Daglig leder ved SINTEF Helgeland, Susanne Nævermo Sand.

Nytt partnerskap med fokus på sirkulær økonomi

11 september, 2017 7:36 Del Del Del

Flere bedrifter fra Nordland innen prosessindustri, havbruk og avfall har inngått partnerskap med Sintef Helgeland. Nå vil de søke midler til et forskningssamarbeid om sirkulær økonomi.

Med Sintef Helgeland i spissen søker de nå Forskningsrådet om støtte til en søknad om BIA-midler (Brukerstyrt Innovasjons Arena).

– Målet er å bygge et faglig tyngdepunkt innen sirkulær økonomi, slik at vi i fellesskap kan prioritere og initiere større FoU-satsinger fra blant annet BIA-programmet, sier daglig leder ved Sintef Helgeland, Susanne Nævermo Sand.

Vil styrke seg
BIA er et av Forskningsrådets største programmer og en viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA finansierer FoU-prosjekter med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og målet er at det skal gi høy verdiskaping både for de deltakende bedriftene og for samfunnet.

– Nordland har et sterkt og bredt næringsliv, og har store aktører innen sektorer som mineral og bergverk, havbruk, prosess- og leverandørindustri. Fylket har et næringsliv som kjennetegnes av lav grad av høyere utdanning og liten deltagelse i FoU-programmer og prosjekter. På tross av dette representerer Nordland noen av de sterkeste industrimiljøene i Norge. I dagens situasjon opplever disse et betydelig behov for å styrke seg inn mot markeds- og produktområder, teknologiutvikling og forskningsbasert innovasjon, spesielt i lys av omstilling i det norske næringslivet og av det grønne skiftet, sier Nævermo Sand.

Vil bygge et solid grunnlag
Med utgangspunkt i konkurransefortrinnene til næringslivet i Nordland innenfor ressurstilgang, ren energi, beliggenhet og kompetanse, vil nettverket fokusere på fagfeltet sirkulær økonomi som stadig får mer fokus fra akademia, forvaltning og industri. Noen av samarbeidspartnerne er Alcoa Mosjøen, Rana Gruber, Celsa Armeringsstål AS, Glencore Manganese Norway AS, Elkem Rana, Elkem Salten, Mo Industripark AS, Norcem, Iris- Salten og Kvarøy Fiskeoppdrett.

Vinteren 2016/2017 har deler av prosess- og mineralindustrien i Nordland samarbeidet om prosjektet “Strategisk posisjonering – nasjonalt senter for sirkulær økonomi”. Et av tre mål i prosjektet har vært å sette sammen og utvikle et partnerskap som kan samarbeide og løfte FoU-prosjekter på tvers av næringer innenfor fagområdet sirkulær økonomi, samtidig som den synliggjør den industrielle tyngden og kompetansen partnerskapet har på området. BIA-søknaden er et resultat av dette arbeidet fordi partnerne har et ønske om å videreføre samarbeidet inn i konkrete FoU-prosjekter samt bygge et solid grunnlag for en internasjonal spisskompetanse innenfor sirkulær økonomi.

Vil lykkes med sirkulær økonomi
Nettverket vil fokusere på teknologiutvikling og forskningsbasert innovasjon knyttet til fagområdet sirkulær økonomi innenfor bransjene. De vil vektlegge behovet for forskningsbasert kompetanse og teknologi, nye forretningsmodeller og prosesser, tidsmessige organisasjonsløsninger og ledelse for å lykkes med sirkulær økonomi.

­– Søknaden er nå sendt inn og vi venter på svar fra Forskingsrådet sentralt. Partnerskapet er selvfølgelig veldig spent på om vi kommer igjennom det tøffe nåløyet med å få etablert et slikt nettverket i Nordland. Dette kan være det første godkjente BIA-nettverket initiert fra Nordland og det er også en veldig viktig tellekant for SINTEF Helgeland som et nyetablert forskningsinstitutt, sier daglig leder ved SINTEF Helgeland, Susanne Nævermo Sand.

Del Del Del