Rolf H. Jenssen på befaring i 1984, Andfisk.

Et langt liv med bygg og eiendom

29 November, 2018 14:09 Del Del Del

Rolf H. Jenssen avslutter ved årsskiftet sitt lange yrkesliv i Ranaindustrien og kan se tilbake på over 47 gode år innenfor bygg, anlegg og tomter.

En vaskeekte Helgelending
Rolf er født på Mo og kan vise til aner på morssiden i Rana helt tilbake til 1600-tallet. Med en far fra Blomsøya på Helgelandskysten, kan han kalle seg en vaskeekte Helgelending med røtter både til indre og ytre Helgeland. Han vokste opp på Lillebakken, og i områdene Lyngheim, Langmoheia og Sagbakken krydde det av unger og ungdom å være sammen med. Mo var da en by i rask vekst og et eldorado for en gutt som Rolf å vokse opp i.

Han visste tidlig at bygg og anlegg var en interessant vei å gå.  Allerede som 15-åring hadde han sommerjobb for Høyer Ellefsen AS som hadde oppdrag med utbyggingen for ovn 5 og 6 på Råjernverket. Her var det diverse arbeider, blant annet opprydding og lasting av materialer på lastebiler, som ble kjørt til Svabo der det ble renset og lagret for gjenbruk. Senere hadde han praksisarbeid om somrene med arbeider hos Thor Furuholmen AS som hadde arbeidet med det nye rådhuset på Mo og på Jernverket, samt en sommer hos Vassdragsvesenet.

Klatret i gradene
Etter realskolen, ett års jobb på lageret ved nyoppstartede Norsk Koksverk og militæret, ble det ingeniørstudier, som han fullførte i 1971. Han gikk rett inn i jobb etter studiene ved Jernverkets anleggsavdeling, først som vikar, så fast jobb som formann, og senere steg han i gradene og ble avdelingsleder. Senere tok han videreutdanning innenfor ledelse og økonomi.

1970-tallet ble et svært spennende tiår for den nyutdannede Jenssen. Han fikk mange utfordrende arbeidsoppgaver. Ikke minst opplevde han det spennende å ha ansvar for planlegging og gjennomføring av anleggsavdelingens oppgaver under de årlige vedlikeholdstansene hver sommer.
– Vår jobb var en hel del ulike bygg- og anleggsmessige oppgaver samt å ”serve” de andre fagavdelingene, blant annet ved å bygge stillaser for ulike oppgaver som trengte det, sier Rolf. Han skryter av fagkunnskapen til de ansatte som var i avdelingen på den tiden.
– De var svært dyktige og skikkelige fagfolk. Vi fikk mye ros for arbeidet de utførte, forteller han.

Jenssen med utfyllinga ved Rana Industriterminal i bakgrunnen, 2007.

Rolfs avdeling hadde et stort ansvarsområde; alle veiene, hele tomteområdet og jernbanen, alle byggene og nye anleggsprosjekt. Det var om lag 80-90 ansatte i avdelingen, og ved vedlikeholdstopp på sommeren; uke 28, 29 og 30, tok de inn rundt 50 innleide.
– Vedlikeholdpersonell tok alltid ferien før og etter disse viktige ukene, forklarer Rolf.

Krevende tid
Rolf ble bygningssjef like før omstillingen i 1988. Det ble en omfattende jobb å ta fatt på, ikke minst for å utforme konseptet for en mangfoldig industripark samtidig som man skulle sikre videre rasjonell drift for bedriftene som ble videreført.
– Vi utarbeidet blant annet et eiendomsregister som ble svært vellykket og som mange store selskap i Norge fattet interesse for, forteller Rolf.

Det måtte i tillegg lages priskalkyler og leieavtaler for alle produktene som avdelingen skulle tilby.
– Det skulle også lages grensesnittavtaler med prosessbedriftene som skulle ha sine egne bygg, og det ble gjort avtaler med en del eiendommer både på Rana Gruber, i Bergen og i Oslo, sier han.

I 2011 overtok Arne Westgård som eiendomssjef etter Rolf H. Jenssen. Han gikk da over i rollen som rådgiver og prosjektleder, og kunne slik bidra med å øse av sin lange og brede erfaring på nye måter.

Han mener dette var alfa og omega for å kunne balansere ulike interesser og forhold opp mot hverandre – ikke minst på lang sikt. Kundene skulle ha levelige avtaler for egen mulighet til lønnsom drift, og avtalene skulle kunne være langsiktige og gi sikre rammebetingelser, både for leietaker og utleier.
– Jeg mener vi lyktes bra! Sier den tidligere avdelingslederen.

Da Norsk Jern Eiendom AS ble etablert – det som i dag heter Mo Industripark AS – ble Jenssen ansatt som eiendomssjef, en jobb han hadde fram til 2011. Etter det har han vært rådgiver og prosjektleder i MIP Eiendom.

Sikring av deponier
Videreføring og sikring av de gamle deponiene etter Norsk Jernverk lå tidligere under ansvarsområdet til Rolf. Det første Eiendomsavdelingen gjorde, på eget initiativ, var å skaffe seg grundig oversikt. Dette arbeidet ble utført av et tredjepartsfirma som dokumenterte alt av deponier. I årene etter har Statens Forurensningstilsyn, senere KLIF og Miljødirektoratet, stadig skjerpet kravene for alle deponiene.
– Vi ønsket å være i forkant av utviklingen, for vi forsto tidlig at kravene ville bli strengere etter hvert. En stor og viktig jobb vi gjorde var å senke grunnvannsnivået. Dette var et viktig tiltak for å redusere vannmengden som trenger gjennom den deponerte slaggen, sier Rolf.

Han peker på at prioriteringen av arbeidet for kartlegging og sikring av deponier helt fra opprettelsen av Mo Industripark, har vært viktig for at man senere kunne følge opp de stadig skjerpede kravene fra miljømyndighetene.
– Naturlig nok stiller samfunnet andre og strengere krav i dag enn tidligere. Samtidig kan ikke dagens virksomheter belastes med opprydding etter eldre deponier, fra det som ble deponert fra den eldre gruvevirksomheten og fra virksomheten ved Norsk Jernverk. Det er Statens ansvar som da var eier av disse virksomhetene, mener Jenssen.

Rolf H. Jenssen og Torbjørn Sivertsen i tunellen der hovedvannforsyningen til Mo Industripark ligger. Bildet er fra tidlig 1990-tallet.

Omstillingen fra 1988 – Det store eventyret!
Selv om det var svært mye arbeid og mange tøffe tak i årene med omstilling, så ble resultatet svært viktig for byen og industrien, og kanskje enda viktigere i framtiden. Ikke minst var det avgjørende å etablere betingelser for langsiktige rammevilkår for eksisterende og nye virksomheter i industriparken.
– Vi la stor vekt å etablere og videreføre et godt samarbeid med både små og store selskap. MIP AS skulle være en god og forutsigbar vert for bedriftene. Jeg mener vi klarte å ha et fint og balansert samarbeid med alle parter, sier Rolf.

God balanse
I dag er det en majoritet av lokale og regionale eiere av Mo Industripark AS, mens det var en firedeling av eierskapet fra starten; Fundia, Elkem og Fesil med 25 prosent eierandel, mens den siste fjerdedelen besto av lokale eiere, som Mo Industritransport, Rana Gruber og Rana Invest. Sistnevnte selskap er i dag Helgeland Invest og den største eieren i MIP AS med rundt femti prosent eierandel. De lokale bedriftene har derved flertall og kan peile ut kursen kursen for videre utvikling av industriparken.

– Jeg tror det er viktig både for Rana, Helgeland og selskapet Mo Industripark AS at vi har nærhet til våre eiere, og at de både har et langsiktig og regionalt perspektiv. Vi har i dag en god balanse på eiersiden, og det vil være viktig at dette videreføres, avslutter Jenssen.

Rolf Jenssen sammen med en annen veteran fra MIP Eiendom, Odd Ildgruben, 2010.

Del Del Del