Foto: CDC, Alissa Eckert

Forebygging knyttet til spredning av korona-virus for Mo Industripark – skjerpet adgangskontroll

17 mars, 2020 16:17 Del Del Del

Oppdatert 05.04.2020

På bedriftsnivå har mange av de over 100 bedriftene i Mo Industripark allerede innført egne retningslinjer og tilpasninger for å langt på vei hindre spredning av korona-viruset, som nå er over hele verden, inkludert Norge. Smitterådene er en blanding av anbefalinger fra sentrale myndigheter og Folkehelseinstituttet og «føre-var» prinsippet for å sikre helsen til egne ansatte, beredskap og drift.

Viktigste endringer – skjerpet adgang til Mo Industripark gjeldende fra kl. 07:00 den 19. mars 2020

 • All varetransport og trailere uten fast innkjøring til industriparken skal innom kontrollpunkt i portvakta på hovedport før levering. Prosedyrer under vil bli fulgt.
 • Portvakten er betjent fra 07.00- 16.00. De som er uten fast innkjøring til Mo Industripark gis ikke adgang til parken mellom 16.00-07.00. (De som har fast adgang må huske adgangskortet sitt for å sikre døgntilgang til parken ved behov).
 • De nye adgangsprosedyrene gjelder fra klokken 07:00 torsdag 19.mars inntil videre.
 • Det vil ikke være mulig for private husholdninger å levere skrap til Celsa inntil videre.

 

Under kommer en oversikt over noen felles kjøreregler som anbefales både mellom bedrifter i industriparken, men også nye prosedyrer for smitteforebygging i logistikkleddet for mange av de store bedriftene i parken. Sistnevnte gruppe har gjerne hyppig frekvens av leveranser og dermed interaksjon med nasjonale og internasjonale yrkessjåfører og mannskap på skip. Derfor er det utarbeidet fellestiltak for å begrense fysisk kontakt og hindre smittespredning av koronaviruset.

 

Prosedyrer for smitteforebygging – logistikk

1. I forkant av leveranse

Speditører og shippingselskap de ulike bedriftene benytter må få klar beskjed om at sjåfører og mannskap som kommer fra eller har oppholdt seg i risikoområder i løpet av de siste 14 dagene ikke er ønsket for leveranser til industriparken.

 

2. Trailer og varebilankomst i Industriparken – skjerpet adgangskontroll på grunn av smitterisiko

a) I portvakt: Portvakten er betjent fra 07.00- 16.00. Ingen uten fast innkjøring til Mo Industripark gis adgang til parken mellom 16.00-07.00. Husk derfor adgangskortet ditt!

De med adgangskort: Personer/kjøretøy med eget adgangskort kan anløpe industriparken som vanlig og skal på lik linje med samfunnet for øvrig forholde seg til allmenne korona-råd gitt av helsemyndighetene.

De uten adgangskort: skal  innom smittekontrollpunkt i portvakta. Sjåfør skal ikke forlate førerhuset.

 • På security check-point i portvakta:

          Hvis sjåføren kan kommunisere på norsk eller engelsk, stiller vekteren følgende spørsmål:

1. Har du noen symptomer på Koronasmitte som feber, hoste, pustevansker eller influensalignende symptomer?

2. Har du vært i høyrisikoområder for Koronasmitte de siste 14 dager?

3. Sjåføren blir bedt om å lese smittebegrensende tiltak mo t korona på eget språk

    • Hvis ja på spørsmål 1 eller 2 over, så kontaktes brannstasjonen på radio som tar kontakt med mottaker av lasten som skal ta avgjørelsen på prosessen videre.
    • Hvis nei på spørsmål 1 eller 2 over, kontaktes bedriftene som skal motta leveransen, og følgebil fra Nokas kjører ventende trailer til leveringssted hos bedrift.
    • Når så sjåføren ankommer lasteområdet, blir han sittende i bilen til han får instruks fra bedriften. På denne måten begrenses kontakten og dermed smitterisikoen.

Hvis sjåføren ikke kan kommunisere på norsk eller engelsk, så får han utdelt et spørreskjema med de samme spørsmål som ovenfor. Disse skjema utarbeides på tysk, polsk, litauisk, bulgarsk og rumensk i tillegg til norsk og engelsk. Samme prosedyre for ja eller nei svar som nevnt over følges. 

 

b) På bedriftsområdet:

 • Sjåfører, varebiler eller trailere får ikke komme inn på bedriftsområdet uten at en representant fra bedriften møter den. Personen som tar imot bilen skal ikke være nærmere enn 2 meter.
 • Utveksling av fysiske papirer er uønsket og bør løses elektronisk etter avtale på forhånd mellom speditør og bedrift. Bilder/scan/mail av signerte dokumenter og fraktbrev kan benyttes etter avtale.
 • Når lastingen/lossingen er ferdig, følges traileren ut hovedporten av følgebil.

 

3. Rutiner for Rana Industriterminal (ble innført 27.02.2020)

a) Før ankomst: Skriftlig bekreftelse på at det ikke er sykdom om bord eller mannskap som har vært i risikoområder for smitte innhentes før anløp av agent.

b) Dokumenter som Notice of Readiness, Ship to shore safety checklist, laste- og losseplaner signeres og sendes på mail, evt. via agent, for å unngå fysisk kontakt.

c) Ingen skipsmannskap skal forlate fartøy. Ingen andre skal gå om bord. Dette med svært få unntak. (Gjeldende fra 13.03.2020)

d) Ingen eksterne skal inn terminalbygget. Dette gjelder bl.a. skipsmannskap, agenter og kunder.

 

Alle har et ansvar
Et førende prinsipp i bedriftenes vurderinger knyttet til begrensning av smittespredning er at alle er ansvarlige for egen helse, både privat og på jobb. Gjennom å ta ansvar for egen helse tar de ansatte også ansvar for sine kollegaers helse. Dette er solidaritet i praksis. Bedriftene har derfor anmodet sine ansatte om å følge generelle smittevernråd og rettledning om korona-viruset fra lokale og nasjonale myndigheter, Folkehelseinstituttet og arbeidsgiver.

 

I tillegg er følgende 10 prinsipper også innført hos mange bedrifter:

1. De som har mulighet til å gjennomføre sin jobb hjemmefra har hjemmekontor

2. Endringer i skiftplaner slik at det kun er faste personer som jobber sammen. Dette for å begrense eventuell sykdomsspredning ved smitte

3. Endringer i rutiner ved skiftbytte som begrenser kontakt mellom skift mest mulig

4. Flere kantiner er stengt for å hindre ansamling av større folkemengder

5. Besøk og møter (interne så vel som eksterne) avlyses eller gjennomføres på videomøteløsninger

6. Jobbreiser avlyses og om mulig flyttes møtevirksomhet over på digitale løsninger

7. Privatreiser frarådes men de ansatte som likevel reiser bes informere nærmeste leder i forkant

8. Økt frekvens på renhold og desinfeksjon av berøringsflater som dørhåndtak, armaturer, kaffemaskiner o.l. og fellesareal

9. Antibac-stasjoner samt Folkehelseinstituttets informasjonsskriv om vaner som forebygger smitte på norsk og engelsk er hengt opp i garderober og fellesareal

10. Dialog med kommuneoverlege og Helge & Sikkerhet (Ikke møt opp uten avtale – ring 751 36 220) for spørsmål knyttet til forebygging av smittespredning

Det er i tillegg opprettet dialog mellom de største aktørene i parken og rutinene over vil kunne oppdateres ved behov i lys av smittesituasjonen i samfunnet og råd fra myndighetene. Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål, Elkem Rana, Ferroglobe Mangan Norge, Mo Industritransport, Rana Industriterminal og Momek er koblet på i dette arbeidet. Egne rutiner internt i ulike bedrifter vil fortsatt være nødvendig og gjeldende for enkeltbedrifter i industriparken da det er stor variasjon i både størrelse og type drift. Du finner kontaktinformasjon til bedriftene her.

Husk fortsatt det kanskje viktigste rådet: vask hendene grundig og ofte med såpe og vann, bruk håndsprit som alternativ dersom du ikke har tilgang på såpe og vann.

Nyttige linker
Om Koronaviruset
Folkehelseinstituttet
Helsenorge.no
Rana kommune
Regjeringen.no
Områder med utbredt spredning – risikoområder

 

Vil du bidra i forskning om kornaviruset? 

Folkehelseinstituttets selvrapportering av koronasymptomer

Oslo Universitetssykehus undersøker hvordan koronaviruset sprer seg i Norge og inviterer alle til å delta.

Del Del Del