Representanter for de nordnorske aktørene som har partnerskap i nye FME’er. Fra venstre: Hans Petter Horsgaard/Bodø kommune, Siri Jakobsen/Nord universitet, statssekretær Elnar Remi Holmen/OED, Jan Gabor/Mo Industripark AS og Allan Ellingsen/Bodø kommune.

MIP med i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

26 mai, 2016 10:38 Del Del Del

På Forskningsrådets energikonferanse 26. mai offentliggjorde olje- og energiminister Tord Lien 8 nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Det var 13 søknader totalt, og en av søknadene som fikk tildelt FME-status var «Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future». Senterets mål er å styrke norsk industris konkurransekraft, energieffektivitet og bærekraft. Sintef Energi er vertsinstitusjon, og Mo Industripark AS og Mo Fjernvarme AS er industrielle partnere.

Flere nordnorske partnere

En gledelig nyhet var at flere nordnorske miljø er involvert i de tildelte FME-statusene. Derfor ble det parallelt med offentliggjøringen i Oslo holdt en pressekonferanse i Bodø hvor statssekretær politisk rådgiver Elnar Remi Holmen fra OED var tilstede, sammen med representanter for partnerne i Nord-Norge. I «Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future” er også Senter for industriell forretningsutvikling/Nord universitet partner ved siden av Mo Industripark AS og Mo Fjernvarme. Dette er en styrking av industriell FoU, utvikling av spisskompetanse og konkurransekraft for hele regionen. I tillegg fikk NTNU FME-status for sin søknad «The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN Centre”, hvor Bodø kommune er partner.

Langsiktig industriell FoU og kompetanseutvikling

Hovedpartner i Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future er Sintef Energi. De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15-25 millioner kroner i opptil åtte år, og dette skal matches av partnerne. Målsettingen er at dette forskningssenteret skal være en spydspiss for utvikling av energieffektive og tverrsektorielle teknologiløsninger i industrien, med følgende delmål:

  1. Støtte industrien i arbeidet med å møte EU-målet om 40% reduksjon av drivhusgasser, og minimum 27% økning i energieffektivitet innen 2030.
  2. Øke konkurransekraften til norsk industri gjennom å utvikle energi- og kostnadseffektive produksjonsprosesser, energigjenvinning og nyttegjøring av spillenergi.
  3. Muliggjøre en reduksjon i energibruk på 27 % i norsk industri innen 2030.
  4. Utvikle og bygge spisskompetanse innenfor energieffektivitet.

Styrking av industriens konkurransekraft og bærekraft

For Mo Industripark  er dette et viktig område. Med et forbruk på 1,7 TWh elektrisk kraft årlig står energieffektivisering og gjenvinning sentralt. Allerede i dag gjenvinnes ca. 20% av energien, opp mot 400 GWh årlig. Målet er å øke dette betraktelig, og da vil forskningen og samarbeidet i det nye senteret spille en viktig rolle.

–    For Mo Industripark AS er tildelingen en viktig del av vårt langsiktige arbeid med FoU, bærekraft og verdiskaping, og visjonen om å bli en grønn industripark i verdensklasse, sier adm. dir. Arve Ulriksen. Det sammenfaller godt med FME’ens visjon som er å skape en konkurransedyktig, energieffektiv og bærekraftig industri for fremtiden. En viktig forutsetning for oss i dette arbeidet er tett samarbeid med sterke kompetansemiljø, sier Ulriksen videre. Samarbeidet med Sintef Energi og de andre partnerne i FME’en blir en viktig byggestein. Denne arenaen gir oss tilgang til spisskompetanse, og forskningsmiljøene mulighet til å jobbe i og med industrien i utviklingen av teknologi og bærekraftige løsninger innenfor energieffektivitet. Vi gir all honnør til våre partnere i søknadsprosessen, og ser fram til samarbeidet som skal styrke industriens konkurransekraft og bærekraft avslutter Ulriksen.

Fakta om FME:

  • Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal etablere tidsbegrensede forskningssentre som har fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på energi- og miljøområdet. Forskningen skal skje i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. FME skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå. Virkemidlene forvaltes av Norges Forskningsråd.
  • De første åtte FME-sentrene ble etablert i 2008. Disse var alle teknologiske. I 2011 fikk tre samfunnsvitenskapelige senter FME-status.
  • I år tildeles til sammen 1,3 milliarder fra Forskningsrådet til ordningen, og dette skal matches med privat kapital.

 

For mer informasjon om FME og tildelingen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/160-millioner-kroner-til-forskningssentre-for-miljovennlig-energi/id2501694/

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Norge_far_atte_nye_forskningssentre_for_miljovennlig_energi_FME/1254018452238/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet

 

Del Del Del