Seniorforsker Eli Hunnes ved Sintef Helgeland skal utarbeide CO2 veikart i samarbeid med prosessindustrien i Nordland.

Veikart for reduksjon av CO2-utslipp

15 mai, 2017 14:07 Del Del Del

 

Sintef Helgeland setter nå i gang arbeidet med et veikart som skal se på tiltak for å redusere CO2-utslipp fra prosessindustribedriftene i Nordland. Prosjektet er en regional oppfølging av det nasjonale veikartet som kom i fjor. I veikartet for Nordlandsindustrien har Sintef Helgeland fått med seg bedrifter fra hele fylket.

Målet er, etter modell av det nasjonale veikartet, å beskrive tekniske løsninger for reduksjon av CO2-utslipp fra prosessindustrien i Nordland. Prosjektet har fått tilskudd fra Nordland fylkeskommune, som ser det som et viktig tiltak knyttet til oppfølgingen av fylkets industristrategi. Strategien har som hovedmål å synliggjøre og å styrke konkurransekraften til industrien i Nordland.

 

Skal redusere klimagassutslipp

Norge har forpliktelser til Parisavtalen, og skal redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030. En betydelig del av utslippsreduksjonene må tas i industrien. Prosessindustrien står i dag for ca. 20 prosent av norske klimagassutslipp. Samtidig er de uten sammenligning den sektoren som allerede har gjort størst innsats med å redusere utslippene. Siden 1990 har prosessindustrien i Norge redusert utslippene med nær 40%, samtidig som produksjonen økte med 37%. I «Veikart for prosessindustrien», som kom på bestilling fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, er hovedmålet for en samlet industri økt verdiskapning med nullutslipp i 2050. Det skal ifølge veikartet skje ved innføring av ny prosessteknologi, CO2 fangstteknologi og energieffektiviseringstiltak. I tillegg skal man bytte fra fossile til biologiske karbonkilder, noe som bidrar til CO2-nøytral produksjon.

Veikartet ble av ekspertutvalget holdt fram som meget tydelig i sine ambisjoner, som et godt utgangspunkt for en offensiv industripolitikk i Norge, og som en del av løsningen fram mot et lavutslippsamfunn.

 

Beskrive muligheter og barrierer i Nordland

Prosessindustrien i Nordland er en viktig del av dette bildet. Med rik tilgang på fornybar kraft, mineraler og ikke minst industrikompetanse og infrastruktur ligger forholdene til rette for bærekraftig industriproduksjon.

– Sintef ønsker å beskrive tekniske muligheter og barrierer for å nå utslippsmålene til bedriftene på samme måte som i det nasjonale veikartet, men på et regionalt nivå, sier Susanne Nævermo Sand og Eli Hunnes i Sintef Helgeland. Dette skal vi gjøre i tett samarbeid med industripartnerne våre. Allerede i januar i år hadde vi en workshop hvor CO2-håndtering var tema med bedriftene og flere eksperter fra Sintef. Der ble vi enige om å samarbeide om et eget veikart for Nordlandsindustrien.

Nordland har i dag flere industribedrifter med store klimagassutslipp i nasjonal målestokk. Industribedriftene i tilknytning til Mo Industripark har et årlig CO2 utslipp på ca. 560 000 tonn, tilsvarende Norges 5. største utslippskilde. Alcoa Mosjøen (400 000 tonn) er det 8. største utslipp. Samlet har regionen et utslipp på 2 millioner tonn CO2 per år. Disse bedriftene representerer stålindustri, aluminium, gruvedrift, sement og ulike typer ferrolegeringsindustri.

Det er viktig å få fram at det ikke er et alternativ å legge ned industri i Nordland for å redusere utslippene. Det vil føre til såkalt karbonlekkasje, noe som betyr at industrien flyttes til land hvor produksjonen har større klimafotavtrykk, og som dermed gir økte globale klimagassutslipp.

 

Vise potensialet for grønn industrivekst

Den globale etterspørselen etter produkter som mineraler og metaller er økende. Hvordan disse produktene produseres spiller en viktig rolle for å få ned utslippene. Det gir prosessindustrien i Nordland store muligheter inn mot et grønt skifte. I Nordland produseres dette med fornybar vannkraft, og store investeringer i miljøteknologi og kompetanse. Å få fram tiltak for å redusere CO2-utslippene gir også gode muligheter for å skape nye arbeidsplasser og forretningsmodeller knyttet til miljøtiltakene som beskrives.

– Et regionalt veikart er viktig, sier Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS. Vi skal dokumentere betydningen industrien i Nordland har for å redusere CO2-utslippene, både nasjonalt og globalt. Vi må få frem konkrete eksempler. Slike eksempler er viktig for industrien selv som skal sette målsettinger for det videre arbeidet, og også for å synliggjøre potensialet for politikere og andre viktige målgrupper. At alle de store industrimiljøene i Nordland samarbeider om dette gir oss også muligheten til å hente ut synergier både når det gjelder kostnader, miljøgevinster og nyetableringer. Løsningene ligger i FoU-samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljø, og vi er svært fornøyd med at Sintef har fått i gang dette prosjektet.

 

Prosjektpartnere «Veikart for CO2-håndtering fra regional prosessindustri i Nordland:

Sintef Helgeland (prosjekteier), Sintef Materialer og kjemi (prosjektleder), Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Glencore Manganese Norway, Yara Glomfjord, Norcem Kjøpsvik, Mo Industripark AS

 

Del Del Del