I mai ankom det en borerigg, som gjør forberedende arbeider for etablering av såkalte spuntvegger.

Byggingen av dypvannskaia er i gang

24 June, 2024 12:18 Del Del Del

Byggingen av dypvannskaia er nå i gang, og Vest betong har begynt å sette opp et anleggsområde. I tillegg ble det tidligere i år kjent at Rana kommune og Rana Industriterminal (RIT) har inngått en avtale om at RIT skal drifte den nye dypvannskaia når den står ferdig.

Rana Industriterminal er heleid av Mo Industripark, og drifter i dag industrikaia. Den nye dypvannskaia blir nærmeste nabo, bare noen meter lenger ut i fjorden. Den nye dypvannskaia blir bygd ut av Rana kommune gjennom selskapet Mo i Rana dypvannskai, mens Kystverket står for arbeidet med å mudre opp i fjorden for å oppnå den ønskede dybden på 15 meter.

Det er Vest Betong som har fått oppdraget med å bygge selve kaia, og de har begynt å sette opp et anleggsområde.

Vest Betong har satt opp en brakkerigg i forbindelse med anleggsområdet.

En viktig del av prosjektet, er å få mudret i Langneset og ved Toraneskaia. Rene mudringsmasser dumpes på definert sted i fjorden, mens den forurenset mudringsmasse vil legges i nytt deponi i spunt. Det skal derfor etableres spuntvegger og molo som strekker seg fra dagens molo i Langneset og ut i fjorden. Arbeidene som ble utført er et gruslag og vertikaldrens der hvor det nye deponiet skal etableres. En borerigg har vært synlig på anleggsplassen i de siste ukene.

Boreriggen som har vært synlig på anleggsplassen i de siste ukene.

Hele arealet over dette deponiet vil bli asfaltert, og vil bli nytt tilgjengelig landareal etter hvert.

At industrien får tilgang til en dypere kai, betyr at en kan ta inn større båter enn det som i dag er mulig. I tillegg vil den nye kaia gi en betydelig utvidelse av antall kaimeter, slik at den samlede kapasiteten blir større. Dette vil skape muligheter for vekst for både ny og eksisterende industri. Blant annet trakk Sven Gollan, administrerende direktør i Teako Minerals, fram dypvannskaia som sentral da de nylig annonserte sine planer om gruvevirksomhet i Mofjellet.

Nylig ble det kjent at RIT får ansvaret for selve driften av dypvannskaia, noe daglig leder i RIT, Alf Øverli, er glad for.

– Dette anser vi som en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør. Vi har en solid organisasjon med dyktige ansatte og effektiv drift, sier Øverli.

Driftsavtalen gjelder for 20 år, fra kaia står klar til drift.

– Avtalen sikrer industriens rammebetingelser og behov for langsiktighet og gode tjenester, fortsetter han.

Også kommunaldirektør for teknisk sektor i Rana kommune, Stig Frammarsvik, er fornøyd med avtalen.

– Vi har stor tro på at dette er den beste løsningen for både kommunen, industrien og lokalsamfunnet. RIT har høy kompetanse på den typen logistikk som skal skje over dypvannskaia, og de har et mangeårig tett samarbeid med industrien med seg i bagasjen. Dette er en kompetanse som vil være til stor nytte i den videre drifta, sier Frammarsvik.

Etter planen skal dypvannskaia stå ferdig i 2026, og driftsavtalen vil gjelde fra dette tidspunktet.

Del Del Del