Mo Industripark, RIT, høst 2022 (1 of 8)
RIT 1m-slagord_sm.boks-01

Kaianlegget til Rana Industriterminal AS inngår som en del av Mo i Rana Havn, og de fire havneanleggene i Mo i Rana utgjør til sammen Norges fjerde største havn, målt i antall båtanløp.

Rana Industriterminal AS eies 100 prosent av Mo Industripark AS.

 

Adkomst til kaia

Som resten av Mo Industripark er Industriterminalen (RIT) inngjerdet og avstengt for uvedkommende. Skal du levere noe, så skal adkomst til RIT skje gjennom tungtransportveien fra Mo Industripark eller porten ved kaia. Det kreves ISPS klarering og tilgang til portene i Mo Industripark.

Les mer om tilgang til Mo Industripark her

Rana Industriterminal AS (RIT) Hovedkai for Mo Industripark. Tilbyr tjenester for lossing, lasting og lagring. Kailengde 410 meter Kaidybde 8 meter ved spring lavvann Lagerhall på 1600 m2 som leies ut til kunder med behov for mellomlagring. Løftekapasitet for kranene: 2 kraner á 32 tonn (20 m), 1 kran á 25 tonn (15 m), 1 hydraulikkran á 20 tonn, samt annet godshåndteringsutstyr

Viktig og effektivt logistikksentrum

Industriterminalen er en sentral del av logistikkopplegget i Mo Industripark. Kaia er tilknyttet industriparken med en egen lukket vei, hvor Mo Industritransport AS sørger for en effektiv transport av råmaterialer opp og ferdigvarer ned til kaia.

Området vest for industriterminalen er et utviklingsområde. Med tanke på fremtidige behov er det laget et deponi med en tomteareal på 190 dekar som skal brukes til fremtidige aktiviteter.

Mo i Rana havn er pekt ut som stamnetthavn i Nasjonal Transportplan for perioden til og med 2019 for intermodale transportknutepunkter.

De fire havneanleggene i Rana er:

  • Rana Industriterminal AS; hovedkai for Mo Industripark.
  • Rana Grubers kaianlegg; utskipingskai for jernmalm.
  • Bulkterminalen; For lossing av hovedsakelig malm, og over på transportband til Ferroglobe Mangan og Elkem Rana, samt for mellomlager og omlasting.
  • Toraneskaia Containerterminal / RO-RO; kaianlegg for stykkgods og full containerhandling.
Skrapdumper

Kontaktinfo

Alf A. Øverli
Daglig leder
415 58 856

Mats Hanssen Yttervik
Logistikkansvarlig
994 665 53

Pål Johansen
Vedlikeholdsleder
456 61 251

Arbeidsleder RIT
918 83 804