Borebas i aksjon med grunnboringer utenfor oppfyllingsområdet sør for Rana Industriterminal.

Dypvannskaiprosjekt ved RIT

8 juli, 2014 10:07 Del Del Del

Borebas har startet geotekniske undersøkelser av grunnforholdene utenfor Rana Industriterminal (RIT). Målsettingen er å etablere dypvannskai i løpet av rimelig kort tid.

Den 5. juni var det sammenkalt til prosjektmøte for å drøfte aktuelle problemstillinger i forbindelse med en etablering av ei dypvannskai ved RIT.

– Etablering av dypvannskai har vært et tema gjennom lengre tid, og nå er det blitt høyst aktuelt som følge av etableringen til Wasco Coatings Norway AS. I tillegg er flere andre aktuelle prosjekter som er under vurdering, helt avhengig av dypvannskai ved RIT for å kunne lykkes.

I tillegg vil Mo Industripark AS i tida framover ha økt fokus på nye etableringer i industriparken og ved Rana Industriterminal, samt for utvidelse av eksisterende bedrifter, sier prosjektleder Rolf H. Jenssen i Mo Industripark AS, avdeling MIP Eiendom.

Han forteller at det deltar representanter for Rana kommune, Kystverket, Rana Utviklingsselskap AS, Wasco Coatings Norway AS, og Momek Group AS, sammen med Multiconsult AS som ressurser i prosjektet.

-Vi vurderte tre konkrete alternative plasseringer. Disse ligger alle sør for eksisterende kaianlegg ved RIT, med litt forskjellig plassering i forhold til oppfyllingsområdet sør for RIT, sier Jenssen.

Det er allerede startet opp geotekniske undersøkelser av grunnforholdene, for å kunne bestemme plassering av kaia og hvilken konstruksjonsløsning som skal velges. Krav til bakområder inngår i det som prosjektet skal avklare.

Utgangspunktet i dette prosjektet er en kailengde på 200 meter, og dybdeforhold på 15 til 18 meter.

Feltarbeidene startet 10. juni og de skal ferdigstilles i løpet av juni. Det er her Borebas kommer inn i bildet, for å kunne gjennomføre grunnboringer.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr3_s8_2014

 

Del Del Del