Mo Industripark på toppmøte om forskning og høyere utdanning

6 februar, 2018 12:56 Del Del Del

Statsministeren og kunnskapsministeren inviterer til årlige toppmøter om forskning og høyere utdanning. I år var temaet mennesker og teknolog og fredag 2. februar deltok administrerende direktør i Mo Industripark as Arve Ulriksen, på toppmøtet i Regjeringens Representasjonsanlegg.

En rekke forsknings- og utdanningsinstitusjoner, fagforeninger og næringslivsaktører, deltok på møtet sammen med Erna Solberg og andre representanter fra regjeringen og flere departementer. Formålet med møte var blant annet å få et helhetlig bilde av hvilke utfordringer ulike sektorer står overfor i en digitaliserings-tidsalder hvor ting går stadig raskere, samt å peke på hvilke områder knytte til dette regjeringen bør starte med.

Ny kompetansepolitikk
I Jeløya-plattformen listet regjeringen opp seks store utfordringer Norge står overfor i tiden fremover. En av disse er: “Skape et inkluderende arbeidsliv. Den teknologiske utviklingen skaper store muligheter for hjemflagging av arbeidsplasser, myndiggjøring av folk og effektivisering, men utfordrer også eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse.” Regjeringen fremhever videre at det er behov for å utvikle en ny kompetansepolitikk i møte med teknologiske endringer og et nytt arbeidsmarked.

Dette var bakteppet for de inviterte deltakerne som diskuterte en rekke problemstillinger knyttet opp mot dette. Innspillene skal regjeringen bruke i sitt arbeid med å revidere Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Digitalisering er blant temaene som har fått økt betydning siden langtidsplanen ble lagt frem i 2014, og regjeringen ønsker derfor at digitalisering integreres sterkere i den reviderte langtidsplanen.

Rektor ved UiT – Norges Arktiske Universitet, Anne Husebekk og Bjørn Olsen, rektor ved Nord Universitet var blant flere nordnorske representantene tilstede på møtet. Arve Ulriksen hadde med seg utfordringene landsdelen står overfor inn i diskusjonene og understreket blant annet viktigheten av at koblingen mellom næringslivet og forskningssektoren må bli tettere slik at mer av forskningen blir næringsrettet. Dette vil kunne sørge for at vi får utnyttet vårt omfattende ressursgrunnlag bedre og vår konkurranseevne sikres, understreket Ulriksen.

Viktige innspill
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var fornøyd etter sesjonen i Parkveien 45.
– Kunnskap, forskning og innovasjon er blant regjeringens viktigste satsingsområder. Toppmøtet har gitt oss gode innspill og ny inspirasjon til hvilke forskningspolitiske virkemidler som trengs for å lykkes med dette arbeidet, påpekte Nybø.

Camilla Tepfers fra inFuture, Hege Skryseth fra Kongsberg Digital, Morten Dæhlen og Camilla Serck-Hanssen fra Universitetet i Oslo holdt forberedte innlegg under sammenkomsten, øvrige diskusjoner ble holdt i mindre grupper og i plenum. Arve Ulriksen uttrykte etter seansen at dette var en viktig arena å være tilstede på og at han var glad for at Nord-Norges største industrimiljø fikk mulighet til å komme med innspill i en slik setting.

Også statsminister Erna Solberg uttrykte at det hadde vært et fruktbart møte.
– Vi har diskutert hvordan Norge og nordmenn kan dra best mulig nytte av mulighetene digitaliseringen gir, gjennom vår satsing på forskning og høyere utdanning. Jeg er veldig fornøyd med bidragene jeg har fått i dag, avsluttet statsministeren.

 

Del Del Del