Nordland er helt i toppen i Norge på eksport og verdiskaping. Dette er en topplassering som alt for få i Norge er klar over, Her har vi en jobb å gjøre., sier Arve Ulriksen i Mo Industripark.

Langt inne i det grønne skiftet

15 september, 2016 11:02 Del Del Del

Av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

 

Klimaendringene er den største globale utfordringen som berører oss direkte. Det er en driver for omstilling i alle sektorer for å oppnå en mer bærekraftig ressursbruk. Industrien i Nordland er langt inne i det grønne skiftet. Få regioner i verden har de samme forutsetningene til å møte den globale veksten i etterspørselen etter metaller og mineraler, kombinert med skjerpede krav til miljøfotavtrykk.

 

Verdens befolkningsvekst vil øke, og det samme vil etterspørselen etter industriprodukter. Satsingen på miljøvennlig produksjon innenfor kraftforedlende industri er ikke noe nytt. Det har vært en forutsetning for å kunne drive denne industrien i Norge. Strenge miljøkrav fra myndighetene, i kombinasjon med tøffe globale konkurranseforhold og høyt norsk kostnadsnivå har betydd at fastlandsindustrien gjennom mange år måtte utnytte alle ressurser på en best mulig måte. Landbasert industri i Norge, med prosessindustrien i spissen, spiller en viktig rolle i veien mot lavutslippssamfunnet. I «Veikart for prosessindustrien»  har en samlet sektor satt seg den spenstige visjonen å øke verdiskapingen med null utslipp innen 2050.

 

Klimamål, velferd og vekst

Å lykkes med de betydelige reduksjonene av globale klimagassutslipp som Parisavtalen tilsier vil bli en stor utfordring. Vi er overbevist om at industrien i Nordland, og i Norge vil bli en viktig del av løsningen på disse utfordringene. Skal vi i Norge nå nasjonale klimamål, og samtidig klare å opprettholde norsk velferd og sysselsetting, må vi ha flere sterke vekstmotorer. Her vil den eksportrettede kraftforedlende industrien og mineralnæringen være viktige bidragsytere. Industrien i Mo Industripark er verdensledende når det gjelder lave utslipp og høy grad av gjenvinning. Vår industri produserer metaller og materialer som det vil være et stort behov for framover. Stål, silisium og aluminium er helt avgjørende for nye miljøvennlige produkter. I Norge produseres dette med ren, grønn vannkraft, og med en tilrettelagt infrastruktur som ivaretar miljøet og legger til rette for gjenvinning og gjenbruk mellom bedriftene. Både fra et globalt og et nasjonalt perspektiv er det viktig å videreutvikle denne industrien i Norge.

 

Miljøkrav til innkjøp

For å oppnå en bedre ressursutnyttelse er det vesentlig å se på hele livsløpet til produktene. Fotavtrykket til et produkt handler om råvarer som brukes i produksjonen, om selve produksjonsmåten, transport ut til forbrukere, og ikke minst kundens forbruk. Skal vi klare å endre vår felles bevissthet i retning av det grønne skiftet i vår hverdag, krever det aktiv handling for å fremme en mest mulig miljøvennlig produksjon, logistikk og forbruk. Det betyr blant annet at det må stilles miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester, når private og offentlige virksomheter skal gjennomføre store og mindre bygg- og anleggsprosjekt.

Fra industriens synspunkt er det et vesentlig poeng at bedrifter som etterlever høyere miljøkrav fra myndighetene, skal ha noe igjen for det. Derfor var det gledelige at miljøkrav til innkjøp fikk plass da stortinget vedtok det nye regelverket for offentlige anskaffelse i vår. Når myndighetene – både nasjonalt og internasjonalt – skal bestemme miljøkrav framover, vil nettopp forbrukssiden være et viktig moment.

 

Vi må bli mer synlige

Nordland er helt i toppen i Norge på eksport og verdiskaping. Dette er en topplassering som alt for få i Norge er klar over, både innenfor politikk, næringsliv, media og i opinionen. Her har vi en jobb å gjøre. Ikke minst fordi vi har behov for nødvendige grunnlagsinvesteringer i fylket i form av bedre veier, havner, bredbånd, og stamflyplass på Helgeland. Vi må selv ta et skippertak innenfor skole og utdanning. Det er nødvendig om vi skal utvikle oss videre, utvikle industri, sysselsetting og verdiskaping, og samtidig være i front på miljøsiden.

Vi kan levere den bærekraftige veksten det er behov for, dersom det blir lagt til rette for det.

Del Del Del