Produktleder anlegg i Mo Industripark, Kjell Arne Hagen.

Deponi 1D blir 25.000 m2 nytt areal

21 desember, 2023 7:00 Del Del Del

Mo Industripark fyller igjen et gammelt deponi kalt 1D, ved Stålløypa, og frigjør dermed 25 dekar nytt areal. Siden det er et deponi, har det begrensninger på bruksområder, men det vil kunne brukes til lagrings- og parkeringsformål.

Med oppfyllingsarbeidet som pågår over deponi 1D ved Stålløypa forsvinner siste rest av gamle «Svortdalen». Dalen som var mellom tjue og tretti meter dyp, begynte ved trafoanleggene i Svabo, gikk vestover forbi gassklokka, og dreide nordover mot området hvor deponi 1D ligger.

– Denne dalen ble fylt opp under jernverkstiden og når vi nå fyller igjen deponi 1D forsvinner den siste synlige biten av gamle Svortdalen, forteller produktleder anlegg i Mo Industripark Kjell Arne Hagen.

MIP startet sommeren 2022 med oppfylling over deponi 1D og har allerede hevet området med omtrent fjorten meter.

– Deponiet er allerede fylt med 170.000 kubikk granulat (slagg), sandmasser fra sentraltomta og litt finkvarts fra Elkem Rana. Det skal fylles ytterligere fire meter opp, og det kreves 80.000 kubikk for at området skal komme i samme høyde som omkringliggende terreng, sier Hagen.

Oppfylling av området har vært planlagt i mange år og er i samsvar med reguleringsplan for området.

– At deponiet skulle fylles har vært planen hele tiden. Det har ligget i reguleringsplanen siden 90-tallet. Grunnen til at det ikke har blitt gjort tidligere er fordi Ferroglobe opprinnelig hadde planer om å bygge et nytt deponi over 1D. For noen år siden, da det ble bestemt at de likevel ikke skulle gjøre det, tok vi som tomteeiere tak i prosjektet, forteller Hagen.

– Vi har ventet på en passende anledning for å fylle igjen deponiet, sier Hagen.

Når dette området er fylt og asfaltert, vil det frigjøres 25 dekar nytt areal.

I forbindelse med byggingen av Freyr Giga Arctic, ble en del masser flyttet fra Sentraltomta til nettopp Deponi 1D. Det skal nå fylles med mer masse, og så vil området bli asfaltert og overflatevann bli samlet opp i sluker og ledet til hovedavløpet. Dette vil gi miljømessige gevinster.

– Tidligere var området formet som en trakt der alt overvann ble samlet i bunnen av gropen der det gamle deponiet ligger. Ved å fylle deponiet og asfaltere toppen forventes prosjektet å gi en miljømessig forbedring da man eliminerer risiko for at overvann kommer i kontakt med deponerte masser, forteller Hagen.

Når oppfylling og asfaltering er gjennomført vil MIP få nytt areal som igjen vil kunne frigjøre plass for leietakere i parken.

– Prosjektet vil gi oss tilgang på rundt 25 dekar med nytt areal. Selv om det sterke begrensninger på bruk av areal på denne typen deponi, kan det frigjøre arealer andre steder som kan brukes til byggeformål, legger Hagen til.

I tillegg ser MIP på muligheten for å flytte Stålløypas trasé over deponiet.

– Flytting av veien gir en mulighet for andre bedrifter å utvide sine tomtearealer. Ved å flytte veien kan vi forbedre trafikksikkerhet og effektivisere logistikk og lagringsløsninger for kunder i parken, sier Hagen.

Det er planlagt å kjøre en reguleringsprosess på dette prosjektet for å få omregulert Stålløypetraseen.

– Vi har sendt inn en endringssøknad til Miljødirektoratet for å få godkjenning til å gjennomføre prosjektet. Får vi omregulert området, vil det bli mer trafikksikkert. Spesielt ved hjørnet av stripperhallen, hvor veien vil bli rettere og det vil bli mer oversiktlig, avslutter Hagen.

Del Del Del