– Vi har et høyt fokus på sirkulærøkonomi, fastslår bærekraftsjef Susanne Nævermo-Sand og miljøingeniør Per Johan Högberg ved Celsa Armeringsstål AS.

Norsk Industri trekker fram Celsa Armeringsstål som foregangseksempel

14 februar, 2019 15:44 Del Del Del

To eksempler fra Celsa Armeringsstål AS er nevnt i Norsk Industris nye mulighetsstudie for sirkulær økonomi i prosessindustrien. Eksemplene er bruk av gummigranulat fra kasserte bildekk i smelteprosessen, og gjenvinning av sink fra stålverksstøv.

– Vi har et høyt fokus på sirkulærøkonomi, og er et foregangseksempel i prosessindustrien. I veikartet har vi løftet fram to av ganske mange gode eksempler som vi kan vise til i sirkulærøkonomien, sier Celsa Nordics bærekraftsjef, Susanne Nævermo-Sand.

Mulighetsstudien for sirkulær økonomi i prosessindustrien er utarbeidet som en oppfølging av veikart for prosessindustrien, som ble lagt fram i 2016.

– Sirkulær økonomi er et prioritert politikkområde i Europa, og i Norge vil regjeringen utarbeide en egen strategi. Denne mulighetsstudien er et innspill til regjeringens arbeid. Den beskriver hva en sirkulær økonomi vil innebære for prosessindustrien, samt hvilke tiltak og virkemidler som vil kunne styrke prosessindustriens arbeid, forklarer Nævermo-Sand.

Celsa Armeringsstål har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet mulighetsstudien sammen med Elkem, Eramet, Borregaard, Eydeklyngen, HeidelbergCement og Norsk Hydro. Gruppen er nedsatt av Norsk Industris klima- og energipolitiske utvalg (NIKE) og Miljøpolitisk utvalg (MPU).

Gummigranulat fra bildekk
Gummigranulat fra kasserte bildekk i stedet for antrasitt er en relativt ny produksjonsmetode hos Celsa Armeringsstål AS, og ble tatt i bruk i 2017. Antrasitt er en hard og sprø type kull, som inneholder mellom 85 til 90 prosent karbon, og er brukt under produksjonen på stålovnen for å gi bedre energioverførsel. Celsa har erstattet deler av antrasitten med en ny karbonkilde, altså gummigranulat fra gamle bildekk.

Teknologien har blitt utviklet av University of New South Wales i Australia og lisensieres til stålprodusenter rundt om i verden. Utslagsgivende for å ta materialet i bruk var at Miljødirektoratet ga grønt lys for at det oppfylte End-of-Waste-kriteriene.
– Denne metoden gir en liten energibesparelse, men ikke mindre kostnader. Grunnen til at vi gjør det er at det gir et bedre CO2-avtrykk, i tillegg til at vi nyttiggjør dekkene, som utgjør et stort miljøproblem mange steder, sier Celsas bærekraftsjef.

Sink fra stålverksstøv
Sink fra stålverksstøv har i mange år vært et viktig biprodukt for Celsa Armeringsstål. Dette er støv fra filtrering av røykgass, som oppstår under smelting av skrapjern i stålovnen. Fra renseanlegget hentes rødstøvet av Miljøteknikk Terrateam, som prosesserer støvet til pellets. Etter denne prosessen tar støvet bare halvparten så stor plass, og det er dermed klart for transport videre med båt til Tyskland.

“Celsa Armeringsstål produserer 8 000 – 9 000 tonn med stålverksstøv hvert år. Den samfunnsmessige verdien i dette støvet er stor siden det brukes store ressurser for å produsere samme mengde sink fra jomfruelige masser, det vil si gruvedrift.

Men utnyttelse av sidestrømmen gir også her bare et marginalt overskudd. Kostnader for håndtering og logistikk spiser fort opp marginen, siden materialet sendes utenlands for gjenvinning. Lokal gjenvinning av sink fra stålverksstøvet har blitt diskutert. Dette vil kreve FoU (forskning og utvikling) og bruk av virkemiddelapparatet”, heter det i mulighetsstudien.

Konkurransefortrinn
“Norsk prosessindustri er konkurranseutsatt, og driver sin virksomhet i et internasjonalt marked. Innovasjon og høy ressurseffektivitet er blant industriens konkurransefortrinn. Essensen i en sirkulær økonomi er stadig bedre ressursutnyttelse av materialer, energi og andre innsatsfaktorer. Dette er ikke nytt for prosessindustrien”, påpekes det i mulighetsstudien.

“Tradisjonelt sett er det en sammenheng mellom avfall og økonomisk vekst. Økt forbruk gir økte avfallsmengder. Prosessindustrien har evnet å bryte denne koblingen, slik at økonomisk vekst snarere sees i sammenheng med reduserte avfallsmengder”, heter det videre.

Utfordringer
Til tross for en utvikling der avfallsmengder reduseres og sidestrømmer i stadig større grad utnyttes, møter prosessindustrien økonomiske, markedsmessige, regulatoriske og tekniske barrierer som gjør arbeidet med sirkulær økonomi utfordrende. Norsk Industri har blant annet identifisert følgende rammebetingelser og virkemidler som vil fremme sirkulær økonomi i prosessindustrien ytterligere:

* Harmonisering og forenkling av EU-regelverk
* Fortsatt god dialog mellom norske miljømyndigheter og prosessindustrien
* Økt etterspørsel etter miljø- og ressurseffektive produkter
* Forskning og utvikling som fremmer sirkulær økonomi
* Tilrettelegging for samarbeid i industrien

– Celsa har høye ambisjoner på miljø, og sirkulærøkonomi er et av våre satsingsområder for å oppnå våre bærekraftmål, som er nedfelt i vår bærekraftstrategi publisert i 2018. Vi jobber med å finne anvendelse for alle biproduktene fra våre prosesser, det er avgjørende for industriens evne til å bidra til en mer bærekraftig verden. Vi har mål om å slutte ringen vår i 2030, avslutter Celsas bærekraftsjef, Susanne Nævermo-Sand.

Den nye mulighetsstudien ble overlevert til klima- og miljøminister Ola Elvestuen 4. februar.

Last ned hele mulighetsstudien på hjemmesidene til Norsk Industri.

 

Del Del Del