Henrik Johansen orienterer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og daværende statssekretær Bård Håksrud om planene for Polarsirkelen lufthavn i mars 2014.

Statsbudsjettet for 2016 – god nyhet om finansiering av nye lufthavner

8 oktober, 2015 13:33 Del Del Del

– Regjeringen følger opp NTP og Avinormeldingen og vil vurdere hvordan staten kan tilføre Avinor midler til å gjennomføre investeringer i nye lufthavner.

 Dette skriver Polarsirkelen Lufthavnutviking i en pressemelding onsdag 7. oktober, i forbindelse med framlegging av Statsbudsjettet.

Videre i pressemeldingen står det:

 

I samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2016 er nyheten omtalt på følgende måte:

«I Meld. St. 38 (2012–2013), jf. Innst. 492 S (2012–2013), ble det lagt opp til at staten skal tilføre Avinor midler for å kunne gjennomføre investeringer i nye lufthavner. Samferdselsdepartementet vil vurdere på hvilken måte staten kan til­føre Avinor investeringsmidler og komme tilbake til Stortinget når prosjektene er tilstrekkelig planlagt og kvalitetssikret».

  • Av de aktuelle flyplassprosjektene er det ny regional lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana som er kommet suverent lengst i planleggingen. Det er derfor dette prosjektet som er aktuelt for statlig finansiering i nær fram­tid. Regjeringens beslutning er en god nyhet for næringsliv og befolkning i vår region. Ny flyplass vil også bli en viktig vekstimpuls for Nordland som helhet, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Avinors planlegging av ny stor lufthavn i Mo i Rana er omtalt flere steder i Samferdselsdepartementets budsjett for 2016:

Under Luftfartsformål (vår utheving):

«I Sundvolden-erklæringen har regjeringen lagt opp til å føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk basert på forståelsen av at flytrafikken er en sentral del av det norske transportnettet. Der det er hensiktsmessig vil regjeringen bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner.

Departementet har bedt Avinor AS utrede flytting av rullebanen ved Bodø lufthavn og utforme en søknad om konsesjon for en ny lufthavn i Mo i Rana.»

«Videre har Avinor fått i oppdrag å starte planlegging og å utforme en søknad om konsesjon for en ny lufthavn på Helgeland i Mo i Rana, samt sluttføre flyfaglige utredninger ved Hammerfest og i Lofoten, jf. Meld. St. 38 (2012–2013) Verksemda til Avinor AS og Innst 492 S (2012–2013) og Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan

2014–2023 og Innst 450 S (2012–2013). Samferdselsdepartementet har også fått gjennomført en ekstern utredning av konsekvenser av å endre lufthavnstrukturen på Helgeland, herunder oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser.»

Under Korridoromtale:

«Samferdselsdepartementet tek våren 2016 sikte på å lyse ut nytt anbod på regionale ruteflygingar i dei fire nordlegaste fylka. Nye kontraktar vil gjelde frå 1. april 2017. Samferdselsdepartementet har gitt Avinor AS i oppdrag å plan­leggje og utforme søknad om konsesjon for ei ny lufthamn ved Mo i Rana. Samstundes har departementet fått gjennomført ei ekstern utgreiing av regionale konsekvensar ved ei ev. endring av lufthamnstrukturen på Helgeland.»

 

Kommentarer fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Regjeringen viser at de er opptatt av å sikre en effektiv framdrift i arbeidet med ny flyplass ved Mo i Rana. De har bedt Avinor om å planlegge en stor, regional lufthavn som er dimensjonert for å betjene passasjerflyene som trafikkerer våre største flyplasser. Dette vil føre til konkurranse og et sterkt forbedret flytilbud på Helgeland, noe som vil komme både folk og næringsliv i regionen til gode. Avinor har opplyst om at konsesjonssøknaden skal være klar før årsskiftet. Det som er viktig for næringslivet er at detaljplanleggingen nå ferdigstilles, slik at nasjonale myndigheter kan beslutte byggestart i 2016 for at gravemaskinene settes i arbeid i 2017.

Vekstpotensialet som ligger i det rike ressurs­grunnlaget som finnes i regionen er stort, og framtidsutsiktene er gode innen både metall- og gruveindustri, sjømat produksjon, olje/gass-relatert aktivitet og reiseliv med alle ring­virkninger som det medfører. Da må infra­strukturen på plass, ikke minst også for å gi økt bolyst og et bedre flytilbud for folk flest. Det handler om å legge til rette for å kunne utvikle og bygge fremtidens Helgeland.

Det har vært et uttalt behov på Helgeland over flere tiår med ønske om å få på plass et bedre flytilbud, et tilbud på nivå med Norge for øvrig. – Næringslivet, representert ved hjørne­steins­bedriftene i åtte kommuner i regionen, har sam­arbeidet om å konkretisere dette. Så langt er det investert 30 millioner på fremdrift gjennom analyser, utredninger og planverk. Rådgiver for prosessen har vært Avinor. Dette er et av historiens største samarbeidsprosjekt på Helgeland.

Daglig leder Henrik Johansen, Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Del Del Del