Øverste rekke fra venstre: Terje Lillebjerka, Mo Industripark AS; Susanne Nævermo-Sand, SINTEF Helgeland; Per Anders Eidem, SINTEF Helgeland; Jack Ødegård, SINTEF MK; Alf Tore Haug, Elkem. Nederst fra venstre: Per Johan Høgberg, Celsa Armeringsstål as; Geir-Ove Storheil, Glencore Manganese Norway; Eli Hunnes, SINTEF Helgeland; Karl Anders Hoff, SINTEF MK; Terje Ditlefsen, Elkem Rana; Ellen Myrvold, Alcoa Mosjøen.

Prosessindustri i regionalt CO2-prosjekt

9 oktober, 2017 10:49 Del Del Del

I regi av SINTEF Helgeland ønsker prosessindustrien i Nordland å samarbeide i et nytt prosjekt med det formål å vurdere bedriftenes CO2-håndtering. Målet er å finne konkrete løsninger og muligheter for samlokalisering og integrasjon mellom CO2-fangst, bruk, felles lagring og transportløsninger.

Prosjektet har bakgrunn i Paris-avtalen samt Norsk Industri sitt nasjonale “Veikart for prosessindustrien” som kom i mai 2016.
“Veikart for CO2-håndtering for prosessindustrien i Nordland”, finansiert av Nordland fylkeskommune og åtte industribedrifter i landsdelen (Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Glencore Manganese Norway, Yara Glomfjord, Norcem Kjøpsvik, Mo Industripark AS), gir en oversikt over situasjonen for CO2-håndtering med fokus på teknologistatus, virkemidler og muligheter for CO2-fangst, transport og lagring (CCS) og utnyttelse av CO2 i Nordland fylke.
– Initiativet til å lage dette regionale veikartet ble tatt av SINTEF Helgeland i januar. Vi mener det er viktig å beskrive flere sentrale momenter for å gi en bakgrunn for det lokale og regionale perspektivet med fokus på muligheter for prosessindustrien i Nordland, sier prosjektleder ved SINTEF Helgeland, Eli Hunnes.

Høye kostnader
På bakgrunn av ”Veikart for CO2-håndtering for prosessindustrien i Nordland” jobber de nå med et nytt prosjekt, mot Gassnova for å vurdere CO2-håndtering for bedriftene i regionen. En gjennomgang av prosessindustrien i Nordland med fokus på dagens utslippssituasjon og spillvarmeutnyttelse viser at det er betydelige muligheter for etablering av CO2-håndtering i regionen.
– Nå har vi først og fremst kartlagt situasjonen. Ikke alle CO2-utslipp er tilgjengelige. Det som går gjennom piper er enklere å fange opp enn det som går diffust over tak, altså gjennom bygningskropper som ikke er helt tette. Med utgangspunkt i dagens teknologi er det svært vanskelig å fange opp slike diffuse utslipp.
CO2 har en del bruksområder, men da må man i første omgang fange den.

Den kan blant annet brukes til kjemikalier, algeproduksjon, drivstoff og drivhus, men felles for de fleste anvendelsesområdene er at den slippes ut igjen etter at den har blitt benyttet.
Alle bruksområder er i tillegg knyttet til store utgifter, noe selve CO2-fangsten også vil ha, noe som igjen vil påføre industrien store kostnader.
– Vi trenger en høy grad av politisk vilje og innføring av nasjonale insentiver, sier Hunnes.

Fange og lagre
Gassnova er et statlig eid selskap som har fått i oppdrag å bidra til løsninger som gjør at CO2 kan fanges og lagres.
– Den norske stat har sagt at de skal ta seg av transport og permanent lagring av CO2 om den blir fanget opp. Det er tenkt at man kan lagre denne på Smeheia utenfor Kollsnes i Hordaland.
Det eksisterer allerede fullskala anlegg for CO2-fangst i verden, men de er hovedsakelig tilknyttet store oljefelt noe som gjør at fangst av CO2 er lønnsomt. Ved å tilføre CO2 i for eksempel en borebrønnen kan det bidra til å få ut mer olje.
– Man kan tenke seg til at dette kunne ha blitt gjort på norsk sokkel også, men per dags dato er det for lite CO2 på sokkelen, vi har for små kilder og de er for spredt. Det er i tillegg ingen som er villige til å betale særlig mye for denne gassen. De aktørene som tenker seg at man kan bruke CO2 som drivstoff, ser nok for seg å kunne ta den i bruk gratis, men den er definitivt ikke kostnadsfri. Det er allerede noen som har betalt dyrt for å fange den opp. CO2-fangst er en energikrevende prosess, og det er en fordel å plassere anlegg på steder hvor det finnes overskuddsvarme. I 2022 har man planlagt drift av et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst ved Norcem Brevik og Yara i Porsgrunn, forteller Prosjektlederen.

Utvikler prosjektskisse
– SINTEF Helgeland har blitt sterkt oppfordret av Gassnova om å komme med et prosjektforslag på CO2-håndtering og etablering av en CO2-hub hvor det er mulighet for å hente denne gassen og frakte den med båt til der den skal kunne lagres, sier Hunnes.
Gassnova gir bare støtte til prosjekt der lagring er involvert da deres visjon er å få gassen bort fra atmosfæren.
– Vi jobber derfor med en prosjektskisse som kan få støtte fra Gassnova. Mitt inntrykk er at industrien føler en forpliktelse, og lokale industribedrifter er klar over at de må tenke i disse baner og tar dette på dypeste alvor, avslutter Hunnes.

Del Del Del