Statkraft, CELSA og Mo Industripark as har inngått en intensjonsavtale om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk, som kan erstatte fossile kilder.

Hydrogenproduksjon og grønt stål i Mo Industripark

3 juni, 2020 9:19 Del Del Del

Statkraft, Celsa og Mo Industripark as har inngått en intensjonsavtale om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk.  Målet er å erstatte fossil energi med hydrogen basert på elektrolyse og produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål.

Hydrogen Hub Mo
Statkraft, Celsa og Mo Industripark AS skal samarbeide om å etablere «Hydrogen Hub Mo», et anlegg for elektrolysebasert hydrogenproduksjon i Mo Industripark. Prosjektet handler om å produsere hydrogen til flere bedrifter og prosesser tilknyttet Mo Industripark og å utnytte biprodukter som varme og oksygen.

Statkraft og Celsa ønsker å utvikle en komplett verdikjede for grønt hydrogen til industrielt bruk. Sluttproduktet vil være et av verdens mest klimavennlige armeringsstål, «grønt stål» til bruk i bygge- og anleggssektoren. Celsa bruker i dag fossile energikilder i sitt anlegg i Mo i Rana, men Celsa har allerede produksjonsteknologi som muliggjør bruk av hydrogen. Første prosjekt i samarbeidet er å utrede en mindre produksjonsenhet for hydrogen som kan levere hydrogen til stålproduksjonen.

Utviklingsprosjekter
Samarbeidet omfatter også felles innsats for utviklingsprosjekter som kan skape etterspørsel etter hydrogen til andre industrielle prosesser og som drivstoff. Målsettingen er å utvide hydrogenproduksjonen etter hvert som nye anvendelser kommer til og markedet øker.
– Statkraft mener at bruk av hydrogen er nødvendig for å redusere utslippene fra tungtransport og industri. Reduserte teknologikostnader vil bidra til at dette lar seg gjøre. Utfordringen i det grønne skiftet er å ta fornybar kraft i bruk for å erstatte fossil energikilder.  Dette samarbeidet passer godt inn i vår strategi om å ta en rolle i å utvikle verdikjeder for grønt hydrogen og dermed erstatte fossile energikilder sier konserndirektør i Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal.

 
– Celsa har satset på en bærekraftig produksjon. Vi er svært opptatt av at samfunnets behov for kvalitetsstål i dag, skal produseres uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner. I tråd med dette har vi laget vårt veikart for en bærekraftig utvikling. Et av våre mål er å redusere vårt CO2 utslipp med 50% frem til 2030 og i 2050 de-karbonisere vår stålproduksjon. Hydrogen er et av de viktigste tiltakene for å de-karbonisere stålindustrien. I denne forbindelsen vil Celsa være en pioner innen bruken av hydrogen i produksjonen av armeringsstål både i Norden og Europa sier Carles Rovira, CEO Celsa Nordic.

 
Innen 2022
– Mo Industripark har ambisjoner om å være en grønn industripark i verdensklasse med fokus på energigjenvinning og sirkulær økonomi. Hydrogen vil kunne spille en sentral rolle og redusere utslipp i prosessindustrien og transportsektor. Det jobbes også med CO2 fangst hvor noe CO2 kan brukes til å produsere nye, grønne produkter. En slik prosess krever store mengder hydrogen sier Adm. dir i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen

 
Målsettingen er å få på plass en produksjonslinje innen utgangen av 2022. Økt bruk av hydrogen for å nå klimamålene forutsetter at det settes krav til lavt karbonavtrykk i offentlig etterspørsel av byggematerialer, det er en tilstrekkelig premiering for utslippsreduksjoner av CO2 og en støtte i startfasen inntil elektrolyse-teknologien og markedet er mer modent.

 

Partnere:

Mo Industripark as
Mo Industripark AS er et eiendoms- og infrastrukturselskap og har som hovedoppgave å forvalte og utvikle areal og eiendommer, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted. Mo industripark har til sammen 108 bedrifter med til sammen 2600 arbeidsplasser.

 
Celsa
Celsa Armeringsstål AS er Nordens ledende produsenten av armeringsstål. Anlegget vårt i Mo Industripark i Mo i Rana omfatter både et stålverk og et valseverk, (340 ansatte)

Råmaterialet som brukes i vår produksjon er skrapmetall. Hvert år gjenvinner vårt anlegg i Mo i Rana hele 700 000 tonn skrapstål. Det tilsvarer omsmelting av to Eiffeltårn hver uke. Dette gjør selskapet til et av Norges største gjenvinningsbedrifter. Hovedprodukt er armeringsstål til betong til bygg og anleggs prosjekter i Norden.

 
Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 000 ansatte i 17 land.

 

Del Del Del