Havmannen foran industribyen Mo i Rana, med Mo Industripark som ligger over byen, oppe på bakken

Hvor er visjonene?

9 February, 2016 9:30 Del Del Del

Kronikk av adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS og styreleder Tor Husjord, Maritim Forum Nord.

 

Er vi i Nord Norge i ferd med selv å bli vår verste fiende? 

Den lokalpolitiske enighet om behovet for en stamflyplass på Helgeland, som det for få siden var bred enighet om, er dessverre forsvunnet som dugg for sola. Mange forundres over dette siden ingen forhold er vesentlig endret annet enn at en ny flyplass ved Mo i Rana har dukket opp som det eneste alternativet som oppfyller alle vilkår for etablering av en større flyplass på Helgeland.

Den lokalpolitiske motstand på Helgeland var imidlertid som forventet. At miljø i fylkeshovedstaden kaster seg inn i motstanden, er imidlertid overraskende. Den offisielle Bodøbegrunnelsen ligger i kravet om at flytting av rullebanen i Bodø må prioriteres økonomisk foran ny flyplass ved Mo i Rana. I skyggen kommuniseres frykten for at økt flytrafikk på Helgeland kan skade Bodøs passasjerutvikling. Vi vil sterkt advare mot en slik forenklet tolkning av posisjonen til Nordland fremover.

 

Stort omstillingsbehov

 

Flere teknologiområder har modnet utover 2000-tallet og spesielt de siste tre år. Dette vil prege oss de nærmeste 5-8 årene. Tempoet er voldsomt. Et eksempel på dette ser vi nå i banksektoren, ikke minst her nord, som nå nedbemanner over en lav sko. Vi vil se andre næringer følge etter; – alt som følge av utviklingen innen digitalindustrien. Det offentlige må nødvendigvis følge etter, presset frem av lavere statsinntekter og som følge av at andelen eldre i samfunnet øker. I tillegg kommer nedskjæringene i oljesektoren og problemene i den globale økonomien. Historisk ser vi at slike store omveltninger medfører store utfordringer, noe som vil medføre at dagens ungdom får det tøft. Summen innebærer et stort omstillingsbehov og store endringer av Norge. Et godt samarbeid mellom politikk, næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner (trepartssamarbeidet) skal imidlertid gjøre oss godt rustet til å møte utfordringene, selv om svekkelse av særnorske sikkerhetsnett vil gjøre omstillingen smertefull.

Svekkede inntekter for nasjonen medfører økt fokus på verdiskapningen i landet. Dette vil gi nye positive muligheter for oss i nord. Da må visjonene løftes deretter; – få på plass de nødvendige forutsetninger for vekst, hvor flyplassprosjektene i Mo i Rana og Bodø kan fremstå som gode eksempler. Vi må ikke underslå det faktum at vi i nord også har oljesmurte miljøer, særlig i de store byene i Nord-Norge, hvor store offentlige institusjoner dominerer arbeidslivet; – “Hovedsteder” som kan komme til å merke det brutale fallet i nasjonens petroleumsinntekter.

 

Unne hverandre suksess og vekst

Skal nord forbli i Norgestoppen som vekst- og eksportregion, må vi løse flyplassprosjektene både på Helgeland og i Bodø. Først da styrker man grunnlaget for verdiskaping i Nord-Norges sterkeste industrielle region hvor også den maritime næring spiller en stadig viktigere rolle.  I dette bildet er det noe meningsløst å hevde at et byutviklingsprosjekt er viktigere enn bygging av ny viktig infrastruktur i en region som kan og vil bidra til sterk verdiskapning.

 

Maritim Forum Nord har foretatt en undersøkelse med hensyn til hvilke forutsetninger som må på plass for at selskaper skal etablere seg i nord. Svarene fra undersøkelsen er entydig: Infrastruktur, teknisk og maritim kompetanse, og øvrige utdanningstilbud er en grunnleggende forutsetning for etablering. Disse realiteter må fordre at vi blir enda mer inkluderende her på berget. At vi kan unne hverandre suksess og vekst. At vekst både i nord og sør vil tjene fylkeshovedstaden. Derfor må Nordland Fylkesting i sitt kommende vedtak konkludere med at prosjektene i Bodø og Mo i Rana ikke står i noen slags motsetning eller konkurranse mot hverandre. Og er realitetene slik at prosjektet i Rana er klar for beslutning og finansiering, ja, så begynner vi der. Og samtidig må vi legge hele vår felles tyngde i å ferdiggjøre utredning og klargjøring for flytting av rullebanen i Bodø. Såpass ambisjoner og visjoner må vi ha i en landsdel som er som skapt for å overta et langt større nasjonalt økonomisk ansvar.

Nordland ble i 2015 Norges suverene vinner med vekst i eksportinntekter og volum. Men, på tross av de siste par års økonomiske suksess, vokser ikke befolkningen på Helgeland. Ja, selv Bodøs befolkning vokser for sakte til å holde tempo med landsutviklingen. Siden 1975 har Norges befolkning økt med vel 1,3 millioner innbyggere. På Helgeland er befolkningstallet i samme perioden redusert. I SSBs befolkningsframskrivinger fremkommer det tydelig at Nordland vil ha Norges nest dårligste befolkningsutvikling de neste 20 år, så vidt slått av Sogn og Fjordane. Kan disse negative utsikter skyldes at vi er elendig på samhandling? Hvis dette er forklaringen, så er dette heldigvis et løsbart problem. Vi tror både en samlet Nord-Norge-benk på Stortinget, samt Samferdselsdepartementets ledelse, vil bidra til en fremtidsløsning både for Helgeland som for Bodøregionen.

 

Vi håper fremsynte fylkespolitikere forstår

Helgelandsregionen har noen formidable næringsmuligheter. Dette potensial kan ikke tas ut hvis ikke dagens gutter og jenter velger å bli boende på Helgeland for fremtiden. Vi tror bestemt at landets dyreste flybilletter er en av hovedårsakene til svekket bolyst i regionen. Helgelandsguttene og -jentene vil skape seg en fremtid hvor også de (som fra Bodø, Evenes og Tromsø) for en billig penge kan ta seg en weekend tur til Oslo eller London.

Vi venter i spenning på at Nordland fylkeskommune på nytt skal uttale seg i saken. Vi håper og tror at fylkespolitikerne har de rette visjoner for vekst og utvikling i nord. Det har aldri noen gang vært bygd en flyplass i Norge uten lokal strid. I ettertid har vi sett at stamflyplasser er blitt en viktig vekststimulator og -motor regionalt. I den nordlige landsdelen ligger behovet for en ny stamflyplass utvilsomt på Helgeland. Å få flyplassen i Mo i Rana realisert vil bli Nordlands sterkeste vekststimuli.

Selv om vi forstår at det i denne saken er ulike syns og standpunkter, er det nettopp i en slik sak at vi mest av alt trenger politisk lederskap. Vi forventer at fremsynte fylkespolitikere for vekst i Nordland legger til rette for at Widerøe, SAS og Norwegian i fremtiden får mulighet til å konkurrere også på Helgeland.

 

Del Del Del