Illustrasjon av Arven, Leirfjord

Mo Industripark går inn som medeier i Arven

2 september, 2022 12:23 Del Del Del

Det skal nå bygges opp et helt nytt nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter for fornybar energi på Helgeland. Arven heter det, og skal bygges i Leirfjord kommune. For å støtte opp under utviklingen går Mo Industripark nå inn som medeier.

Fornybar energi som identitet

Arven skal formidle historier om produksjon og forbruk av fornybar energi fra og til hele landet. Hovedfokus skal være fremtidsbilder og ny kunnskap som kan forbedre debatter om det grønne skiftet.

– Industrien i Mo Industripark drives på hundre prosent fornybar energi. Dette er en del av vår identitet. Ikke bare som bedrifter, men som samfunn, sier Arve Ulriksen, adm.dir. i Mo Industripark.

– Vi bygger videre på vår industrihistorie når vi framover skal bygge vår industriframtid. Når vi går inn som medeier i Arven, er det ikke fordi vi vil bygge et museum over historien. Tvert imot, vi deler ambisjonen om at dette skal være et nasjonalt kompetansesenter og en katalysator for videre utvikling i regionen, fortsetter han.

Industrien er avhengig av fornybar energi

Industrien over hele landet har blitt bygd opp som følge av nærheten til fornybar kraftproduksjon. Det gjelder ikke minst i industrien på Helgeland.

– Arven ligger midt i en region hvor naturen velsigner oss med store mengder energi, i form av vann og vind. Kraftforedlende industri sørger for at dette blir videreforedlet ytterligere. Som i utallige generasjoner før oss, høster også vår moderne industri av naturens evige kretsløp. Vi bidrar med arbeidsplasser og levende samfunn, sier Ulriksen.

I en tid der flyttestrømmene har gått fra distriktene til de store byene, er det også viktig å vise at distriktene har store muligheter for å legge til rette for levende lokalsamfunn for framtida, nettopp gjennom å satse på industri og fornybar energi, sier Ulriksen.

– Det at Arven skal ligge her i Leirfjorden peker også på noe helt sentralt: Det er i distriktene at kompetansen og infrastrukturen for høsting av fornybar energi ligger. Og fornybar energi er nøkkelen til distriktenes framtid: Bærekraftig industri som står seg inn i en klimavennlig framtid, sier Ulriksen.

Foran Øvre Forsland kraftverk. F.v: Arve Ulriksen (adm.dir. Mo Industripark), Torkil Nersund (konserndirektør vannkraft, Helgeland Kraft) og Lilliann Sørensen (daglig leder i Arven)

En turistattraksjon

Arven baserer seg på digital formidling, som kan deles av samarbeidsaktører fra hele landet. For eksempel gjennom VR-briller, spill til nettbrett og skjermer, eller praktiske oppgaver som kan brukes i undervisning.

Kunnskaps- og opplevelsessenter Lilliann Sørensen, prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland og daglig leder i Arven, er veldig glad for å at industrien i regionen stiller seg bak prosjektet. Hun mener det er viktig for at Arven skal bli et kunnskapssenter for hele landet. Arven skal formidle historier om fornybar energi og den verdiskapingen vi får ut av denne, og her spiller industrien en veldig viktig rolle.

Arven skal etableres i forbindelse med Øvre Forsland, et vannkraftverk som har vunnet internasjonale arkitekturpriser.

– Vi planlegger også for at dette skal bli en turistattraksjon i verdensklasse, et naturlig stoppested på veien gjennom Norge. Det blir et perfekt utgangspunkt for læring og opplevelser, blant storslått natur og moderne arkitektur. Vi bor i en region som skal stå fremst i det grønne skiftet, og det er her vi skal finne fremtidens energiløsninger. Et slikt senter vil skape bolyst og bli-lyst for innbyggerne i regionen, sier Sørensen.

Om Arven

  • Nettside: kraftarven.no
  • Hva: Arven skal bli et nasjonal kunnskaps- og opplevelsessenter for fremtidens fornybarsamfunn. Senteret skal ligge i Forslandsdalen i Leirfjord, Nordland.
  • Hvorfor: Overgangen til fornybarsamfunnet er den største utfordringen i vår tid. Vannkraft er Norges viktigste kilde til fornybar energi, og er selve fundamentet i vårt energisystem. Fremover vil vi trenge flere bærekraftige energikilder for å dekke et økende kraftbehov. For å klare dette må vi lære av hverandre – på tvers av bransjer og generasjoner. Da trenger vi et sted hvor kunnskap kan møtes, og som speiler fremtidens muligheter i lys av vår egen krafthistorie.
  • Eiere: Kunnskapsparken Helgeland, Vitensenter Nordland, Helgeland Kraft, Leirfjord Kommune, Salten Kraftsamband, Nordkraft og Mo Industripark
Del Del Del