- Regjeringen må våkne, sier adm. dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen

Sirkulær økonomi – mer enn bare et begrep?

2 november, 2018 13:42 Del Del Del

Norsk næringsliv og industri er på noen områder allerede verdensledende innen sirkulær økonomi. Allikevel henger vi etter i utformingen av nasjonale strategier for at vi skal styrke konkurransekraften og bli enda mer bærekraftige her til lands.

Smartere produksjon
Sirkulær økonomi er helt avgjørende for at vi skal kunne produsere produkter og varer med minst mulig fotavtrykk både med tanke på utslipp og for miljø i henhold til vedtatte internasjonale forpliktelser. Industrien kan gjennom å etablere smarte, grønne strategier øke sin konkurransekraft betydelig ved at man  reduserer utslipp og ikke minst reduserer sløsing av råvarer og energi.

Mangler nasjonale føringer
I Norge har sirkulær økonomi som konsept enda ikke fått skikkelig fotfeste, men det finnes spredte miljø som har tatt ulike initiativ. Disse miljøene opererer i stor grad uavhengige av hverandre grunnet en manglende overordnet nasjonal strategi. Det er på tide at regjeringen våkner og skjønner verdien og viktigheten av nasjonale føringer.

I EU har man kommet lengre og her har man etablert en sektorovergripende plan for sirkulær økonomi. Våre nordiske naboland har nyttiggjort seg EU sitt arbeid og er i ferd med å styrke sitt industri- og næringsperspektiv ved hjelp av sirkulærøkonomisk tankesett – Dette bør vi ta lærdom av.

Sverige har kartlagt råvarebruken og funnet ut at verdier tilsvarende 55 milliarder SEK er på avveie. I Finland har man utarbeidet et sirkulært veikart og i Danmark har man utarbeidet og vedtatt en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Vi har med andre ord en jobb å gjøre skal vi henge med.

Det store bildet
Norge er kjent som et land med høy integritet som er ledende på miljø og bærekraft. Vi er definert inn i Arktis og nordområdene, en region som de senere årene har høstet stadig mer internasjonal oppmerksomhet. Et økende antall stater melder også sine interesser for både forvaltning av naturressurser og suverenitetshevdelse på både land og havområder i nord.

Samtidig er den delen av verden vi bor i definert som sårbare områder og verneinteressene står derfor meget sterkt. Det er derfor viktig å bygge legitimitet i befolkningen både nasjonalt og globalt, kanskje særlig blant våre nærmeste naboer i EU, når det gjelder utnyttelse av naturressursene regionen vår er særlig rik på.

Det er her sirkulær økonomien blir viktig. Ved å etablere nasjonale, sirkulærøkonomiske strategier vil Norge tydelig demonstrere vilje til å utvinne naturressurser verden trenger på en bærekraftig og grønn måte. Dette vil være et nyttig geopolitisk verktøy for oss i en verden som dreier i en stadig mer proteksjonistisk retning.

Fragmenterte satsinger
Legitimitet i forbindelse med å nyttiggjøre seg naturressursene våre er knyttet til forhold som produksjon med lave eller ingen utslipp, energiregnskap og utnyttelsesgrad av innsatsfaktorer. Måten vi utvinner naturressursene våre på har alt å si, og industrien er langt fremme i Norge. Dette vil bli et større konkurransefortrinn i fremtiden etter hvert som stadig flere land ser verdien av å satse på bærekraft. Derfor haster det med å få på plass en sektorovergripende nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Sirkulær21-prosess
Satsingen på bærekraft og sirkulær økonomi her til lands er fragmentert og behovet for en koordinerende og utviklende kraft er stor. Regjeringen bør sette i gang en 21-prosess innenfor Sirkulær økonomi – Sirkulær21, som vil kunne samle initiativer og spisse innsatsen, slik andre 21 prosesser har greid.

Sirkulær21 må være en tverrsektoriell prosess på samme måte som Digital21. Begge prosessene vil for øvrig henge tett sammen, noe som er poengtert av blant andre Ellen McArthur Foundation i deres rapport om Sirkulær økonomi fra 2016 utarbeidet på oppdrag fra WEF. Her slås det fast at forutsetningen for å lykkes med sirkulær økonomi er at man lykkes med nasjonal digitalisering.

Fremtidens ressursforbruk
Fremtidens produksjon vil være avhengig av utvinning av mer naturressurser, i tillegg til resirkulering. Det vil være avgjørende at de nye ressursene blir en del av en evig loop sammen med ressurser som allerede er utvunnet. Dette kommer vi ikke unna da jorden vil gå tom for edle metaller og mineraler innen få år dersom utvinningsraten vi har i dag fortsetter uten en sirkulærøkonomisk tankegang. Sirkulær økonomi må være en del av hvordan vi tenker, produserer og konsumerer – i alle sektorer.

Del Del Del