Administrerende direktør i Mo Industripark as, Arve Ulriksen.

Kurs mot tillitskrise?

15 desember, 2017 13:05 Del Del Del

Industrien får en stadig tøffere jobb med å ruste oss for fremtidens kompetansebehov når politiske beslutninger på regionalt nivå drar i motsatt retning og bygger ned lokale, nødvendige utdanningstilbud istedenfor å styrke det. Dette kan føre til en alvorlig tillitskrise mellom industri og næringslivet på den ene siden og våre fylkespolitikere på den annen.

Vi har forståelse for at man må prioritere når nedadgående fødsels- og befolkningstall fører til lavere økonomiske bevilgninger fra staten, men å legge til grunn en generell overordnet tilnærming til problemet kan bære galt av sted.

I høst har industrien i Rana fulgt prosessen rundt foreslått nedleggelse av vg2 industriteknologi ved polarsirkelen Videregående tett. Det ble kjent gjennom Nordland Fylkeskommunes (NFK) høringsdokument «Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland 2018-2019» som ble sendt ut i september at man sannsynligvis ville foreslå å legge ned denne linja basert på «lave søkertall og lav formidlingsgrad av lærlinger.» I Fylkestinget 4. desember vedtok man å legge ned linja.

Aggregerte tall skjuler lokal fakta
Formidlingshistorikken ved Opplæringskontoret for Nord-Helgeland (ONH) for lærefag som rekrutterer fra Vg2 Industriteknologi de fire siste årene viser en økning i antall formidlede lærlingeplasser. Disse lærlingene er i all hovedsak rekruttert fra Polarsirkelen. Den lokale industrien rekrutterer faktisk i dag flere lærlinger fra industriteknologi enn antall elever i den lokale Vg2 industriteknologi-klassen, som i dag er på 16 elever. Vg2 Industriteknologi har hatt god søkning, i alle år tilbudet har eksistert ved Polarsirkelen Videregående.

Dette er tydeliggjort og formidlet gjennom høringsinnspill fra en samlet Ranaindustri og høringsuttalelser fra både Rana Kommune og Polarsirkelen vgs. I sin beslutning har Fylkestinget tilsynelatende tatt utgangspunkt i den generelle nedgangen i søkere til TIP-fag i Nordland samt at man noen steder har problemer med å få nok lærlingeplasser.

Dette er riktig både for Nordland og resten av landet, men det er ikke situasjonen i Rana, noe som gjenspeiles i tallgrunnlaget fra ONH. Nesten samtlige av de 15 elevene som gikk ut av Vg2 Industriteknologi forrige skoleår søkte om og fikk innvilget læreplass i Rana-distriktet. Det er kun én gjenstående søker, uten læreplass i sveisefaget i skrivende stund.

En samlet industri
Industrien har vært meget tydelig i høringsuttalelsen sin på at denne linja danner et viktig rekrutteringsgrunnlag da den gir mulighet til å ta 26 ulike fagbrev innen en rekke disipliner som er essensielle for flere av bedriftene i Mo Industripark. Disse bedriftene tar imot lærlinger hvert år og mange av dem ender opp i fast jobb. Lokal tilknytting er svært viktig for rekruteringen av ny arbeidskraft, noe som industrien i Rana og tilknyttede virksomheter trenger nå og i fremtiden.

Ranaindustriens budskap har hele veien vært at Vg2 industriteknologi ved Polarsirkelen må bestå som søkbart fag også neste skoleår. Så blir det opp til fylkeskommunen å vurdere saken på nytt dersom søkertallene og formidlingen av lærlingeplasser skulle gå vesentlig ned i fremtiden. Her virker det som om Fylkestinget kun har sett på saken utfra et perspektiv om det totale antall elevplasser ved videregående skoler i Nordland og ignorert øvrige hensyn som verdiskaping i industrien.

Viktig for hele Nordland
Industrien i Rana står for rundt 20 % av verdiskapningen til Nordland fylke og burde derfor blitt hørt når den foreslåtte nedleggelsen vil redusere rekrutteringsgrunnlaget for mange aktører i regionen vesentlig. Ranaindustrien er stor og bare i Mo Industripark er det 108 bedrifter som til sammen har rundt 2400 ansatte. De største bedriftene i parken samt flere tilknyttede virksomheter har sendt inn høringsinnspill til Fylkeskommunen i høst. Bare i Mo Industripark har vi årlig rundt 70 lærlinger rekruttert fra ulike fagretninger og industriteknologi er en av de viktigste TIP-fagene det rekrutteres fra.

Fylkestinget burde hatt det store bildet klart for seg i denne saken da en nedleggelse av Vg2 industriteknologi på dette tidspunktet vil svekke industribedriftenes mulighet til å rekruttere fagarbeidere lokalt med en utdanning fra en av Norges mest moderne TIP-linjer.

Følger ikke egne føringer
Fylkestinget har senest i fjor i sak 128/2016 uttalt på s. 5 i høringsdokumentet at «Fylkestinget forutsetter at fremtidig tilbudsstruktur i videregående opplæring dimensjoneres og er i tråd med arbeids- og næringslivets behov for kompetanse og arbeidskraft». Den foreslåtte nedleggelsen av Vg2 industriteknologi er ikke i tråd med Fylkestingets tidligere uttalte føringer og det er derfor vanskelig å forstå at man likevel vedtar å gjennomføre nedleggelsen av det søkbare tilbudet. Som resultat står nemlig ikke tilbudsstrukturen på Polarsirkelen i stil med næringslivsbehov i Ranaindustrien.

Hva om denne nedleggelsen fører til svekket rekrutteringsgrunnlag?
Industrien er bekymret for at nå som Vg2 industriteknologi ved Polarsirkelen vgs legges ned så kan dette svekke rekrutteringsgrunnlaget og derved fagkompetanse for Rana. Vi har grunn for å tro at dette vil skje når vi sammenlikner med fjorårets flytting av Transport og Logistikklasse fra Rana. Prognoser for fremtidig behov for fagarbeidere peker oppover. Samtidig er det noen steder utfordrende å få rekruttert nok ungdom til å velge TIP-fag. Men antall søkere og formidlede læreplasser er som nevnt stabilt i Rana.

Elevtall på videregående skole i Nordland er jevnt over synkende og anslagene tilsier at nedgangen skal fortsette i årene fremover. Dette må Nordland Fylkeskommune selvsagt overveie i sine prioriteringer for fremtidig skolestruktur.

Rana er i utakt med Nordland generelt med bakgrunn i oppbyggingen av industrien her i regionen på 50-tallet med befolkningstilstrømming hvor stort sett alle var unge voksne som raskt stiftet familie. Nedgangen vi ser nå i for eksempel antall 16-åringer, vil derfor begynne å gå oppover allerede i 2019 og stabilisere seg noe før det kommer enda en økning i 2026, om vi legger middelansalget til SSB til grunn. Skolestrukturen i fylket må derfor utformes mer langsiktig.

Med nedleggelsen forutsetter man at elevsøkningen til Vg1 på TIP skal fortsette å være 45 elever. For skoleåret 2017-2018 er elevtallet 45. Tidligere har elevtallet vært stabilt på 75 elever. Dette gjelder riktignok ikke skoleåret 2016-2017 hvor det var 60 elever. Polarsirkelen vgs har hatt en nedgang på 40% på Vg1 på 2 år. Det er vanskelig å se noen grunn til at den lave søkningen til TIP Vg1 skal fortsette og at elevsøkningen skal stabilisere seg på 45 elever. Hva hvis det igjen blir 60 eller 75 elever på Vg1?

Det er ingen beregninger som viser at man sparer penger på å legge ned Industriteknologi hvis det er elevgrunnlag til å fortsette utdanningen, da man som resultat kan risikere at elever søker seg til linjer det ikke er behov for eller jobber til. Vi har derfor formidlet og håpet at Vg2 industriteknologi skulle være søkbar også i 2018 og at man derved så an situasjonen noe før man tok et endelig valg om nedleggelse.

Det jobbes nå intensivt med rekruttering til TIP-fag fra flere hold, deriblant Norsk Industri, en arbeidsgiverorganisasjon for industrien i Norge og største landsforening i NHO. Norsk Industri organiserer nesten all fastlandsindustri i Norge. De kjører nå en massiv kampanje rettet mot ungdom som skal velge studieretning, for å rekruttere flere unge til å velge TIP-fag. Hovedfokuset kommer ifølge dem selv til å være rettet mot industrifylkene Østfold, Agder og Nordland. Det spørs om vi vil kjenne effekten av det her i Rana nå som tilbudsstrukturen for TIP-fag blir dårligere.

Veien videre
Mo i Rana er industrihovedstaden i Nord-Norge. Skal vi klare å være det også i fremtiden må det offentlige ved Nordland Fylkeskommune være med å jobbe for å styrke industrien og ikke gjøre isolerte vedtak i én sektor som får potensielt katastrofale følger i en annen. Potensialet og behovet for vekst i landbasert industri er særlig stort i Nordland, som trenger flest mulig ben å stå på når nedgangen i olje- og gass sektoren fortsetter i årene fremover. Derfor er det viktig at næringslivet, utdanningsinstitusjonene og det offentlige Nordland drar i samme retning, noe prosessen rundt denne saken sår tvil om.

I kjølvannet av vedtaket om nedleggelse har Nordland Fylkeskommune signalisert at de ønsker dialog hvor vi skal diskutere strukturen på videregående utdanning samt muligheten for 1 pluss 3 modellen for industriteknologilinja. I et slikt utdanningsløp starter elevene på Vg1 industriteknologi, og går der i ett år før de fortsetter med tre års praksis i lærebedrift. Her vil første året gi et teoretisk grunnlag mens den videre utdanningen vil være mer praktisk enn modellen som er brukt så langt da de påfølgende årene foregår ute i bedriftene.

Dette kan være en god løsning som kan dempe effektene av nedleggelse av Vg2 industriteknologi, men samtidig legges mer av ansvaret på bedriftene, som forplikter seg til oppfølging i tre år. Men i alle tilfeller virker det som om det kan bli mulig for bedriften i Rana å rekruttere fra industriteknologi Vg1 lokalt, for så å forme sine fagarbeidere etter bedriftens modell de påfølgende årene.

 

Del Del Del