Ansvar for utslipp

Hver enkelt av bedriftene i Mo Industripark har ansvar for sine egne utslipp. Mo Industripark AS kan bare svare for utslipp som følge av vår aktivitet.

Utslippstillatelser

Flere av bedriftene i Mo Industripark har utslippsgrenser, gitt av KLIF, knyttet til sin produksjon. Tillatelsene til utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet finner du her.

Klage?

Om du ikke vet hvilken bedrift klagen skal rettes til kan vi hjelpe deg. Send en mail til  så videresender vi den til riktig bedrift.

Arbeidet med å utvikle lønnsomme, grønne løsninger er organisert under paraplyen MIP Bærekraft.

Utslipp til luft

utslipp til luft

I 2006 var det samlede årlige støvutslipp, både gjennom piper og som diffuse utslipp, beregnet til å ligge i overkant av 700 tonn fra industrien i Mo Industripark. (NILU). De årlige støvutslippene i 1970 lå på minst 20.000 tonn støv, definert som utslipp gjennom piper. Det var andre tider, andre holdninger og annen teknologi.

Prosessbedriftene i industriparken har satt i verk en rekke små og store tiltak for å begrense spredning av støvutslipp. Dette gjelder både internt i den enkelte bedrift og som fellestiltak, blant annet et omfattende feieprogram for veier og lagringsplasser i industriparken. Det virker. I løpet av de siste 10 årene har antall dager med døgnoverskridelser og lavere generell konsentrasjonen av svevestøv blitt redusert betraktelig.

Utslipp til vann

utslippvann

Mo Industripark AS overvåker utslipp til hovedavløpet fra industribedriftene. Gjennom en utvidelse av antall målestasjoner har vi en bedre oversikt over kildene til utslippene. Her er en oversikt over utviklingen av utslipp i hovedavløpet. De store bedriftene har utslippskonsesjoner fra Miljødirektoratet.

Noen av tiltakene som er gjort mot utslipp de siste årene

MIP AS har asfaltert nye områder på i alt 100 dekar i Mo Industriparken i perioden 2007-2012. Mye av dette er gjort for å forhindre støvflukt..

MIP AS har plantet gress på 30 DA  for å forhindre støvflukt.

Et intensivt feieprogram for veier og lagerområder et satt igang. Feiebiler kjører rundt på tørre dager. Nytt utstyr hos underleverandører gir også mulighet for feiing på vinteren.

Nytt renseanlegg ved SMA Mineral AS i 2008 (kalkovnen)

Ombygging av prosessen ved stålverket til Celsa Armeringsstål AS, med tilhørende nytt renseanlegg i 2008. (Consteel-anlegget)

Ny ovnshette ved Ferroglobe Mangan (daværende Glencore Manganese) i 2008