170 lengdemeter av omfatningsmoloen ble dratt under vann den 5. juni grunnet et undersjøisk ras i Ranfjorden.

Skredvuderingsrapport etter moloraset peker på flere mulige årsaker

10 juli, 2020 16:13 Del Del Del

Multiconsults rapport etter molo-raset i Langneset 5. juni vurderer at et undersjøisk skred i området utenfor moloen er årsaken til utglidningen. Det undersjøiske skredet kan ha én årsak eller det kan ha flere årsaker som tilfeldigvis hendte samtidig, poengterer rapporten.

 
Høyt trykk
Fredag 5. juni 2020 raste 170 lengdemeter av avgrensningsmoloen i Langneset som var under oppføring på Mo Industriparks område ut. Den geotekniske skredvurderingsrapporten som nå foreligger peker på flere mulige årsaksforhold for det undersjøiske skredet som forplantet seg innover mot land og tok med seg den nyutlagte moloen.
– Det vurderes at høyt poretrykk i underliggende morenelag har hatt en medvirkende årsak til det undersjøiske skredet. Skredet kan ha startet i marbakken lang tid før utfyllingen for molo startet, og kan ha utviklet seg over tid, før den siste delen av grunnen raste ut med moloen, forklarer Kjell Inge Sævdal, geotekniker i Multiconsult.

20 000 kubikk stein fra moloen ligger nå under vann og havbunnen i området er senket med 10 meter.

Flere mulige årsaker
Hva som er årsaken til det høye poreovertrykket drøftes i rapporten, og flere forhold vurderes å være mulige årsaker. Naturlig høyt poretrykk i grunnen som følge av en spesiell vinter med mye nedbør og lite frost, kan være en medvirkende faktor. Skredet skjedde i slutten av en periode med uvanlig mange skred i distriktet. Nye vannveier i grunnen som følge av ny vanntunnel boret gjennom berg til Åga, oppfylling og terrengendringer ellers i Langneset, kan også påvirke hvordan vannet dreneres og dermed at trykket flyttes vestover mot Langneset, heter det i rapporten.

Sævdal forteller at publikumsobservasjoner har vært viktige bidrag i vurderingen av mulige skredårsaker.
– I tiden etter skredet har det fremkommet flere interessante opplysninger om hendelser forut for og etter skredet som har vært med på å belyse saken. Vi takker for opplysninger og informasjon som har kommet inn fra publikum, de har vært til stor hjelp, sier geoteknikeren.


Umiddelbare tiltak

Umiddelbart etter skredet ble det iverksatt undersøkelser i form av bunnkotekartlegging og geotekniske undersøkelser på land for å avklare omfang av skredet samt risiko for at videre skredutvikling ville kunne nå jernbanen. Etter undersøkelse ble utført ble risikoen for dette vurdert som lav, men det er opprettholdt registrering av rystelser i jernbanefyllinga samt ukentlige inspeksjoner på land.

Eiendomssjef i MIP as, Arne Westgård sier dialogen mellom partene har vært god.
– Vi har vært i jevnlig kontakt med Multiconsult, kommunen, BaneNor og andre berørte parter siden skredet 5. juni. Det har vært en smidig prosess og nødvendige tiltak og funn har blitt fortløpende rapportert. Skredvurderingsrapporten vil være en del av underlaget i det videre arbeidet med mulig tilsyn og eventuelle planer fremover for Langneset, sier Westgård.

Overvåkes fortsatt
Skredområdet holdes fortsatt under oppsikt.
– Det er ikke registrert noen videre skredaktivitet i området. Rystelsesmålinger på jernbanen vil opprettholdes samt ukentlige befaringer av geotekniker. Det planlegges å gjennomføre ny bunnkotekartlegging av sjøbunnen for å avklare status på skredkantene og sjekke om disse har flatet mer ut og hvorvidt det har vært nye bevegelser i området i og utenfor marbakken siden forrige kartlegging, avslutter Sævdal.

Arbeidene på omfatningsmoloen ble stanset umiddelbart 5. juni på ubestemt tid. Mo Industripark AS er tiltakshaver, Multiconsult Norge AS er ansvarlig prosjekterende, og Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS er utførende entreprenør i moloarbeidet.

Denne saken ble sendt ut som pressemelding 10. juli.

 

Del Del Del