Statsminister Erna Solberg, sammen med Anita Sollie, under statsministerens besøk i Mo Industripark onsdag 2. september 2015.

MIP i møte med statsministeren

1 February, 2016 11:32 Del Del Del

Innlegget til Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS ved møtet med statsminister Erna Solberg, 26. januar 2016.

Kjære Statsminister!

I Mo Industripark er vi positive til regjeringens omstillingsarbeid.

Ny industrimelding, energimelding, styrking av miljøteknologifondet og etablering av ekspertutvalg om grønn omstilling er alle gode eksempler på vilje til endring.

Det er tydelig at regjeringen forstår alvoret i behovet for en omstilling ikke bare knyttet til klima, men også at vi opprettholder nasjonale inntekter da disse står i fare for å minke som følge av lavere etterspørsel etter olje og gass i fremtiden.

Ingen region i Europa er bedre posisjonert til å møte innholdet i Paris-avtalen enn Nordland.

Vår teknologi og våre ressurser i nord bygger broen til fornybarsamfunnet og er innrettet mot den europeiske etterspørselen etter lavutslippsprodukter, fornybar energi og mat.

Vi oppfordrer til å ta ressursgrunnlaget i Nord-Norge i bruk og derved forsterke satsingen på omstilling. Det er store muligheter i det å koble petroleumsnæringen opp mot prosessindustri, havbruk og mineral. Det sterke industrimiljøet i Nordland danner et solid grunnlag for å kunne videreutvikle grønn industri basert på naturressurser ved å fokusere på forskning og utvikling. Kort kan nevnes muligheter knyttet til fangst av CO2, alger- og fiskefor produsert ved hjelp av gjenvunnet energi fra industrien- og kondensat fra ilandføringsanlegg i Nord-Norge. Bruk av gass i produksjon av metall og aluminium har også et stort potensial, men det må gjøres lønnsomt å produsere grønt. Både verdiskaping og utslippsreduksjoner øker ved å eksportere f.eks. metall og megabyte i stedet for ren kraft.

Nordland opplever en betydelig sterkere økonomisk vekst enn resten av landet nettopp knyttet til eksport av varer produsert ved hjelp av naturressurser. Dette er et tydelig signal på at Nord-Norge må styrkes slik at vi kan beholde våre komparative fortrinn innen klimavennlige løsninger.

Men Nord-Norge har blant landets svakeste utvikling i befolkningsvekst. Skal man lykkes i å etablere nye inntekter til nasjonal velferd må det legges til rette for vekst ved å sikre arbeidskapasitet, bolyst og infrastruktur i nord.

 

 

Del Del Del