MIP energi

MIP Energi har 3 ingeniører og 11 operatører som dekker fagområdene prosess, mekanisk, elektro og automasjon som drifter viktige infrastrukturleveranser innenfor vann- og gassdistribusjon, fjernvarme- og kraftproduksjon. Operatørene sørger for at driften er bemannet 24/7 hele året.

Vannverk

MIP Energi har hovedansvaret for vannforsyningen i industriparken.

Andfiskvassdraget er forsyningskilde for vannverket. I vassdraget regulerer vi damanleggene i Fisklausvatnet, Småvatnan og Andfiskvatnet ved bruk av fjernstyrte damluker. Fra Andfiskvatn overføres vannet til vannverket via en tunnel gjennom Mofjellet.

Rana kraftverk`s tilførselstunell krysser Andfiskvassdraget. I denne kryssingen er det laget overføringsmuligheter for vann slik at MIP kan overføre overskuddsvann til Statkraft og Statkraft kan overføre vann til MIP i tørrår.

Andfiskvatnet
Andfiskvatnet
Småvatnan
Magasinet ved Fisklausvann er det øverste anlegget i vannsystemet.
Magasinet ved Fisklausvann er det øverste anlegget i vannsystemet.

I vannverket deles vannforsyningen til et distribusjonsnett for prosessvann og et distribusjonsnett for drikkevann. Prosessvannet renses ved en 3-trinns siling der maskevidden reduseres i hvert trinn. Drikkevannet går via et fullrenseanlegg med ytterligere siling, UV-bestråling, klorering og tilsetting av vannglass. MIP og Rana kommune er gjensidige reservevannkilder for drikkevann ved at vannsystemene er sammenkoblet.

Hovedmengden av prosessvannet benyttes til nedkjøling av produksjonsutstyr. Fra to av prosessbedriftene ledes oppvarmet avløpsvann til to anlegg for smoltproduksjon der det benyttes direkte i smolt-tankene uten noen form for rensing. Øvrige avløp av brukt prosessvann ledes i et felles avløpsrør til Ranfjorden. Avløpsvann fra sanitæranlegg renses over slamavskillere før det ledes til avløpsrøret. I det felles avløpsrøret tas det kontinuerlig vannprøver som analyseres for kontroll av vannkvalitet.

 Årlige nøkkeltall vannverk:

3 oppdemte vannmagasin med 6 damanlegg

75 mill m3 vannforbruk

75 slamavskillere før sanitærvann tømmes

30 km vann- og avløpsledninger

45 GWh energi fra gjenbrukt avløpsvann

700 GWh energi fra avløpsvann ikke utnyttet

Gassdistribusjon

Oksygen, nitrogen, trykkluft, CO-gass, propan og acetylen distribueres i rørnett til bedrifter etter behov. Trykkluft produserer vi selv, øvrige gasser er distribuerte handelsvarer.

Gassdistribusjonsnett i Mo Industripark
Gassklokke for mellomlagring av gass

 Årlige nøkkeltall gassdistribusjon:

60 mill Nm3 – 180 GWh CO-gass

55 mill Nm3 – 73.000 tonn trykkluft

2 mill Nm3 – oksygen og nitrogen

400 tonn – 5 GWh propan

10 tonn – acetylen

Kraftproduksjon

Vi drifter to minikraftverk som produserer elektrisk energi i tilknytning til vann- og avløpssystemet.

Svabo kraftverk fungerer som en trykkreduksjonsventil i vannverket og produserer elektrisk kraft av høydeforskjellen mellom Andfiskvatn og vannverket.

Vika kraftverk er montert i avløpsrøret og produserer elektrisk kraft av høydeforskjellen mellom industriparken og Ranfjorden.

Årlige nøkkeltall kraftproduksjon:

20 GWh fra Svabo kraftverk

7 GWh fra Vika kraftverk

Øvrige produkter og tjenester

MIP Energi har det eneste kontrollrommet i industriparken som alltid er bemannet 24/7.

Det benyttes derfor av andre industribedrifter til ulike oppgaver som blant annet:

  • Drift av 6 produksjonsanlegg for fjernvarme tilhørende Mo Fjernvarme AS
  • Drift av CO2 målinger i CO-gass
  • Sertifikatutsteder for entring av tanker
  • Kontroll av gassnett
  • Varslingstjenester i alarm- og beredskapssammenheng
  • Port-/kameraovervåking utenom normal arbeidstid

Kontaktinfo

Eilifnmark

Eilif Nermark
Avdelingsleder
75 13 68 42
975 05 224
eilif.nermark ( a ) mip.no