Sterk på presentasjonen – svak på tiltakene

25 mars, 2013 12:00 Del Del Del

– Regjeringen presenterer mineralnæringen og grunnforutsetningene for å lykkes svært bra. Tiltakene er imidlertid ikke er så ambisiøse. Det blir derfor svært spennende å se hvordan næringsdepartementet vil jobbe videre med tiltakene.

Dette sier styreleder Susanne Nævermo-Sand i Mineralklynge Nord i en kommentar til mineralmeldingen som næringsminister Trond Giske la frem onsdag 13. mars.

Susanne Nævermo-Sand mener det er en god bredde og gode strategier i mineralmeldingen. Dette er en melding som bransjen har ventet med spenning på, og som blant annet ble etterlyst under GeoNord-konferansen i månedsskiftet januar – februar i Mo i Rana.

– Meldingen presenterer et svært bra bakteppe og et meget godt handlingsrom for næringsutvikling i Nord-Norge. Mineralklynge Nord er tatt med som et tiltak, og generelt sett er Nord-Norge svært godt presentert i meldingen, sier Nævermo-Sand.

Hun mener at mineralstrategien må sees i sammenheng med nordområdesatsingen, og derfor legges det et meget stort ansvar på næringen i Nord-Norge for å få satt ut i livet en holdbar og langsiktig mineralutvikling i landsdelen.

– Her har Mineralklynge Nord en klar posisjon, og vi skal videreføre vårt arbeid for landsdelen, sier hun.

Et annet område i mineralmeldingen, som styrelederen i Mineralklynge Nord vil trekke frem som meget bra i meldingen, er at den åpner for samhandling på tvers av næringer og for samhandling med kultur- og miljøvernaktører.

Hun peker også på at meldingen åpner for at den norske mineralnæringen gjennom denne meldingen kan posisjonere seg for det internasjonale markedet.

– I forhold til den svenske mineralmeldingen er den derimot svak på tiltak. Der er svenskene langt mer konkret på det de skal jobbe med, sier Susanne Nævermo-Sand, styreleder i Mineralklynge Nord.

 

Fire hovedmål

I sin pressemelding viser Nærings- og handelsdepartementet til at det skal satses aktivt på å kartlegge mineralressursene i Norge. Målet er at 75 prosent av Norge skal kartlegges med avansert utstyr.

– Lønnsomme mineralbedrifter gir økt verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Nye mineralprosjekter kan gi store positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Pressemeldingen peker på at Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i, og at myndighetene skal bidra med gode rammebetingelser.

– Mineralbedriftene må selv utnytte mulighetene. Mineralvirksomhet skal drives bærekraftig. Bedriftene må ta i bruk moderne teknologi og effektive driftsmetoder, sier Giske.

Regjeringen har fire hovedmålsetninger for mineralnæringen. Disse er:

 

1.         En verdiskapende og lønnsom mineralnæring med god vekstkraft.

2.         Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger.

3.         Forutsigbar og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor for alle statlige, regionale og kommunale myndigheters praktisering av regelverk overfor næringen.

4.         Vekstkraften i næringen skal styrkes gjennom fortsatt satsing på mineralkartlegging, tilgang på informasjon om norske mineralressurser, bedre ressursplanlegging, fortsatt utvikling av mineralforvaltningen og satsing på kunnskap og tilgang på kompetent arbeidskraft.

 

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 2, 2013. Klikk her: GS2_9_2013

Del Del Del