Det er på sin plass å berømme alle partene i trepartssamarbeidet for å ha utvist ansvarlighet i årets mellomoppgjør og dermed greide å komme til enighet slik at streik og ytterligere konsekvenser ble unngått.

Helhetlig infrastruktursatsing avgjørende for vekst

7 august, 2018 15:26 Del Del Del

– For å få til vekst i vår nordlige landsdel må det tilrettelegges for etablering av flere arbeidsplasser i privat sektor og da særlig landbasert industri. Satsning på infrastruktur er viktig. Vi trenger blant annet en storflyplass på Helgeland, sier Arve Ulriksen, direktør for Mo Industripark AS (MIP AS).

Han er en av innlederne på Industri 2018 i Bodø 26. og 27. september.

– Vi vet at en industriarbeidsplass generer et behov tilsvarende minst fem arbeidsplasser i andre sektorer. For å få flere til å flytte til Nord-Norge er det nødvendig med en helhetlig satsing på bane, vei og sjø og ikke minst storflyplass på Helgeland, sier Ulriksen.

Mo Industripark er en motor i industriutviklingen i landsdelen. For å bygge videre må offentlige og regionale myndigheter bidra, blant annet med sort fiber. Arve Ulriksen kunne i mars ønske Bitfury, et av verdens ledende teknologiselskap innen blokkjedeteknologi, velkommen til Mo i Rana. Her etablerer de sitt nye energieffektive datasenter og investerer rundt 274 millioner kroner (35 millioner USD) i infrastruktur knyttet til datasenteret. Det skaper nye arbeidsplasser. Målt i kraftforbruk blir datasentersatsningen den største hittil i landet.

Ulriksen, som er medlem i styringsgruppen og ekspertgruppen for digital infrastruktur i regjeringens Digital21 utvalg, er klar på at digital infrastruktur som fibekabel, må til dersom det skal bli vekst i landsdelen og for å være rustet til de nye næringene som kommer, understreker industrilederen

Hva er du mest stolt av når det gjelder industrivirksomheten i Mo Industripark?
– Jeg er stolt av at man i stor grad viderefører det som var styrken da industrietableringen i Rana startet for alvor med Norsk Jernverk; man tenker lokalt og kortreist ifht. valg av tjenestetilbydere og leverandører der det er mulig. Dette er med på at industribedriftene spiller hverandre gode og skaper en bred og kanskje aller viktigst en robust industriklynge.

I tillegg viser mange av bedriftene at det er fullt mulig å være lokalisert i lille Mo i Rana og samtidig være i verdensklasse når det kommer til kvalitet og ikke minst miljøfotavtrykk. Bedriftene tar også stadig større ansvar for eget miljøregnskap gjennom store investeringer og deltakelse i forskningsmiljø, til tross for at dette ikke «lønner seg» internasjonalt enda da markedene ikke er villig til å betale mer for «miljøvennlige» varer. Som resultat produseres flere produkter etter standarder som gjør dem til grønnest i verden innen sitt segment.

Jeg har stor tro på at dette vil bli et enda større konkurransefortrinn for selskapene i årene som kommer når inntoget av ny teknologi kommer enda sterkere og «miljøvennlig produksjon» blir et globalt krav, forklarer Ulriksen.

Hva konkret gjør MIP AS for å tiltrekke dere nye aktører?
– For oss er det viktig å signalisere våre grønne satsinger utad, både når det kommer til ny teknologi og prosjekter som går på energieffektivisering, optimalisering av ressursutnyttelse samt reduksjon av utslipp til miljø. Vi har de siste årene tatt på oss rollen med å gå foran og legge til rette for at flere av bedriftene ser nytten i å satse enda mer på forskning, utvikling og innovasjon.

Vi følger også mye med ute i de globale markedene og innovasjonsmiljøene for å hente mer inspirasjon og kunne være i front når det gjelder satsing på ny industri og fremtidens teknologi. Vi foretar også helhetlige vurderinger av forespørsler som kommer inn ut fra hva de kan tilføre til miksen av bedrifter i parken, samt potensialet for mulige synergieffekter og utnyttelse av våre komparative fortrinn.

En tredje og svært sentral del er at vi er tidlig ute når det kommer til regulering av areal til industriformål. Vi søker gjerne om regulering av fremtidig areal før vi har konkrete etableringsforespørsler på bordet. På den måten er vi i forkant og har arealene klare når kundeforespørslene kommer.

I tillegg er vi selvsagt også svært opptatt av å levere på våre kjernetjenester når det kommer til infrastruktur, slik at vi tilbyr den beste «totalpakken» for våre leietakere. For å skape et lønnsomt fellesskap er det å ha en god dialog med våre eksisterende kunder i parken essensielt samt å ha fokus på kontinuerlig forbedring i alle våre driftsavdelinger, sier Arve Ulriksen.

Hvilke utfordringer ser du for industrien i Nord-Norge fremover?
– Nord-Norge er kanskje den landsdelen som kan ha mest å hente på å henge med i løypa når det kommer til ny teknologi og digitalisering, som kommer med full styrke i alle sektorer i årene fremover. Vi er få, har en aldrende befolkning og har store avstander og dersom vi var mer frempå kunne vi blitt de store vinnerne i den nye digitale tidsalderen, påpeker Ulriksen.

Han er bekymret over at folk flest og ledere i både offentlig og privat sektor tenker at digitaliseringen kommer tregere enn den gjør. Dette vil kunne føre til at de havner bakpå fordi de ikke tar utfordringene man vil møte på nok alvorlig eller undervurderer hastigheten eller viktigheten innenfor sin sektor. Dette gjelder ikke bare Nord-Norge men hele landet. Her bør industrien være mer frempå og tørre å satse på ny teknologi for å være rustet for industri 4.0, mener Ulriksen.

 

Om Arve Ulriksen
Arve Ulriksen har vært administrerende direktør i Mo Industripark AS siden 2014. Han har tidligere hatt ulike toppstillinger i Elkem, og kommer sist fra stillingen som Verksdirektør ved Elkem Salten. Under hans periode som verksdirektør ved Elkem Salten, har bedriften gjennomført og prosjektert store ombygninger innen produksjon og energigjenvinning. Han har tidligere også hatt ansvar for henholdsvis Organisasjon og Logistikk ved samme verk.

Ulriksen ble i 2017 plassert på listen over de mest ansvarlige lederne i Nord Europa av Nordic Business Forum.

Han har også jobbet i lederstillinger innen utvikling og produksjon i andre enheter/divisjoner i Elkem (Silisium/Aluminium). Før Arve Ulriksen startet sin karriere i Elkem jobbet han 5 år i medisinsk industri (Leardal Medical 1993-1998).

 

Denne saken ble publisert først den 6. august 2018 på Norsk Industris kampanjeside for Industrikonferansen i Bodø 26.-27. september 2018 

Del Del Del