Nettleie

Alle nettselskap fastsetter nettleien (tariffen) til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt som fastsettes av Norges Vassdrag- og Energidirektorat.

Tariff 2022 for næringskunder:

Alminnelig nivå 3: 0.25 kr/kWh

Årsavgift per målepunkt: kr. 4400,-

Nettselskapenes utforming av nettleie er regulert med hjemmel i energiloven. Nettleien skal gi nettselskapene inntekter til dekning av kostnader ved drift og vedlikehold innenfor den regulerte inntekten.

Nettleien vil normalt sett reguleres én gang i året og alle nettkunder vil motta et tariffbrev som beskriver hvilken pris- og tariffgruppe kunden tilhører for neste års tariff.

Forbruksavgift

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk.

Satsen omfatter blant annet kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Avgiftssatser for 2022

  • Avgift       15,41 øre per kWh
  • Redusert avgift         0,55 øre per kWh

Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel
  • husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms

 

Leveringsplikt

Nettselskapene er i energiloven § 3-3 pålagt å tilknytte nye kunder nettet og å levere elektrisk energi til forbrukskundene.

Leveringsplikten innebærer en plikt til å la kunder bli tilknyttet nettet og en plikt til å levere elektrisk energi til forbrukerne innenfor det området konsesjonen gjelder for.

Nettselskapene er pålagt såkalt leveringsplikt for å sikre at kundene ikke skal miste strømmen ved flytting, når strømleverandøren ikke lenger kan levere strøm, eller når kunden ikke betaler strømregningen og strømleverandører av den grunn avslutter leveransen.

MIP Industrinett AS er ikke en kraftleverandør av strøm annet enn til leveringsplikt.

Prisen for leveringspliktig strøm er spotpris for området + påslag 5 øre/kWh eks. moms. Påslaget på 5 øre/kWh skal fungere som et incentiv for at kunden selv skal finne en ny strømleverandør.

Hvis du som kunde er på leveringsplikt oppfordrer MIP Industrinett AS dere å finne en ny kraftleverandør.

Se www.strompris.no for å sammenligne strømpriser.

 

Leveringskvalitet

Det er utarbeidet egen prosedyre for hvordan vi skal håndtere klager på spenningskvalitet som du kan laste ned til høyre.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet gjelder for alle nettselskap. Se link til forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557

Innlogging til kundeweb

Nettkunder i MIP Industrinett AS har tilgang til «Kundeweb».

Kundeweb gir brukeren mulighet til å få oversikt over:

  • Målere tilknyttet kundeforholdet
  • Faktura
  • Eget forbruk per måler med årlig, daglig- eller timesoppløsning.
  • Abonnements- og tariffopplysninger

I utgangspunktet opprettes det brukere på oppgitt kontaktperson i et kundeforhold. Denne brukeren har mulighet til å legge til nye brukere internt.

Har du spørsmål om tilgang og bruk?  Send en henvendelse til med emne «Kundeweb».

Aleksander Jamtli
Prosjektleder
Kontaktpunkt måling og avregning
928 96 830
aleksander.jamtli ( a ) mip.no

Sandra Olsen
Prosjektleder
Kontaktpunkt måling og avregning
909 87 342
sandra.olsen (a) mip.no