Avtalepartnerne offentliggjorde samarbeidet på Arctic Centre for Sustainable Energy sitt symposium i Tromsø. Fv. Camilla Brekke (UiT), Petter Bjørkli (Energi i Nord), Toril Røe Utvik (Equinor) og Kim-André Åsheim (Mo Industripark). FOTO: JØRN BERGER NYVOLL / UIT

Mo Industripark inn i forskningssamarbeid med UiT, Equinor og Energi i Nord

12 oktober, 2022 15:44 Del Del Del

Arenaklyngen Energi i Nord, UiT Norges Arktiske Universitet, Mo Industripark og Equinor går sammen om å finansiere en forskningsstilling. Formålet er å bidra til at landsdelens energiressurser i enda større grad bidrar til kompetanse, nye arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping. 

(Stillingsutlysningen og mer informasjon finner du på nettsidene til Heia Nord-Norge. Søknadsfristen er 30. oktober 2022.)

Den nyopprettede stillingen ble annonsert på et arrangement i regi av ARC – Arctic Center for Sustainble Energy ved UiT – Norges Arktiske Universitetet i dag.  Klyngeleder i Energi i Nord, Petter Bjørkli, mener dette vil være et viktig bidrag for å styrke landsdelens muligheter i den grønne industrielle omstillingen i årene framover.

-Det at så sentrale aktører, med støtte fra Samfunnsløftet, nå går sammen, gjør at vi kan realisere vår ambisjon om å ansette leder for Forskning og Utvikling (FoU) i Energi i Nord. Denne rollen vil være helt sentral i å utvikle Nord-Norge til å ta den ledende posisjonen i energiomstillingen, gjennom koblingen mellom forsknings- og næringsaktører, sier Bjørkli.

Kim-André Åsheim, leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, er glad for å at samarbeidet mellom industri og forskning nå blir styrket.

-Industrien sitter med nøkkelen til å løse flere sentrale samfunnsoppgaver. Det gjelder blant annet kutt i klimautslipp, eksportinntekter for å finansiere velferden i årene som kommer, og å skape arbeidsplasser som kan bidra til befolkningsvekst i landsdelen, sier Åsheim.

Han mener det er store muligheter innen energi i årene som kommer.

-Vi ser at vi har store muligheter for industrielle investeringer og utvikling av sterke kompetansemiljø. Utvikling av nye verdikjeder vil være helt sentralt i tiden framover, sier Åsheim.

Toril Røe Utvik, som leder Equinors Nordområdeenhet, trekker fram mulighetene for å utløse synergier i hele Nord-Norge.

-Energi i Nord er etablert som et initiativ på tvers av sentrale næringslivsaktører i energibransjen i nord. En viktig motivasjon for dette samarbeidet er at en ser muligheter for synergier i energiomstillingen ved å tenke helhetlige løsninger på tvers av verdikjedene i landsdelen. Dette vil skape spennende arbeidsplasser i regionen i årene som kommer, og vil kreve ny kompetanse inn i bransjen.  Kompetansebygging er derfor viktig, både for å løse nye utfordringer, men også for å sikre framtidig rekruttering, sier Utvik.

Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT, er glad for at den nye stillingen er på plass.

-UiT  har store forventninger til FoU-arbeidet Energi i Nord. Vårt samfunnsoppdrag fordrer et godt samarbeid med næringslivet for å sammen skape en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling.  Sammen med våre partnere i klyngen skal vi jobbe for en grønn energiframtid i nord, sier Brekke.

Om klyngen Energi i Nord

Energi i Nord er en nordnorsk klynge av aktører som skal bidra til å gjøre Nord-Norge til en internasjonalt ledende region for energiomstilling. Nord-Norge er unikt posisjonert for denne rollen med ressursgrunnlag og industriell tyngde. Gjennom kobling av aktører innenfor hele energi-verdikjeden med kunnskaps- og forskningsmiljøer kan vi bidra til og nå klimamålene samtidig som vi driver verdiskaping for selskaper og samfunn i nord. Energi i Nord er et kraftfullt samarbeid på tvers av aktører som gjennom forskning og utvikling bidrar til ansvarlig samfunnsutvikling.

Om stillingen

Mer informasjon og stillingsutvlysning finner du på nettsidene til HeiaNordNorge.

Del Del Del