Test med oksygenmaske og flaske på ryggen inngår i årlig sjekk.

En god spiraleffekt

15 mars, 2009 9:25 Del Del Del

– Kursvirksomheten vi driver ved MIP Sikkerhetssenter er en vinn – vinn – situasjon for oss. Vi tilfører andre kompetanse og får økt og bredere kompetanse igjen.

Dette sier Richard Erlandsen, sikkerhetssjef ved MIP Sikkerhetssenter i Mo Industripark AS (MIP AS).
Hovedvirksomheten for MIP Sikkerhetssenter er å være kjernestyrken i industriparkens beredskapsordning. Derfor er de også bemannet med helkontinuerlig vakt. Det er ti fast ansatte, der det er to på hvert skift. Disse går 24-timersskift, med hvilende nattevakt.

Døgnrytmen på skiftet

Vaktstyrkens døgnrytme starter hver morgen kl. 07.00 med morgenmøte. Da er det også skiftavløsning, der det avgående skiftlaget informerer det nye.
Gjennom dagen er det en rekke oppgaver som de to på vakt skal løse. De faste oppgavene er blant annet kontroll av slukkeutstyr og røykdykkerutstyr, trykkprøvinger, risikoanalyser, brannvernlederoppgaver og brann- og ulykkesforebyggende arbeid for bedrifter i og utenfor industriparken. De ansatte deltar i forskjellige øvelser, og alle skift skal gjennomføre en daglig øvelse.
Fysisk trening er sentralt i vaktstyrkens døgnsyklus. MIP Sikkerhetssenter har eget treningsrom, og alle skift gjennomfører ei daglig økt med fysisk trening. Jobben stiller krav til fysikken, og hvert år må alle gjennom fysiske tester.
Hvert skiftlag gjennomfører også brann- og ulykkeforebyggende runder, som ledd i vakttjenestene i industriparken. Det gjør også en del forefallende arbeid, som reparasjon og vedlikehold av biler og utstyr, samt forskjellige servicetjenester for kunder.
Hele tida er beredskapen på topp, i tilfelle utrykning.
Fra klokka 21.00 og til 07.00 er det hvilende vakt, med vanlig beredskap. Da er det ingen planlage oppgaver. De gjennomfører likevel vekterrunder i denne tiden, og de svarer også på henvendelser.
Arbeidstida på skift er 42 timer i uka, på grunn av hvilende vakt om natta. I løpet av fire uker har de sju døgn på jobb.
Ut over fast arbeidstid er de ansatte med som instruktører på en del kurs på fritida. Dette kompenserer de gjennom avspasering.
– Når vi arrangerer kurs tar vi alltid inn en ekstra instruktør for å kunne opprettholde beredskapen, forteller Erlandsen.

Gir økt kompetanse

Kursvirksomheten ved MIP Sikkerhetssenter har økt betydelig de siste årene.
– Vi er en organisasjon som skal stå i kontinuerlig beredskap. Jobben gir oss bred erfaring, og vi avdekker også behov for opplæring i bedriftene. Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner på Helgeland kurs som dekker deres behov. Gjennom disse øker vi vår erfaring og hever egen kompetanse, sier Richard Erlandsen.
Kursporteføljen har økt etter hvert. De lærer opp nye instruktører og sertifiserer dem. Nye kurs kommer inn og andre blir mindre aktuelle. I 2007 fikk kurssenteret sin akkreditering, noe som krever grundig forarbeid og gode rutiner. Dette oppleves også som en klar HMS-gevinst ved MIP Sikkerhetssenter.
– Dette blir en vinn – vinn – situasjon, både for oss i MIP Sikkerhetssenter, bedriftene som deltar i industrivernet i Mo Industripark, og de øvrige kundene som deltar på kurs.
Det er nettopp denne stadige tilføringen av erfaring og kompetanse som fører til denne spiraleffekten, sier Richard Erlandsen.
En annen fordel dette gir er at inntektene fra kursvirksomheten og andre tjenester fører til at de har holdt avgiftsnivået nede for de industrivernpliktige bedriftene.

Egen kursing

Kravene til kompetanse hos de ansatte i MIP Sikkerhetssenter øker, både som følge av myndighetenes krav og behov som ekstern kursvirksomheten stiller. De skal kunne håndtere stadig flere situasjoner.
Eksempler på økte kompetansekrav de siste år er ”Blålyssertifikat”, sertifikat klasse C, samt brannskole for de ansatte.
Internt ved MIP Sikkerhetssenter driver de omfattende kursing. De har inngått formelt samarbeid med Norsk Luftambulanse, og her inngår kurs i redningstekniske spørsmål.
– Norsk Luftambulanse har topp kompetanse på dette feltet i Norge. De ligger i fremste rekke her, og de er ledende i å ta i bruk den siste internasjonale utviklingen innenfor sitt fagfelt, sier Erlandsen.
Samtidig har de ansatte ved sikkerhetssenteret bred og allsidig kompetanse. Her er det personer med bakgrunn både som rørleggere, ingeniører, tungtransportførere, bilmekanikere og flere andre fagfelt.
– Dette er kompetanse som vi kan utnytte i kurs i grensefeltet til, eller utenfor vår egen kjernevirksomhet. Derfor arrangerer vi også kurs for truckførere, ADR-kurs (for alle som transporterer farlig gods), personløfterkurs, kranførerkurs og kurs for masseforflytningsmaskiner, for å nevne noe. Her utnytter vi erfaring og kompetanse hos de ansatte innenfor forskjellige sider ved sikkerhet, sier Richard Erlandsen.
Som en integrert del av sin virksomhet driver MIP Sikkerhetssenter med vektertjeneste for bedrifter i Mo Industripark. Her er det vekterrunder og utrykning ved behov. Alarmmottak er også en del av dette. Dette er blant annet trygghetsalarmer, innbruddsalarmer, brannalarm og gassalarmer.
– Vår styrke er at vi er sentralt plassert, noe som gjør at vi er på plassen der noe skjer innen to minutter, avslutter Richard Erlandsen.
Del Del Del