- Foreløpig er vi åpne for alle innspill, og vi har ikke diskutert detaljene ennå. Vi er nå ute og henter informasjon. Vi mener det er viktig at bransjeorganisasjonene er på banen, også de regionale. Vi har også satt i gang hele embetsverket for å finne løsninger og forslag, sa finansminister Siv Jensen.

Finansministerbesøk i MIP

12 april, 2014 21:22 Del Del Del

– Jeg prioriterer å være ute i bedriftene og se og høre på det som går bra og hvilke utfordringer bedriftene har. Det er også viktig for meg å komme hit til Mo Industripark for å drøfte differensiert arbeidsgiveravgift.

Dette sa finansminister Siv Jensen da hun tirsdag 1. april besøkte Mo Industripark AS og Miras Grotnes AS.

Finansministeren var først på omvisning ved Miras Grotnes, der adm. dir. Knut Hatlen informerte finansministeren om virksomheten, samt de muligheter og utfordringer de har.

Deretter var det møte med Mo Industripark-konsernet, der adm. dir. Arve Ulriksen presenterte konsernet og øvrig industri og virksomhet i industriparken. I tillegg ble det god tid til å drøfte sentrale problemstillinger, og spesielt den aktuelle saken om differensiert arbeidsgiveravgift.

Finansminister Siv Jensen informerte om at de på dette feltet jobber med to ting parallelt. Det gjelder å få avklart hvordan sektordefinisjonene skal se ut, og her jobber de for å få det til å se smalest ut, slik den forrige regjeringen også gjorde.

– Vi har ikke fått klare svar ennå fra ESA. Vi har fått noen positive svar, for skipsbyggingsindustrien og de 31 kommunene som har fått sin definisjon.

Vi har behov for en klar og smal definisjon, men vi må ikke være for tøff i kravene slik at alt blir satt på høyeste sats; 14,1 prosent. Så langt er det definert en del sektorer innenfor og utenfor differensiert arbeidsgiveravgift, og så får vi se hva det endelige resultatet blir, sa finansministeren.

Det andre feltet de arbeider med er å få klarlagt hvordan man kan kompensere for de som får høyere avgift, innenfor regelverket.

– Det er et vanskelig område, og vi må være kreative for å finne gode tiltak. Vi kan imidlertid ikke treffe med tiltak for hver bedrift, sa Jensen.

Hun fortalte at de jobber med mange tiltak, og alt virker ikke like raskt.

I denne fasen er hun opptatt av å få gode innspill og være i god dialog med berørte næringer.

– Jeg legger til grunn at ESA legger fram sin innstilling i nær framtid. Regjeringen vil så legge sin innstilling fram for Stortinget for revidert nasjonalbudsjett.

Når vi så skal legge fram vårt forslag for revidert nasjonalbudsjett må vi ta vår beslutning om hva vi vil foreslå. Ennå er ingen dører lukket, sa finansminister Siv Jensen.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram midt i mai. Der vil regjeringen presentere sine forslag i forhold til differensiert arbeidsgiveravgift, slik at det kan behandles i juni. Da rekker Stortinget å ha på plass dette før ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift trer i kraft fra 1. juli.

Finansministeren fikk god informasjon om virksomheten ved Miras Grotnes AS. Fra venstre: adm. dir. i Mo Industripark AS Arve Ulriksen, adm. dir. i Miras Grotnes AS Knut Hatlen, Veronica Pedersen, leder i Rana FrP, finansminister Siv Jensen, Allan Johansen, varaordfører i Rana, Torill Ø. Hanssen, Rana FrP, driftsdir. i Mo Industripark AS Terje Lillebjerka, og økonomisjef i Mo Industripark AS Eva Monica Hestvik.

Finansministeren fikk god informasjon om virksomheten ved Miras Grotnes AS.
Fra venstre: adm. dir. i Mo Industripark AS Arve Ulriksen, adm. dir. i Miras Grotnes AS Knut Hatlen, Veronica Pedersen, leder i Rana FrP, finansminister Siv Jensen, Allan Johansen, varaordfører i Rana, Torill Ø. Hanssen, Rana FrP, driftsdir. i Mo Industripark AS Terje Lillebjerka, og økonomisjef i Mo Industripark AS Eva Monica Hestvik.

Krone-for-krone-kompensasjon

Arve Ulriksen la fram konkrete forslag som kunne være mulig kompenserende tiltak for industrien i Rana, som forsering av utbygging av flyplass og dypvannskai, samt flere mer konkrete industrirettede tiltak, herunder bedriftsrettede forsknings- og utviklingsprosjekt. Ulriksen la til at industrien er opptatt av at det bør prioriteres langsiktige tiltak. Han mente det var viktig også å ta grep for reindustrialisering.

I debatten la finansministeren vekt på at det er viktig å løfte blikket, når man ser på kompenserende tiltak.

– Jeg tror det er viktig å se et større perspektiv. Det prøver vi å gjøre på flere andre felt, som samferdsel, forskning og utvikling (FoU), skatt, med mer.

For oss er det viktig at vi kan lage rammebetingelser som skaper grunnlag for investeringer framover, uavhengig av hvilke satser den enkelte bedriften kommer inn under i forhold til differensiert arbeidsgiveravgift. Det er summen av kostnader som er viktig, sa Jensen.

Samtidig understreket hun at de ikke kan komme alle behov i møte, og at de må legge generelle og brede rammebetingelser til grunn som kan favne de mange.

– Vi har ambisjoner om å kunne gi en krone-for-krone-kompensasjon. Det er viktig at det må virke best mulig for alle fylker som berøres.

Vi må ha en god prosess framover for hva som virker, sa hun.

Finansministeren orienterte om at de har involvert Stortingsrepresentantene fra Nord-Norge, og de regionale næringsorganisasjonene for å få inn relevante prosjekt.

– Jeg har notert meg synspunktene som dere i Mo Industripark AS har fremmet. Vi ser det som viktig å ha en god dialog med næringslivet for å skape vekstgrunnlag. Det er godt å se at dere har sterk industri i Mo i Rana, og selv om enkelte bedrifter med full arbeidsgiveravgift likevel finner det attraktivt å være lokalisert i industriparken, så er det fordi dere har den gode infrastrukturen for industriell virksomhet, sa finansminister Siv Jensen.

Hun la til at regjeringen mener nasjonale rammebetingelser er viktige, uavhengig av regionale forskjeller.

– Når Mo Industripark tiltrekker seg bedrifter,også de som har full sats for arbeidsgiveravgift, så er det viktig! Jeg har vært mye rundt om i Nord-Norge den siste tida, og jeg opplever en enorm optimisme i nord. Det er svært bra, avsluttet finansministeren.

 

Les artikkelen i pdf-format:

GSnr2_side16_2014

Del Del Del