With a Masters degree in international fishery administration and a doctorate from the Norwegian College of Fishery Science, Maiken Bjørkan is looking forward to coming up with solutions for sustainable, future-oriented, green industry.

Utvikler fremtidens industripark

19 desember, 2015 10:24 Del Del Del

– En spennende og visjonær samarbeidspartner.

Dette sier Nordlandsforsknings forsker Maiken Bjørkan, om samarbeidet med Mo Industripark AS (MIP AS) og bedrifter i industriparken.

– Nordlandsforskning har en bred, tverrfaglig og næringsrelevant fagkompetanse som grunnlag for bidrag til MIP AS og ressursbaserte næringer som er viktig for utviklingen både i Rana-regionen og i Nordland, sier Bjørkan.

Rana-jenta ble ansatt som forsker hos Nordlandsforskning fra 1. september i år. Med kontor på Mo ble Bjørkan samtidig den første forskereren fra instituttet som er lokalisert på Helgeland.

– Nordlandsforskning skal vokse fremover, vi blir forhåpentligvis flere ansatte på Mo etter hvert, og vi ønsker å bidra til kompetansebygging i regionen, sier Bjørkan, som har  hovedfag i sosialantropologi, master i internasjonal fiskeriforvaltning, doktorgrad fra Norges fiskerihøgskole og flere års forskererfaring.

 

Det grønne skiftet

Nordlandsforskning er organisert i tre grupper; velferd, næring og miljø, der spesielt næring og miljø har relevans for Mo Industripark AS og fokus på grønn utvikling.

– For oss er MIP AS en svært spennende samarbeidspartner for vår satsning innen det grønne skiftet. Med spenstige visjoner og fremoverlent holdning er det mye som skjer og kommer til å skje. Vi samarbeider som allerede om flere prosjekter, og er på leting etter nye temaer som kan være relevante for industrimiljøet.

Et tema som i høyeste grad er relevant, og da ikke bare for Nordlandsforskning men for forskere fra hele verden, er det grønne skiftet. Her fokuseres det på bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer.

– Industrien har flere utfordringer knyttet til bærekraft, forurensing, utslipp og arealbruk. I dag er det stort fokus på hvordan vi skal kombinere grønn vekst, regional utvikling og arealplanlegging, både nasjonalt og internasjonalt. På Nordlandsforskning generelt, og miljøgruppa spesielt, er vi blant annet opptatt hvordan vi kan få til en bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer. Vi stiller spørsmål som hvordan kan vi få til grønn vekst, og hva betyr egentlig det grønne skiftet? Videre forsker vi på gjenvinning, utslipp og utvikling i industrien, med særlig fokus på barrierer og muligheter for bærekraftig vekst, sier Maiken Bjørkan, som peker på manglende dialog mellom bedrifter og myndigheter som et eksempel på en slik barriere.

– Verden står i dag ovenfor viktige utfordringer knyttet til særlig klima og ressursforvaltning. Samtidig som vi ønsker en generell vekst, må vi redusere avfall og klimautslipp, utvikle mer miljøvennlige teknologier og energikilder. Nordlandsforskning ønsker å være en del av løsningene, og vi forsker på utvikling og vekst kombinert med økonomisk, sosial og økologisk bærekraft – grønn innovasjon, sier Bjørkan.

 

Bærekraft

Nordlandsforsknings næringsgruppe bidrar med blant annet ekspertise innenfor innovasjon, omstilling og smarte spesialiseringsstrategier.

– Næringsgruppa har jobbet med produksjonsorganisering og omstilling for MIP AS og andre industristeder og -regioner i mange år. Dette gir perspektiv for å jobbe med dagens problemstillinger og muligheter, sier Bjørkan.

Et konkret prosjekt her er MIP Gjenvinning, der MIP AS og Nordlandsforskning er partnere.

– MIP AS eier prosjektet, og mange er involvert. Inkubator Helgeland er prosjektleder og vi har sammen hatt en intervjurunde hos de største i bedriftene, inkludert Rana Gruber, og samlet inn data om produkt- og energiflyt i industriparken. Dette har vært utrolig spennende og lærerikt for alle, og vi tror at dette kan være grunnlaget for mange fremtidige prosjekt, sier Bjørkan, som mener bærekraftprosjektet er et godt eksempel på hvordan naturvitenskapelig og samfunnsfaglig forskning kan utfylle hverandre.

– Som samfunnsvitere er vi trent til å utføre intervjuer metodisk, og vi forsker gjerne på mer overordnede spørsmål som organisering, tillit og innovasjonsprosesser. Naturvitere er gjerne mer «nærsynt» i sin tilnærming og har typisk kompetanse på produktene i seg selv, forklarer Bjørkan.

 

Dominerende i nord

I en del prosjekt jobber Nordlandsforskning direkte med en aktør som MIP AS. I andre sammenhenger er det indirekte forbindelser. Som i arbeidet med Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi. Her har Nordlandsforskning nylig blitt tildelt følgeforskningsprosjektet til innføring av Smart spesialisering i Nordland, som er et betydelig prosjekt som vil gå over fire år.

– Her har vi etablert et grunnlag for en tettere dialog med MIP-miljøet som det dominerende industrimiljøet i nord. Vi jobber særlig mot økt ressurseffektivitet og en mer økologisk, bærekraftig ressursflyt som også imøtekommer behovet for arealutvikling og sameksistens med utviklingen av regionen. Innen denne tematikken har vi også søkt om midler hos Norges forskningsråd. Her er Nordlandsforskning prosjektleder, og vi har fått med en gjeng med eksperter på laget, sier Bjørkan og ramser opp NTNU fra Trondheim, SINTEF Energi i Oslo, Kungliga Tekniska Høgskulan i Stockholm samt danske Kalundborg Symbiose Park og deres kompetansemiljø rundt sirkulær økonomi.

– Her er det industriparken og Mo som er hovedfokus, og MIP AS er involvert på flere måter, sier Bjørkan, som understreker at dette prosjektet fortsatt evalueres, og er i hard konkurranse med mange andre prosjekt når det gjelder tilskudd og finansiering.

 

Samarbeid

Nordlandsforskning jobber ikke bare med partnere fra fylket. Bjørkan viser til blant annet Interreg-prosjekter med grenseoverskridende nettverk, der Nordlandsforskning har samarbeidspartnere i Europa og på Nordkalotten med erfaringer som MIP AS kan dra nytte av.

– Dette gjelder både hvordan man organiserer samspillet mellom forskning, utdanning og næring gjennom å utvikle lokale fellesarenaer, som Campus Helgeland. Her kan industrimiljøet knytte til seg relevant kompetanse og MIP AS kan få tilgang til forsknings- og utviklingsaktører som Nordlandsforskning og andre FoU-aktører, og skape grunnlag for mer relevant FoU-støtte og tilstedeværelse.

– I tillegg samarbeider vi med det teknologiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet hos SINTEF/NTNU, samt Senter for Industriell Forretningsutvikling. Miljøene utfyller hverandre og tilbyr økt og mer relevant forskningsstøtte til utviklingen av Mo Industripark og industrimiljøet generelt, sier Nordlandsforsknings Maiken Bjørkan.

 

Les også:

SINTEF vil bli permanent til stede på Helgeland

https://www.mip.no/2015/sintef-vil-bli-permanent-til-stede-pa-helgeland/

Arenaer for å komme i posisjon

https://www.mip.no/2015/arenaer-for-a-komme-i-posisjon/

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s6

GSnr7_2015s7

 

Del Del Del