MIP Energi og IT

MIP Energi & IT har 5 ingeniører og 11 prosessteknikere som dekker fagområdene prosess, mekanisk, elektro og automasjon som drifter viktige infrastrukturleveranser innenfor vann- og gassdistribusjon, fjernvarme- og kraftproduksjon. Prosessteknikerne sørger for at driften er bemannet 24/7 hele året.

Vannverk

MIP Energi og IT har hovedansvaret for vannforsyningen i industriparken.

Andfiskvassdraget er forsyningskilde for vannverket. I vassdraget regulerer vi damanleggene i Fisklausvatnet, Småvatnan og Andfiskvatnet ved bruk av fjernstyrte damluker. Fra Andfiskvatn overføres vannet til vannverket via en tunnel gjennom Mofjellet.

Rana kraftverk`s tilførselstunell krysser Andfiskvassdraget. I denne kryssingen er det laget overføringsmuligheter for vann slik at MIP kan overføre overskuddsvann til Statkraft og Statkraft kan overføre vann til MIP i tørrår.

Andfiskvatnet
Andfiskvatnet
Småvatnan
Magasinet ved Fisklausvann er det øverste anlegget i vannsystemet.

I vannverket deles vannforsyningen til et distribusjonsnett for prosessvann og et distribusjonsnett for drikkevann. Prosessvannet renses ved en 3-trinns siling der maskevidden reduseres i hvert trinn. Drikkevannet går via et fullrenseanlegg med ytterligere siling, UV-bestråling, klorering og tilsetting av vannglass. MIP og Rana kommune er gjensidige reservevannkilder for drikkevann ved at vannsystemene er sammenkoblet.

Hovedmengden av prosessvannet benyttes til nedkjøling av produksjonsutstyr. Fra to av prosessbedriftene ledes oppvarmet avløpsvann til to anlegg for smoltproduksjon der det benyttes direkte i smolt-tankene uten noen form for rensing. Øvrige avløp av brukt prosessvann ledes i et felles avløpsrør til Ranfjorden. Avløpsvann fra sanitæranlegg renses over slamavskillere før det ledes til avløpsrøret. I det felles avløpsrøret tas det kontinuerlig vannprøver som analyseres for kontroll av vannkvalitet.

 Årlige nøkkeltall vannverk

3 oppdemte vannmagasin med 6 damanlegg

75 mill m3 vannforbruk

75 slamavskillere før sanitærvann tømmes

30 km vann- og avløpsledninger

45 GWh energi fra gjenbrukt avløpsvann

700 GWh energi fra avløpsvann ikke utnyttet, prosjekter på blokka her

Gassdistribusjon

Oksygen, nitrogen, trykkluft, CO-gass, propan og acetylen distribueres i rørnett til bedrifter etter behov. Trykkluft produserer vi selv, øvrige gasser er distribuerte handelsvarer gjennom gassdistribusjonsnettet i Mo Industripark.

 Årlige nøkkeltall gassdistribusjon

CO-gass

60 mill Nm3 – 180 GWh

Trykkluft

55 mill Nm3 – 73.000 tonn

Oksygen og nitrogen

2 mill Nm3

Propan

400 tonn – 5 GWh

Acetylen

10 tonn

Kraftproduksjon

MIP Energi og IT drifter seks småkraftverk for MIP Miljøkraft AS som produserer elektrisk energi. To av kraftverkene er etablert i tilknytning til vann- og avløpssystemet i Mo Industripark.

Svabo kraftverk fungerer som en trykkreduksjonsventil i vannverket og produserer elektrisk kraft av høydeforskjellen mellom Andfiskvatn og vannverket.

Vika kraftverk er montert i hovedavløpet til Mo Industripark og produserer elektrisk kraft av høydeforskjellen mellom industriparken og Ranfjorden.

Øvre og nedre Leiråga kraftverk, Ørtvatn kraftverk og Ravnåga kraftverk tilhører MIP Miljøkrafts portefølje og driftes av MIP Energi og IT.

 Årlige nøkkeltall kraftproduksjon

Svabo kraftverk

20 GWh

Vika kraftverk

7 GWh

Øvre Leiråga kraftverk

26 GWh

Nedre Leiråga kraftverk

8,6 GWh

Ørtvatn kraftverk

14 GWh

Ravnåga kraftverk

4,6 GWh

Fibernett

Vi leverer bredbånd via fiber til bedrifter i Mo Industripark. 

Det fiberoptiske bredbåndsnettet i Mo Industripark (MIP-ringen) er godt utbygd for leveranser til bedrifter i parken.

Fiberringen er oppgradert etter dagens krav, og den har meget høy redundans som sikrer kundene mot uventet avbrudd i internettilgangen.

 

Nøkkeltall fibernett

Brukes av over 1400 klienter

Øvrige produkter og tjenester

MIP Energi og IT er bemannet 24/7.

Avdelingen leverer  tjenester til andre industribedrifter innen blant annet:

  • Drift av 6 produksjonsanlegg for fjernvarme tilhørende Mo Fjernvarme AS
  • Drift av CO2 målinger i CO-gass
  • Sertifikatutsteder for entring av tanker
  • Kontroll av gassnett
  • Varslingstjenester i alarm- og beredskapssammenheng
  • Inspeksjon og overvåking av prosessanlegg

Kontaktinfo

Arne Westgård
Driftsdirektør
915 66 434

Steffen Hafsmo

Steffen Hafsmo
Avdelingsleder MIP Energi
913 10 838

Raymond Albrigtsen, BSB01247

Raymond Albrigtsen
IT-sjef
952 93 708