Connie Hedegaard og Idar Kreutzer i ekspertutvalget for grønn konkurransekraft leverte sin rapport til regjeringen

Overleverte strategi for grønn konkurransekraft

28 oktober, 2016 14:57 Del Del Del

Ikke motsetning mellom en offensiv industristrategi i Norge, og veien mot lavutslippssamfunnet. Det var et av budskapene fra Idar Kreutzer i Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft som overleverte sin rapport til statsminister Erna Solberg og klimaminister Vidar Helgesen i dag.

Rapporten som ble overlevert skal med sine anbefalinger bidra til å sette retning fram mot lavutslippssamfunnet Norge i 2050.

– Forutsetningen for å lykkes med å nå ambisiøse klimamål, skape arbeidsplasser og sikre langsiktig verdiskapning, er at vi tør å peke ut en retning, sier Kreutzer. Han trakk fram «Veikart for prosessindustrien», et av 11 sektorveikart, som meget tydelig i sine ambisjoner om en nullvisjon med økt verdiskaping. Veikartet er ifølge ham et godt utgangspunkt for en dialog mellom myndigheter og industri for en offensiv industripolitikk.

Prinsipper for en grønn politikkutforming

Til sammen presenterer rapporten 65 anbefalinger, og også premissene som ligger til grunn for disse anbefalingene. De anbefaler følgende 10 prinsipper for politikkutforming:

  1. Forurenser skal betale
  2. Utslipp og andre eksternaliteter skal prises.
  3. Det vi skal ha mindre av, skal skattes mer. Det vi vil ha mer av skal skattes mindre.
  4. Det skal legges til rette for at forbrukere kan foreta informerte beslutninger.
  5. Offentlige anskaffelser skal være grønne.
  6. Planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050.
  7. Livssyklusperspektivet skal legges til grunn i offentlige investeringer og anskaffelser.
  8. Nye lovforslag skal inkludere en vurdering av CO2-effekter der det er relevant.
  9. Grønn konkurransekraft skal bygges på velfungerende markeder.
  10. Det skal rapporteres på det vi vil oppnå og det vi vil unngå.

Rapporten legger vekt på at staten må spille en mer aktiv rolle både som rammesetter og som offentlig innkjøper. Ifølge utvalget må ansvaret for omstillingen til grønn konkurransekraft og et lavutslippssamfunn ligge i regjeringen. Men det er en oppgave for alle deler av næringslivet, alle sektorer vil bli berørt av Parisavtalen. Veien og tiltakene fram mot lavutslippssamfunnet må konkretiseres med utgangspunkt i veikartene og et tett samspill mellom myndigheter og næringsliv.

-Ekspertutvalget har gjort et godt arbeid, og lyttet til industrien, sier adm. dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen. Jeg er meget fornøyd med de anbefalingene de kommer med, de treffer etter mitt skjønn for å sette retningen mot grønn konkurransekraft.

Les rapporten her: http://www.gronnkonkurransekraft.no/files/2016/10/Strategi-for-gr%C3%B8nn-konkurransekraft.pdf

Les veikartene her: http://www.gronnkonkurransekraft.no/linker/

Les ekspertutvalgets mandat her: http://www.gronnkonkurransekraft.no/files/2016/10/Mandat-for-gr%C3%B8nn-konkurransekraft.pdf

 

 

Del Del Del