg til konkurranse på verdensmarkedene, vil hindres fra å vokse videre. Det er derfor helt nødvendig å investere i sjørelatert infrastruktur i Rana.

Da rammen for den statlige forskutteringsordningen fra 2018 for fiskerihavner og farledsutbedringer ble utvidet fra 350 til 550 millioner i 2019, ble dette mottatt som et tydelig og gledelig signal på at Stortinget ønsket å styrke sjøfrakten og næringsutviklingen i Norge. Ordningen må derimot vise i praksis å ha en helhetlig tilnærming til målsettingen om styrking av eksisterende næringsliv, som det heter i utlysningsteksten fra Samferdselsdepartementet. Med de store ringvirkningene vi kan vise til for dypvannskaiprosjektet i Rana, er det utenkelig at vi ikke skulle være kvalifisert til ordningen.

 

Ingen infrastruktur, ingen vekst
Total årlig omsetning blant bedriftene i en av Norges største industriparker er på 7,5 milliarder hvorav 5,5 milliarder er eksportorientert. Rundt 70 prosent av produktene fra Mo Industripark ender opp på globale markeder og bedriftene i parken står for rundt 25 prosent av eksportrelatert verdiskaping fra Nordland. Dette er med å gjøre Nordland til en av de største eksportregionene i Norge. Men bedriftene i Mo Industripark gjør det i dag godt på tross av og ikke på grunn av infrastrukturen i regionen.

Gods på jernbane står som vi vet i fare for å kollapse. Gods på vei er ikke et reelt alternativ for mange industriprodukter. Sjøveien er det eneste solide alternativet for både råstoff inn og ferdigprodukter ut av Mo Industripark. Det er også det mest miljøvennlige. Derfor er det med dyp bekymring at jeg erfarer at Regjeringen, Samferdselsdepartementet, sentrale politikere og statssekretærer fra Nordland i 2019 ikke kan gi signaler om en snarlig avklaring om støtte til vår søknad om statlig forskuttering av farledsutbedring som er videreført fra 2018.

 

Oppfyller alle krav
Vi har i dag fire havneavsnitt i Mo i Rana, en industriby som har flere grønne, landbaserte næringer som hevder seg godt i global konkurranse. Flere av havneavsnittene betjener industrien, og god logistikk er et helt sentralt element for å sikre konkurransekraft også i fremtiden. I Mo i Rana samarbeider derfor industrien og det offentlige for å styrke sjøfrakten og konkurransekraften ved at vi sammen planlegger bygging av en dypvannskai i tilknytning til Rana Industriterminal.

Den omsøkte forskutteringsrammen for prosjektet i Rana er på 120 millioner og prosjektet oppfyller samtlige krav i utlysningen fra Samferdselsdepartementet. Prosjektet er også klart til gjennomføring så snart forskutteringsavtale foreligger da miljøgeologiske og geotekniske arbeider er startet opp.

De store samfunnsmessige gevinstene ved gjennomføring av prosjektet er også godt formidlet og det vil være underlig om man velger bort vårt prosjekt i forskutteringsordningen. Det er dessuten det eneste prosjekt i Nordland som søker på forskutteringsordningen.

 

En rekke gevinster
Prosjektet i Mo i Rana, hvor Rana Kommune/ Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS etablerer en ny offentlig eid intermodal terminal med dypvannskai, vil utløse to viktige gevinster.

Prosjektet vil for det første ha en svært gunstig miljøeffekt da mudring av Ranfjorden vil fjerne forurenset masse, som til dels skyldes gamle statlige industrisynder fra Norsk Jernverks-tiden, og samtidig oppnå mer gunstig seilingsdybde for store skip. Vi har flere eksempler de siste årene hvor bedrifter har tapt prosjekter fordi havnen i dag ikke har kapasitet til å ta imot store fartøy.

For det andre vil prosjektet ha stor samfunnsøkonomisk effekt da utbedring av farled og ny dypvannskai vil kunne utløse ringvirkninger i form av investeringer og ny næringsvirksomhet på nærmere 5 milliarder, ved eksisterende offentlig havneavsnitt og ny intermodal terminal. Farledsutbedring er dermed et helt sentralt element i å styrke konkurransekraften til næringslivet i industrihovedstaden i nord.

 

Vekstnæringer i nord
Vi har mange vekstnæringer i nord innen både havbaserte næringer og landbasert industri. De prosjektene vi kjenner til som har fått innvilget midler så langt i forskutteringsordningen er fiskerihavner i Troms og Finnmark. Det er gledelig at de havbaserte næringen i nord på denne måten styrkes. Men Regjeringen må anerkjenne at farledsprosjektet i Mo i Rana er et av de viktigste enkelttiltakene for å styrke de landbaserte næringene i en av de største eksportregionene i Norge.

Den forventede veksten i våre grønne landbaserte næringer i Nordland og store næringsrelaterte investeringer står i fare for å utebli dersom ikke det offentlige evner å prioritere strategisk riktig for å styrke infrastrukturen i nord.

 

Bakgrunn

Samferdselsdepartementet fikk mandat til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavner og farleder i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018. Rammen for forskutteringsordningen var da på 350 millioner og ble i 2019 gledelig utvidet til 550 millioner.

Rana Kommune og Mo Industripark AS har søkt om å få forskuttere 120 millioner for å miljømudre Ranfjorden og bygge av en sårt tiltrengt dypvannskai til den grønne industrien i Rana.

Prosjektet i Mo i Rana, hvor Rana Kommune/ Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS etablerer en ny offentlig eid intermodal terminal med dypvannskai, ligger prioritert i andre halvdel av NTP. Dette er også et at kviteriene til Samferdselsdepartementet for å kunne søke på forskutteringsmidler. Forskutteringsordningen muliggjør tidlig oppstart av farledsprosjekter i NTP.  Alle kriterier er oppfylt i prosjektet i Mo i Rana.

 

Del Del Del