I all hovedsak er oppdragene til SINTEF Molab knyttet opp mot pålegg som kundene har fått fra miljømyndighetene. Wenche Brennbakk og Eli Hunnes forteller at miljømyndighetene er svært aktive og offensive i forhold til bedrifter som har utslippstillatelser. De følger også opp bedrifter svært aktivt, både ved anmeldte og uanmeldte besøk.

Nestor i miljøanalyser og målinger

6 oktober, 2016 8:11 Del Del Del

 

Når støvet legger seg på bilen eller på hagemøblene reagerer de fleste på nedfallet. Dette er støv som i liten grad er farlig, og myndighetene kaller dette for en «trivselsulempe». Det farlige støvet er svevestøvet, som vi knapt ser på bakken.

Dette sier Eli Hunnes, fagansvarlig for utslippsmålinger ved SINTEF Molab AS.

Hun forteller at innenfor de grensene som myndighetene har satt, så takler de fleste svevestøv godt.

– Ulempen er for de sårbare gruppene, som barn og personer med luftveisplager. Grenseverdiene for svevestøv er da også bestemt ut fra sårbare grupper, sier Hunnes.

SINTEF Molab AS ble etablert i 1989, ved utskillelse av laboratoriet ved Norsk Jernverk AS under omstillingen i Mo i Rana. Hovedeier er SINTEF, mens Mo Industripark AS er minoritetseier. Bedriften har avdelingskontor i Porsgrunn, i Oslo og i Glomfjord, mens hovedkontoret ligger i Mo Industripark. Nå er rundt 80 prosent av omsetningen for SINTEF Molab fra kunder utenfor Rana.

Selskapet ble bygd opp gjennom behovene til storindustrien i Mo i Rana.

– Uten denne utfordringen i Rana ville heller ikke bedriften blitt bygd opp med den erfaring og kompetanse som vi i dag har ved SINTEF Molab, sier Eigil Dåbakk, daglig leder ved SINTEF Molab AS.

 

Med på å utforme målemetoder

For SINTEF Molab er måling av utslipp til luft et stort område, og i 2015 var nesten halvparten av den totale omsetningen i bedriften miljørelatert. Bedriften har utført miljømålinger også i utlandet, blant annet ved stålverk i Chile og i Qatar.

– Alle standarder vi jobber etter er laget for et definert utslipp, altså gjennom piper av forskjellig slag.

Måling av diffuse utslipp er et felt som kommer til å øke mye i omfang, og det er alltid en utfordring å måle på diffuse utslipp, sier Eli Hunnes.

Ved SINTEF Molab har det deltatt i et arbeid for å se på hvordan man skal utforme målemetodene som kan være bedre egnet for måling av diffuse utslipp, blant annet med automatiske målere.

– Sigarettrøyk består av nanopartikler. Det betyr at de er svært små. Selv om sigarettrøyken er synlig, tett ved sigaretten, så blir den raskt slukt opp når røyken blander seg med luft, forteller Hunnes.

Hun sier diffuse utslipp fra bedrifter på mange måter kan sammenlignes med sigarettrøyk.

– Partiklene er i hovedsak så små at de er mindre enn det som måles i PM10, og denne røyken er også godt synlig, til tross for at det er små partikler.

Eli Hunnes forteller at når det er lite vind i Mo i Rana, og det er mye svevestøv over byen, så kan man se det som et teppe som ligger over byen, om man kommer opp i høyden, enten på Mofjellet, eller fra Utsikten, på vei opp E12.

– Nede på bakken ser vi ikke dette teppet. Svevestøvet blåser bort med vinden, og derfor er det spesielt på kalde dager uten vind at vi måler døgnoverskridelser for svevestøv, sier hun.

 

Pålegg eller kundekrav

I all hovedsak er oppdragene til SINTEF Molab knyttet opp mot pålegg som kundene har fått fra miljømyndighetene. Wenche Brennbakk og Eli Hunnes forteller at miljømyndighetene er svært aktive og offensive i forhold til bedrifter som har utslippstillatelser. De følger også opp bedrifter svært aktivt, både ved anmeldte og uanmeldte besøk.

– Vi hadde nylig et møte med miljøavdelingen ved Fylkesmannen i Nordland.

Det kom tydelig fram da at det man for få år siden fikk godkjenning for, nå sees på med nye øyne. De skjerper kravene og er strengere i sine vurderinger, i tillegg til at nye stoffer kommer inn under det som skal vurderes og stilles krav til. Det gjelder så vel utslipp til luft og vann, som avfall og deponi, sier Brennbakk.

Hunnes legger til at dette også gjelder for stadig flere bransjer, blant annet for materialer og stoffer som benyttes innenfor bygg og anleggs-bransjen, som i de siste årene har fått langt mer krav til seg.

Arbeidstilsynet ser ut i tillegg til å stille strengere krav til det indre arbeidsmiljøet.

Ofte opplever man at forventningene fra publikum er langt strengere enn kravene som stilles fra myndighetene.

Forholdet mellom myndighetenes krav, publikums forventninger og bedriftenes muligheter er hele tiden i endring, også på grunn av mulighetene som teknologien gir.

– Vi dømmer lett fortida ut fra dagens situasjon. Kravene til tiltak fra myndighetene kommer i ettertid, og dette er en prosess, sier Eli Hunnes.

 

Må ha akkreditering

For bedrifter som SINTEF Molab AS er det helt avgjørende at de er godkjent gjennom kvalitetssikringssystemer. Disse kontrolleres jevnlig av eksterne, og SINTEF Molabs kvalitetssikringssystem tilfredsstiller NS-EN-ISO/IEC-17025. De er akkreditert innen alle sine virksomhetsområder. SINTEF Molabs miljøstyringssystem tilfredsstiller også kravene i ISO 14001:2004.

– Det er svært viktig for et selskap som vårt å være akkreditert. Det er avgjørende for å kunne levere på miljøområdet, sier Eigil Dåbakk.

– Dette er et felt som er helt avhengig av solid faglig forankring i alt vi gjør, og der troverdighet og tillitt er svært viktig, legger Wenche Brennbakk til.

 

Eget måleteam

Det er flere felt innenfor miljømålinger av luft, og her er det stor forskjell mellom målinger av utslipp til luft gjennom pipe og målinger av uteluft.

Utslipp gjennom pipe er styrt av konsesjon og utslippstillatelse som de enkelte industribedriftene får fra miljømyndighetene. Her har hver enkelt bedrift sin spesifikke utslippstillatelse, med tilhørende krav til målinger, interne prosedyrer og rensetiltak.

For bransjer er det rammetillatelser, for eksempel for varmesentraler som brenner «renbrendsel», som gass, olje eller rent trevirke. Her har de enkelte bedriftene utslippstillatelse i forhold til omfanget av deres produksjon, som angir tillatt størrelse på utslipp, og hvor ofte det skal måles.

Ved SINTEF Molab har de fem ansatte i måleteamet, som reiser rundt og foretar målingene.

Deretter følger det bearbeiding av målingene i egne lokaler, med analyser og rapportering.

Noen oppdrag får de inn som prøver tatt ved bedriften eller av andre. En god del oppdrag er knyttet til at de gjør alt, fra prøvetaking til analyse og rapportering.

Rådgiving er noe de i stor grad utfører knyttet til miljø.

Om man går fem-seks år tilbake, så var det få oppdrag på miljømålinger knyttet til luft i perioden fra desember til ut februar. Så ble det mange oppdrag på våren, og det ble svært hektisk og travelt for våre folk.

– Nå har det kommet til mange små varmesentraler. Da må vi måle i fyringssesongen, og da skal ofte alt skje samtidig, sier Eli Hunnes.

Del Del Del