LOs distriktssekretær i Nordland, Rita Lekang

Forventninger til energimeldingen

30 september, 2015 11:10 Del Del Del

Av LOs distriktssekretær i Nordland, Rita Lekang

Innledning ved starten på andre dag, ved Industri2015, den 24. september 2015

 

Velkommen til en ny dag i dette stolte og store industrifylke. Det er godt i nord. Nordland har en positiv industrikultur og ungdommene begynner å se den.

“Det er det beste stedet å drive med industri”, ble det sagt i debatten i går. Framtiden skapes ut fra nåtiden. Vi har lært av historien, vi trenger ikke å vente til det er for sent. Vi kan gjøre noe med det i dag. Tilgang på kompetanse er bedre enn på lenge, som følge av nedgangen i aktiviteten på sokkelen. Det skjer en forsterket satsing på å få ungdom til å velge yrkesfag.

Det trenges et nasjonalt løft for å få ungdom til å gjennomføre videregående skole. Et godt trepartssamarbeid vil være avgjørende. Samarbeid, tillit og likeverdighet er styrken i Norge. Vi er enormt effektive på grunn av den flate strukturen og lite konflikter på grunn av respekten for hverandre. Som Kristin Skogen Lund sa: Tillit er Norges største fortrinn.

Industrien i Nordland er i stor grad bygd opp på foredling av naturressurser som kraft og mineraler, men ikke minst av kompetanse, livskraft og omstillingsevne.

Mineraler og kraftforedlende industri representerer fylkets viktigste eksportindustri, med cirka 3000 direkte sysselsatte og står for 50 prosent av all eksport i Nordland.

Denne næringen gir grunnlag for en stor og kompetansetung leverandørindustri som sysselsetter opptil dobbelt så mange personer som industrien selv. Hvordan vi evner å utvikle og omstille industrien vil i tiden som kommer ha stor betydning for mange lokalsamfunn og gi store ringvirkninger.

I det politiske ordskifte – om klima og energi – snakkes det mye om at vi ønsker oss et grønt skifte, grønn vekst og grønne arbeidsplasser. I Norge med sine naturressurser har vi store muligheter til å få det til.

For å få et grønt skifte må det skapes en grønn konkurransekraft som bygger på våre naturgitte og kompetansemessige fortrinn. Her kan energisektoren spille en viktig rolle i utviklingen og gi vekst i landbasert industri. Tidspunktet nå er godt. “Vi må smi mens jernet er varmt”. Nedgang i aktiviteten på sokkelen og et stort overskudd av kraft er fordeler som skaper fortrinn for kraftintensiv industri.

Vi har noen krav:

  • En helhetlig energipolitikk må legge til rette for at denne energien skal etableres i regionene, nær der kraften produseres. Foredling av kraft og andre former for energi nær der den produseres er fornuftig ut fra klimahensyn, ut fra verdiskapningshensyn og den gir mindre behov for utbygging av kraftnett og annen infrastruktur. En foredling av kraften gir mangedobling av eksportverdien sammenlignet med eksport av ren kraft. Norge har muligheter til å skape grønne verdikjeder basert på foredling av energiressurser.Utslippsutfordringene mot et lavutslippssamfunn i 2050 er krevende, og det er behov for betydelige utslippsreduksjoner i alle sektorer. Raskere utvikling og utprøving av nye og mer effektive løsninger blir derfor spesielt viktig.Historien viser at vi har klart å omstille oss. Norsk industri har vist seg konkurransedyktig og omstillingsdyktig under endrede forhold. Kraftintensiv industri og norsk kraftproduksjon har gått hånd i hånd siden vi bygde ut vassdragene. Basert på norske kraftressurser har vi bygd opp en industri der vi har solide og verdensledende kompetansemiljøer. Norge må føre en politikk som underbygger en betydning av norsk industri.
  • Vi har naturressurser og kompetansen som skal til for å lykkes – forutsetningen er å klare å utvikle ny lønnsom teknologi.
  • På denne konferansen setter vi industrien i fokus. Manglende fokus og satsing på industriell utvikling vil føre til nedbygging av norsk industri. Regjeringen arbeider nå med en energimelding. Vi har selvfølgelig forventninger og krav til den.
  • Det må stimuleres til utvikling av ny banebrytende teknologi, som kan tas raskere i bruk.
  • Vi må få på plass konkurransedyktige rammebetingelser, inkludert skatte- og avgiftspolitikk, særlig elavgift, fordi landene rundt oss reduserer den. Når vi vet at det vil bli kraftoverskudd i fremtiden, er det ingen grunn til å la være å bygge ut ny, klimavennlig industri basert på norsk vannkraft som også tar vare på vern av landskap.
  • Energimeldingen må gi oss en helhetlig energipolitikk som rommer bade energi, nærings- og klimaperspektivet. Den må bygges på de utfordringene og mulighetene vi har.

Vi gleder oss til å ta fatt på en ny dag hvor industriens behov og muligheter står i sentrum.

Del Del Del