Industriklynger har i utgangspunktet et konkurransefortrinn knyttet til samarbeid og deling av kunnskap, kompetanse og infrastruktur mellom bedriftene i klyngen. Ved at tre industriparker lokalisert sentralt i Midt-Norge nå samler krefter gir det et spennende utgangspunkt for styrket konkurransekraft.

Klyngesamarbeid om industriell innovasjon og konkurransekraft

22 mars, 2017 9:30 Del Del Del

 

Mo Industripark, Skogmo Industripark og Verdal Industripark har i samarbeid med ledende forskningsmiljø etablert et BIA-nettverk for forskningsbaserte innovasjonsprosjekter knyttet til teknologi og digitalisering.  Målet er å utvikle og styrke konkurransekraften i de enkelte bedriftene, og i industriklyngene samlet.

I tett samarbeid med SINTEF Teknologi og Samfunn, SINTEF Helgeland og Nord universitet har de tre industriparkene fått støtte fra Forskningsrådet til å etablere et nettverk innenfor programmet «Brukerstyrt Innovasjonsarena» (BIA). BIA-programmet skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer.

Målgruppen for nettverket er små og mellomstore bedrifter, såkalte SMB’er. Til sammen rommer de tre industriparkene over 300 bedrifter, hvorav mange av disse er små og mellomstore. Bakgrunnen for samarbeidet er et stadig større press på næringsliv og industri for å opprettholde konkurransekraften. Globale drivkrefter skaper utfordringer og krever omstilling både økonomisk, miljømessig, og ikke minst teknologisk. Digitalisering og nye produksjonsmodeller har direkte innvirkning på evnen til effektivisering, omstilling og konkurransekraft, og skaper muligheter for vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i industrien. Men det er utfordrende, og det krever stor grad av forskningsbasert utvikling og innovasjon. Derfor er målet med BIA-nettverket å styrke konkurransekraften gjennom følgende delmål:

  • Etablere møtearenaer mellom industriparker, SMB’er og forskningsmiljø for utveksling av kunnskap og erfaringer.
  • Gjennom arenaene identifisere felles problemområder som kan utvikles til felles FoU- og innovasjonsprosjekter.
  • Utvikle 6 konkrete BIA-prosjekter basert på de felles problemområdene.
  • Etablere et nettverk knyttet til kunnskaps- og kompetansedeling innenfor forskning og innovasjon som opprettholdes ut over prosjektperioden på tre år.

Erkjennelsen av at forskning og innovasjon er nøkkelen til å lykkes i et stadig mer globalt marked er stor hos bedriftene, også i SMB’ene. Men det er krevende for den enkelte SMB å holde tritt i dette kappløpet. Utfordringen ligger i å kombinere forskningsrettede utviklingsprosjekter med en hektisk arbeidshverdag hvor kravet til lønnsomhet må stå i sentrum. Her vil BIA-nettverket og klyngesamarbeidet bli en viktig arena for identifisering av felles og tilgrensende problemstillinger på tvers av bedriftene, sektorene og industriparkene. Noe som igjen kan gi grunnlag for etablering av BIA-prosjekter som den enkelte SMB vanskelig kunne utviklet på egen hånd.

– Vi fram til et klyngesamarbeid som styrker deling av kompetanse og ressurser, med mål om å genere flere FoU-prosjekter, sier Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS. Særlig vil vi fokusere på betydningen av raskere endringer knyttet til digitalisering. Dette vil påvirke forretningsmodeller, verdikjeder og markedsadferd. Vi må ha kunnskap om hvordan dette kan utnyttes og forsterke de komparative fortrinnene vi har i dag.

Industriklynger har i utgangspunktet et konkurransefortrinn knyttet til samarbeid og deling av kunnskap, kompetanse og infrastruktur mellom bedriftene i klyngen. Ved at tre industriparker lokalisert sentralt i Midt-Norge nå samler krefter gir det et spennende utgangspunkt for styrket konkurransekraft gjennom et samarbeid på tvers av fylkesgrenser, og også tverrsektorielt. Fem sektorer er sentrale i de tre industriklyngene; prosessindustri, mineral og bergverk, verkstedindustri, havbruk og bygg. Sektorer som er sentrale i et globalt marked hvor etterspørselen etter produkter som mineraler, metaller og fisk er sterkt økende. Kombinerer vi dette med en sterk industriell kompetanse og infrastruktur i de tre industriklyngene, gir det grunnlag for et fruktbart FoU-samarbeid om å utvikle fremtidens industrielle løsninger.

Ifølge forskningsleder Sverre Konrad Nilsen ved Sintef Teknologi og Samfunn har Industriklyngene en viktig rolle for et Norge i omstilling.

– FoU vil samtidig være et viktig virkemiddel for innovasjon og omstilling.  Gjennom etablering av BIA-nettverksorganisasjon ønsker SINTEF å bidra til at bedrifter innen de tre klyngene kommer i posisjon til å bli med i forskningsprosjekter som er berettiget til støtte gjennom Forskningsrådets BIA-program. Erfaringer viser at samarbeid om kompetanse, nettverk og teknologi-prosjekter gir avgjørende konkurransekraft. Vi tror at de tre klyngene blir enda sterkere av å jobbe sammen avslutter Nilsen.

Del Del Del