Sanner rakk også en liten omvisning i Mo Industripark og hos Celsa Armeringsstål (her avbildet med bl.a. 21 nye Celsa ansatte som hadde første dag på jobb i dag), før han måtte reise fra Mo i Rana.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner avholdt innspillmøte i Mo i Rana

3 september, 2018 16:47 Del Del Del

– Det er ikke tilfeldig at vi har lagt møtet til Mo i Rana, konstaterte statsråden i innlegget han holdt på innspillmøtet i dag på Campus Helgeland knyttet til kompetansereformen Regjeringen arbeider med.

Robotisering og digitalisering i tradisjonell industri
En engasjert Jan Tore Sanner påpekte at aktiviteten i MIP blir lagt merke til og var høyst relevant når det gjaldt valg av sted for innspillmøtet i Nordland.

Det dere har fått til i Mo Industripark både hva gjelder grønn omstilling og det å skape bærekraftige, fremtidsrettede jobber, er viktig ikke bare for Nord-Norge men også for hele Norge.

Derfor var det ikke tilfeldig at møtet ble lagt nettopp hit når kunnskaps- og integreringsministeren skulle få innspill særlig knyttet til robotisering og digitalisering i tradisjonell industri.

Lære hele livet
Innspillmøtet i Mo i Rana er det andre i rekken etter Gjøvik, og det skal holdes tilsvarende møter i Kristiansand, , Stavenger, Bergen, Tromsø og Trondheim. Møterekken er en del av Jan Tore Sanners kompetanseturné hvor han og Kunnskapsdepartementet samler innspill til arbeidet med kompetansereformen nevnt i Jeløyaerklæringen – Lære hele livet, fra båre næringsliv, akademia og flere andre sektorer. Innspillene tar de med seg i arbeidet med kompetansereformen.

Målet er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. I tillegg handler denne reformen om «oss alle», og ikke «de andre» poengterte Sanner.

Innspillene er viktige bidrag og vil munne ut i en Stortingsmelding våren 2020.

Tverrsektorielle innspill
Næringsliv, forskning og utviklingsinstitusjoner, fagforeninger og Nordland Fylkeskommune var invitert til innspillmøtet for å gi tilbakemeldinger om de regionale behovene i bransjer der arbeidsoppgavene forsvinner helt eller endres på grunn av digitalisering, robotisering og automatisering.

Rundt 50 deltakere fra hele fylket og en rekke ulike næringer og samfunnsinstitusjoner deltok på møtet som også hadde gruppediskusjoner i plenum knyttet til blant annet hva partene i arbeidslivet, utdanningstilbydere, fylker og bedrifter kan bidra med, hver for seg eller sammen for å sørge for en vellykket kompetanseheving fremover. Rekruttering av riktig kompetanse er en nasjonal utfordring men særlig for Nord-Norge.

Distriktssekretær i LO Nordland, Rita Lekang og administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen påpekte viktigheten av trepartssamarbeidet og dialog for å komme frem til de mest gunstige modellene for å sørge for at ingen «går ut på dato» i kompetansesammenheng i dagens arbeidsliv.

 

Møtte styringsgruppa i Vitensenter Nordland
Før innspillmøtet tok kunnskapsministeren seg tid til å møte med styringsgruppa for Vitensenter Nordland, som siden 2016 har jobbet med å få etablert et vitensenter som skal betjene hele fylket, i Mo i Rana. Styringsgruppa er bredt sammensatt med både kunnskapsmiljøene, Nord Universitet og industrien representert, og planene for et Vitensenter er godt forankret og utarbeidet.

Noe gjenstår på finansieringsfronten, og med Stortingets vedtak om å øke budsjettposten til Vitensenterprogrammet i 2018 med 10 millioner kroner, retter arbeidet seg mot offentlig tilskudd for å få realisert Vitensenter Nordland, hvor kommune og næringsliv har sagt seg villige til å finansiere en god del av.  En lyttende Jan Tore Sanner sa i møte med styringsgruppa at han hadde sans for breddetenking i kompetansesammenheng og ideen om at Vitensenteret er tenkt å være en «utvidelse av klasserommet», som ble løftet frem av prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland, Torbjørn Aag.

 

Del Del Del