Sponsoraktiviteter

Mo Industripark AS bidrar økonomisk til tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom et program med årlig utlysning av sponsormidler.

Vi er en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, og ønsker derfor å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement.

Siden 2014 har vi gjennomført årlig søknadsrunde for sponsorstøtte. Informasjon om frister, kriterier, innretning og innhold i søknad om sponsorstøtte blir tilgjengeliggjort på vår hjemmeside og Facebook.

Utlysningene blir årlig annonsert i november, med søknadsfrist i desember. 

Våre kriterier er:

Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting.

Vi skal støtte tiltak som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv. Søkere lokalisert på Nord-Helgeland vil bli prioritert.

Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Innretting:

Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

  • Styrker rekruttering til industri og industrirelatert virksomhet
  • Fremmer interesse for fagopplæring og realfag
  • Fremmer interesse for lokalkunnskap
  • Er basert på lokal aktivitet i vår region
  • Prioriterer barn og ungdom

Søknadens innhold:

  1. Skriftlig søknad der aktiviteten det søkes støtte til beskrives, med innhold, deltakere, omfang og tid aktiviteten går over. Kort beskrivelse av organisasjon og tillitsvalgte.
  2. Vedlagt budsjett med hovedpunkter for inntekt og utgifter. Spesifisert beløp det søkes om fra Mo Industripark AS.
  3. Plan for profilering av Mo Industripark AS innenfor aktiviteten.
  4. Plan for hvordan aktiviteten profileres utad, gjerne med referanser til tidligere tilsvarende aktivitet.

Vi behandler kun skriftlige søknader, og kun ved den årlige behandlingsrunden. Sponsoravtaler inngås for ett år av gangen.

Spørsmål om sponsorprogrammet sendes til:

Kontaktpunkt

Kim-André Åsheim 

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt

Mobil: 992 27 621

E-post: