Marthe Kristine Tøgersen sender Rana Grubers første nærings-ph.d. til godkjenning i løpet av høsten.

Fullfører nå Rana Grubers første nærings-ph.d

11 oktober, 2017 10:56 Del Del Del

Etter fire år hos Rana Gruber er Marte Kristine Tøgersen i sluttfasen med sin doktorgradsoppgave som skal sendes til godkjenning ved NTNU i løpet av oktober. Dette er selskapets første nærings-ph.d, finansiert av Forskningsrådet og Rana Gruber.

Kunnskap innenfor geometallurgi og prosessmineralogi kan ha stor økonomisk gevinst for bergverksbedrifter, men er i liten grad implementert i norsk bergindustri.
– Jeg har jobbet med prosessmineralogi som er en del av geometallurgi. Her har jeg laget en oversikt over hvilke malmtyper man har ved Storforhei jernformasjon og hvilke mineralogiske og teksturelle egenskaper de har. Målet var å undersøke hvilke egenskaper i malmen som påvirker utvinning av jern, forteller Tøgersen.

Viktig kunnskap
De ulike malmlokalitetene kan ha et totalt godt jerninnhold, men utvinningene fra disse har vært variabel. Rana Gruber har ikke hatt en etablert sammenheng mellom forventet utvinning fra de forskjellige lokalitetene, og deres prosessmineralogiske egenskaper. Manglende kunnskap kan føre til feilprioriteringer i forhold til hvilke typer malm som bør produseres, hvordan dette bør gjøres, samt hvilke malmer som bør gå inn i oppredningsverket.
– Det er veldig spennende. Jeg har jobbet med forskningsprosjektet i fire år og har bygget en stabil og semi-kontinuerlig pilotkrets på NTNU der resultatene er reproduserbare og viser variasjoner mellom ulike deler av forekomsten. Jeg har også definert ulike malmtyper i Storforshei jernformasjon, basert på forskjeller i mineralogi og tekstur. Jeg har funnet ut at ulike teksturer vil ha innvirkning på malmens hardhet og også malbarhet. Dette vil igjen påvirke frimalingsgraden, altså hvor mange partikler som bare består av et mineral i et maleprodukt, sier doktorgradsstipendiaten.

Enklere prosess – samme produkt?
Selve utvinningen har vist seg å være avhengig av flere faktorer utover det totale jerninnholdet hvor mineralogi, mineraltekstur, styrken i bergarten og mineralkjemi er viktige faktorer.
– Det ligger et stort økonomisk potensial og muligens en bedre ressursutnyttelse for Rana Gruber i å skaffe seg kunnskap om de prosessmineralogiske egenskapene og hvordan de er relatert til utvinningen av disse malmkroppene. Denne kunnskapen er også viktig når gruve- og oppredningsbedriften vil åpne produksjon i nye områder, sier Tøgersen.
I løpet av de fire årene hun har holdt på har stipendiaten kun fått skrapet i overflaten. En fullstendig database på malmens egenskaper innen de ulike områdene av forekomsten må bygges opp over flere år. Men, nå har Rana Gruber noe å ta utgangspunkt i videre mener Tøgersen.

– De har et kjempepotensial til å få bedre kommunikasjon mellom gruva og oppredningsverket. Man kan i større grad beregne hvor lang tid de ulike uttakene vil ta ved å se på type malm og hvilke egenskaper som påvirker oppredningen av dem. Min konklusjon er at man kan, gjennom kartlegging av salver samt å gjøre enkle analyser på for eksempel overflatehardhet, være bedre rustet til å håndtere ulike malmtyper i oppredningsverket, og å kunne predikere utvinning av jern. Dette kan gi betydelige økonomiske besparelser for bedriften. Rana Gruber har et godt team som vil følge opp dette videre, fremhever Tøgersen.

Del Del Del