ACDC har endret seg fra å være tilrettelegger for eksterne aktører til å være egen aktør, sier Jan Erik Svensson, daglig leder i Arctic Circle Data Center AS.

ACDC – datasenter med miljøledende teknologi

5 oktober, 2016 10:04 Del Del Del

ACDC satser på mer energieffektiv og miljøvennlig datasenterdrift. Nå tar de steget fra utvikling til drift, og de har stor tro på at deres konsept vil gjøre en forskjell.

– Vi mener vår datasenterløsning vi gi en langt bedre energimessig og effektiv drift, og derved også langt bedre ressursmessig måte å drive datasentre på. Dette vil være viktig framover, med de store klimautfordringene, sier daglig leder Jan Erik Svensson i Arctic Circle Data Center AS (ACDC).

Han forteller at ACDC fra årsskiftet 2015-2016 gikk over i fasen som aktivt selskap, og der de har tatt beslutning om egen datasenterdrift. Bak dette ligger det analyser av både teknologi, markedsforhold og konsekvensene av energiforbruk i bransjen. ACDC mener det vil komme krav om langt mer energieffektive datasentre.

– Datasenterindustrien vil også møte krav til klimavennlige løsninger etter Paris-avtalen, mener Svensson.

Selskapet har i dag to ansatte. I tillegg til Svensson er Øyvind Bakksjø ansatt som teknisk sjef, fra 1. juli 2016. Han har opprinnelse fra Helgeland og har yrkeserfaring fra flere større IT-virksomheter, blant annet i Google, Telenor og sist i Yahoo.

Flere ansettelser vil komme avhengig av framdriften i videreutvikling av selskapet.

 

Tre forretningsområder

Virksomheten i ACDC er nå konsentrert på tre felt. Det er ACDC Cloud, ACDC Site og ACDC IX.

Gjennom ACDC Cloud skal selskapet tilby skytjenester med konkurransedyktige løsninger. Det er få som tilbyr cloud-tjenester i Norge, med en total pakke. Mange aktører tilbyr skytjenester innenfor begrensede felt.

– Vi er i fasen med å utvikle tjenesten til fullverdig produkt. Et pilotprosjekt gjennomføres med optimalisering av prototype og programvare for løsningen som skal settes i drift, sier Jan Erik Svensson.

Svensson fortsetter:

– Målet er å optimalisere løsninger for drift som tilbyr løsninger; enklere, bedre og raskere enn andre aktører i markedet, sier han.

Han mener det er fullt ut mulig, da det i bransjen i dag er lite fokus på dette området.

– Vi baserer vår utvikling i stor grad på åpne løsninger, som for eksempel open compute og open stack. Dette er miljøer som er i kontinuerlig utvikling, og hvor deltakerne kommer fra stort sett alle kjente IT- og data-aktører rundt om i verden.

Utstyret for prototypen er satt i bestilling, med levering i månedsskiftet august-september. Vi har derfor satt oss som målsetting å starte driften av piloten tidlig i høst, sier han.

 

ACDC Site

ACDC har lenge arbeidet med å utvikle lokaliteter for en mulig lokalisering av datasentre.

– Vi har bestemt oss for at vi skal se på mulighet for selv å bygge og drifte datasenter i egen regi, sier Jan Erik Svensson.

Han forteller at de til dette formålet har noen tomter som er aktuelle for bygging. Sommeren 2016 utarbeider de design av elektriske og mekaniske løsninger for datasenteret. Designet vil være modulært og skalerbart, og fullt utbygd vil det ha en størrelse på opp mot 10.000 kvadratmeter.

– For kundene i datasenteret vil vi tilby vår skyløsning, sier Svensson.

Når det gjelder satsing på utbygging av store datasentre i Nordland, så har ACDC inngått samarbeid med miljøet i Bodø gjennom det nyetablerte selskapet Arctic Host AS. Dette har Nordland fylkeskommune støttet med tre millioner kroner. Arbeidet i Arctic Host skjer uavhengig av ACDC.

– Vår forretningside for datasentre er forskjellig fra de som store aktører bygger opp. Vi satser på optimalisering av systemene, samt optimal utnyttelse av kapasiteten i datasenteret. Det vil føre til mer effektiv utnyttelse av energi, lavere investeringer og lavere driftskostnader, mener han.

Selskapet har en utviklingsplan med et datasenter på 5 Megawatt og et på 10 Megawatt. De to anleggene vil ha forskjell på infrastruktur, som kjøling, tilgang på energi, med mer.

Begge de to vil være modulerbar, som betyr at de kan bygges ut over tid, og samtidig med krav til fleksibilitet.

Et datasenter på 5 Megawatt vil ha behov for arealer på 5000 kvadratmeter. Det vil bestå av en stor hall, delt opp i seksjoner for dataracker. Dette planlegger vi å bygge i Rana, og med byggeplan i 2018.

Når piloten er ferdig kjørt, etter planen i august 2017, skal de så starte med å tilby tjenestene i markedet. Det er konseptet som de utvikler i ACDC Cloud som skal brukes i ACDC Site.

Utbygging vil skje høsten etter. Totalt vil deres konsept for et datasenter på 5 Megawatt bety en total investering på 300 millioner kroner. Denne vil skje trinnvis.

– Neste år må vi ut og finne partnere for å finansiere opp dette, både finansielle og industrielle partnere, sier Svensson.

 

ACDC IX

Det tredje feltet for ACDC er innenfor internett exchange. Her arbeides det for å etablere et knutepunkt for internett-trafikk med internasjonal sjøkabel inn til Mo i Rana.

– Dette vil først og fremst få svært stor betydning i et internasjonalt perspektiv, da det norske markedet totalt sett er lite i dag og derfor lite interessant for internasjonale aktører.

For oss er det spesielt interessant internasjonalt med utviklingen i Finland. De arbeider med fiberkommunikasjon mot Asia, med sjøkabel gjennom Nordøst-passasjen. Det vil gi et helt annet perspektiv på fiberoptisk kommunikasjon globalt, sier Svensson.

Han forteller at rollen til ACDC vil være å drifte et knutepunkt, ved å lande en sjøkabelforbindelse inn til Mo i Rana, samt å effektivisere trafikken inn.

– Norge har alt for høye kostnader for fibertrafikk, sammenlignet med Sverige, Finland og Danmark. I det totale konkurransebildet svekkes da fordelen den lave energiprisen gir, i konkurransen om de store internasjonale kundene. Derfor må vi bli bedre og mer effektiv på andre områder innenfor datasenterdrift.

Vårt fokus er industriell fiberkommunikasjon. Den krever høy kapasitet og svært stor trafikk. Dette vil det bli et stort behov for framover, for både eksisterende og ny industri, samt for store offentlige brukere, avslutter Jan Erik Svensson, daglig leder i Arctic Circle Data Center AS

 

Del Del Del